၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:1

Estude

       

1 ထာဝရဘုရားသည် ဧလိယကို လေဘွေအားဖြင့် ကောင်းကင်သို့ ချီတော်မူချိန်နီးသောအခါ၊ ဧလိယသည် ဧလိရှဲနှင့်အတူ ဂိလဂါလမြို့သို့ သွား၏။


Comentário sobre este versículo  

Por Henry MacLagan

Verse 1. It is according to Divine Order that when the spiritual church is desolated by the increase of evil and falsity, the Word, or the Divine Truth thereof, disappears from among men, and is preserved in heaven; and this begins to take place when men depart as to internals and also as to externals from a state of charity.