4 Maccabees 14:8

              

8 οὕτως-D περί-P ὁ- A--ASF ἑβδομάς-N3D-ASF χορεύω-V1--PAPNPM ὁ- A--NPM μεῖραξ-N3K-NPM κυκλόω-V4I-IAI3P ὁ- A--ASM ὁ- A--GPF βάσανος-N2--GPF φόβος-N2--ASM καταλύω-V1--PAPNPM


Traduzir: