Van Swedenborgs Werken

 

Goddelijke Voorzienigheid #123

Study this Passage

        
/ 340  
  

123. 7. Het is het voortdurende van de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer dat Hij de mens met zich verbindt en Zich met hem, opdat Hij hem de gelukzalige dingen van het eeuwige leven kan geven.

Dit kan niet geschieden tenzij voor zoveel als de boze dingen met de begeerten ervan verwijderd zijn. Dat het voortdurende van de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is de mens te verbinden met Zich en Zich met hem, en dat het die verbinding is die de hervorming en de wederverwekking wordt genoemd en dat de mens daaruit de zaliging heeft, is boven in de n. 27-45 getoond. Wie ziet niet dat de verbinding met God het eeuwige leven en de zaliging is; dit ziet toch eenieder die gelooft dat de mensen uit de schepping beelden en gelijkenissen van God zijn, (Genesis 1:26, 27) en die weet wat het beeld en de gelijkenis van God is. Wie, die gezonde rede heeft, kan, als hij vanuit zijn redelijkheid denkt en vanuit zijn vrijheid wil denken, geloven dat er drie goden zijn, gelijkwaardig van wezen en dat het Goddelijk Zijn of het Goddelijk Wezen verdeeld kan worden. Dat het drievuldige in één God is, kan gedacht en begrepen worden, zoals de ziel en het lichaam in de engel en in de mens begrepen wordt en het daaruit voortgaande van het leven. Omdat dit drievuldige in één er alleen is in de Heer, volgt dat de verbinding zal zijn met Hem. Gebruik uw redelijkheid en tegelijk de vrijheid van denken en u zult deze waarheid in haar licht zien; maar neem eerst aan dat God is en dat de hemel is en dat het eeuwige leven is. Omdat nu God één is en de mens vanuit de schepping Zijn beeld en gelijkenis gemaakt is en omdat hij door de helse liefde en door de begeerten ervan en de verkwikkelijke dingen daarvan, in de liefde van alle boze dingen is gekomen, en hij vandaar het beeld en de gelijkenis van God bij zich verwoest heeft, volgt dat het het aanhoudende van de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer is dat Hij de mens met Zich zal verbinden en Zich met de mens en zo te maken dat hij Zijn beeld zal worden. Dit is ook te dien einde dat de Heer de mens de gelukzalige dingen van het eeuwige leven kan geven, dit volgt hieruit, want de Goddelijke Liefde is zodanig. Dat Hij deze echter niet kan geven, noch hem Zijn beeld maken, tenzij de mens zoals uit zich de zonden in de uitwendige mens verwijdert, is omdat de Heer niet slechts de Goddelijke Liefde maar ook de Goddelijke Wijsheid is, en de Goddelijke Liefde niets doet tenzij vanuit haar Goddelijke Wijsheid en volgens die. Dat de mens niet met Hem verbonden en zo hervormd, wederverwekt en gezaligd kan worden, tenzij het hem is geoorloofd vanuit het vrije volgens de rede te handelen, hierdoor is de mens immers werkelijk mens, is volgens Zijn Goddelijke Wijsheid, en al wat is volgens de Goddelijke Wijsheid van de Heer is ook van Zijn Goddelijke Voorzienigheid.

(Referenties: Genesis 1:26-27)


  
/ 340  
  
   Study this Passage
Table of Contents
Opdat men kan verstaan wat de Goddelijke Voorzienigheid is, en dat dit de leiding is van de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid van de Heer, is het van belang de dingen te weten die over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid in de verhandeling daarover eerder zijn gezegd en 1-26 De hemel is niet vanuit enige engelen, van de aanvang geschapen, en de hel is niet vanuit enige duivel die als ‘engel des lichts’ geschapen en uit de hemel neergeworpen werd, maar zowel de hemel als de hel zijn vanuit het menselijk geslacht; de hemel vanuit hen die in de liefde van het goede 27-45 In de Christelijke wereld is het bekend dat God de Oneindige en de Eeuwige is, want in de Leer van de Drievuldigheid, die van Athanasius de naam heeft, wordt gezegd dat God de Vader oneindig, eeuwig en almachtig is, evenzo God de Zoon en God de Heilige Geest, en dat zij evenwel niet drie 46-69 De wetten van de Goddelijke Voorzienigheid zijn de mensen onbekend. 70 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit het vrije volgens de rede zal handelen. 71-99 Het is de Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens zoals vanuit zich de boze dingen als zonden in de uitwendige mens zal verwijderen, en dat zo en niet anders de Heer de boze dingen kan verwijderen in de innerlijke mens en dan tegelijk in de uitwendige. 100-128 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens niet door uitwendige middelen zal worden gedwongen om te denken en te willen en dus zo om te geloven en lief te hebben die dingen die van de godsdienst zijn; maar dat de mens zichzelf daartoe zal leiden en soms zal dwingen. 129-153 Het is een Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens uit de Heer vanuit de hemel geleid en geleerd zal worden, door het Woord, de Leer en de predikingen hieruit, en dit in alle schijn zoals uit zichzelf. 154-174 De natuurlijke mens die de Goddelijke Voorzienigheid niet gelooft, denkt bij zichzelf: wat is Goddelijke Voorzienigheid wanneer boze mensen tot ereposten worden verheven en schatten gewinnen meer dan de goede mens, en dat vele dergelijke dingen degenen gelukken die de Goddelijke Voorzienigheid 175-190 Er is niet iets zoals de eigen voorzichtigheid; het schijnt alleen dat die er is en ook schijnen moet of die er is; maar de Goddelijke Voorzienigheid is universeel omdat het is in de meest afzonderlijke dingen. 191-213 De Goddelijke Voorzienigheid beschouwt de eeuwige dingen en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die samenstemmen met de eeuwige. Dat de Goddelijke Voorzienigheid de eeuwige dingen beschouwt en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die één maken met de eeuwige, 214-220 De mens wordt niet innerlijk binnengelaten in de ware dingen van het geloof en in de goede dingen van de naastenliefde tenzij voor zoveel als hij daarin gehouden kan worden tot aan het einde van zijn leven. 221-233 De ‘wetten van de toelating’ zijn ook de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid. 234-274 Boze dingen worden toegelaten ter wille van het einddoel en dit is de zaliging. Indien de mens in de liefde waarin hij geschapen is, geboren zou worden, zou hij niet in enig boze zijn, ja zelfs ook niet weten wat het boze is; want wie niet in het boze is geweest en vandaar niet in het boze is, 275-284 De Goddelijke Voorzienigheid is evenzeer bij de bozen als bij de goeden. 285-307 De Goddelijke Voorzienigheid eigent niemand het boze noch iemand het goede toe, maar de eigen voorzichtigheid eigent beide toe. Het wordt bijna door eenieder geloofd dat de mens denkt en wil vanuit zich en vandaar spreekt en handelt vanuit zich. 308-321 Elk mens kan hervormd worden en er is niet zoiets als een voorbeschikking. 322-330 De Heer kan niet handelen tegen de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid, omdat daar tegen handelen zou zijn handelen tegen Zijn Goddelijke Liefde en tegen Zijn Goddelijke Wijsheid, en zo dus tegen Zichzelf. 331-340
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Goddelijke Voorzienigheid 129, 265


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

Divine Providence #129

Study this Passage

        
/ 340  
  

129. It Is a Law of Divine Providence That We Should Not Be Compelled by Outside Forces to Think and Intend and So to Believe and Love in Matters of Our Religion, but That We Should Guide Ourselves and Sometimes Compel Ourselves

This law of divine providence follows from the two preceding ones, namely, that we should act in freedom and in accord with reason (71-99), and that we should do this for ourselves, even though it is being done by the Lord--that is, in apparent autonomy (100-128). Since it is not from freedom and according to reason and not in autonomy to be compelled but comes from the absence of freedom and from someone else, this law of divine providence follows directly from the two earlier ones. Everyone recognizes that none of us can be compelled to think what we do not want to think or to intend what we think we do not want to intend. So we cannot be compelled to believe what we do not believe and certainly not anything that we do not want to believe; or to love what we do not love and certainly not anything that we do not want to love. Our spirit or mind has complete freedom to think, intend, believe, and love. This freedom comes to us by an inflow from the spiritual world, which does not compel us. Our spirit or mind is actually in that world. The freedom does not flow in from the physical world, which accepts the inflow only when the two worlds are in unison.

[2] We can be compelled to say that we think and intend something or that we believe and love something, but unless this is or becomes a matter of our own desire and our consequent reasoning, it is not something that we really think, intend, believe, and love. We can also be compelled to speak in favor of religion and to act according to religion, but we cannot be compelled to think in its favor as a matter of our own faith and to intend it as a matter of our own love. In countries where justice and judgment are cherished, everyone is obliged not to speak against religion or to violate it in action, but still no one can be compelled to think and intend in its favor. This is because each of us has a freedom to think in sympathy with hell and to intend in its favor, or to think in sympathy with heaven and to intend in its favor. Still, our reason tells us what the quality is of the one and of the other and what lot awaits the one and what lot awaits the other. Our ability to intend on the basis of reason is our capacity to choose and to decide.

[3] This may serve to show that what is outside cannot compel what is inside. However, it does happen sometimes, and I need to show that it is harmful in the following sequence.

1. No one is reformed by miracles and signs, because they compel.

2. No one is reformed by visions or by conversations with the dead, because they compel.

3. No one is reformed by threats or by punishment, because they compel.

4. No one is reformed in states where freedom and rationality are absent.

5. Self-compulsion is not inconsistent with rationality and freedom.

6. Our outer self has to be reformed by means of our inner self, and not the reverse.

  
/ 340  
  
   Study this Passage
Table of Contents
Angelic Wisdom about Divine Providence 1-26 The Lord's Divine Providence Has as Its Goal a Heaven from the Human Race 27-45 In Everything That It Does, the Lord's Divine Providence Is Focusing on What Is Infinite and Eternal 46-69 There Are Laws of Divine Providence That People Do Not Know 70 It Is a Law of Divine Providence That We Should Act in Freedom and in Accord with Reason 71-99 It Is a Law of Divine Providence That We Should Put Aside Evils in Our Outer Nature, Regarding Them as Sins and Doing So in Apparent Autonomy, and That This Is the Only Way the Lord Can Put Aside the Evils in Our Inner Nature and in Our Outer Nature Alike 100-128 It Is a Law of Divine Providence That We Should Not Be Compelled by Outside Forces to Think and Intend and So to Believe and Love in Matters of Our Religion, but That We Should Guide Ourselves and Sometimes Compel Ourselves 129-153 It Is a Law of Divine Providence That We Should Be Led and Taught by the Lord, from Heaven, by Means of the Word, and Teaching and Preaching from the Word, and That This Should Happen While to All Appearances We Are Acting Independently 154-174 It Is a Law of Divine Providence That We Should Not Sense or Feel Anything of the Working of Divine Providence, but That We Should Still Know about It and Acknowledge It 175-190 Our Own Prudence Is Nothing--It Only Seems to Be Something, As It Should. Rather, Divine Providence Is All-Inclusive Because It Extends to the Smallest Details 191-213 Divine Providence Focuses on Eternal Matters, and Focuses on Temporal Matters Only As They Coincide with Eternal Ones 214-220 We Are Not Granted Inner Access to the Truths That Our Faith Discloses and the Good Effects of Our Caring Except As We Can Be Kept in Them to the End of Our Life 221-233 Laws of Permission Are Also Laws of Divine Providence 234-274 Evils Are Permitted for a Purpose: Salvation 275-284 Divine Providence Is for Evil People and Good People Alike 285-307 Divine Providence Does Not Charge Us with Anything Evil or Credit Us with Anything Good; Rather, Our Own Prudence Claims Both 308-321 Everyone Can Be Reformed, and There Is No Such Thing as Predestination 322-330 The Lord Cannot Act Contrary to the Laws of Divine Providence, Because to Do So Would Be to Act Contrary to His Own Divine Love and His Own Divine Wisdom, and Therefore Contrary to Himself 331-340
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Divine Providence 244, 249


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for the permission to use this translation.

De Bijbel

 

Genesis 1:27

Bestudeer de innerlijke betekenis

              

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Genesis 1: The Creation and Development of our Spiritual Life      

By Rev. William Woofenden

The first book of the Bible is "Genesis", which means "creation". It's a very, very ancient story - one of the oldest stories of humankind, and it's full of symbolic meaning that - still - gets to the core of what it is to be truly human.

The first three days of creation describe the development of the natural degree of man's life. They come first as a preparation for the opening of the spiritual degree of our minds. The creation of the grass, herbs, and trees took place on the third day, and constitutes the third step in regeneration. The creation of the fowl and fish was on the fifth day. Between these on the fourth day the sun, moon, and stars were created.

From the beginning man had light, for all light is from the Lord, but it was not direct light. He was not at first in the clear light of the sun, moon, and stars, which are set in the firmament. The firmament is the internal man. There is a preparation that has to be made before the internal man is opened. At first we think we see the truth and do good from ourselves. Hence only inanimate things are produced. All truth and good are from the Lord who alone is truth and goodness, and only when we come to acknowledge this can we have true love from him, true faith in Him, and true knowledge of spiritual things. These are not seen from the external or natural degree of life.

Again we should note a change of language. It was said, "Let the earth bring forth" the grass, herb, and fruit trees. Now and through the remaining days it is said that "God created." Man has a part to play in his regeneration. There must be in his mind forms into which the warmth of love and the light of faith and of spiritual truths can flow.

When the mind is so prepared, influx from the Lord can be received, with greater power. "And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven." It should be noted that it is the waters that are commanded to bring forth the moving creature that hath life, and that it is not the seas but the waters which are to produce the living creatures. The seas represent the gathering together of knowledges, but by the "waters" are meant the spiritual truths in the mind. So in the Lord's words to the woman of Samaria, "Whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst" (John 4:14). In Ezekiel it is the "waters" issuing from the sanctuary that give life (Ezekiel 47:1). The Psalmist writes, "Who layeth the beams of his chambers in the waters" (Psalm 104:3). It is not in natural waters that the Lord lays the beams of His chambers. His chambers are the interior principles of His church; the beams give them support and strength. These are said to be laid in the waters because they rest and have their foundation in the genuine truths of the Word. So in Revelation the Word itself is described as a pure river of water of life.

The will faculty in man embraces all his affections and is the internal man. When the sun, moon, and stars—love, faith, and knowledges of spiritual truth—are set in this heaven and begin to impart their warmth and light to the external man, enabling him to think and act from these higher and purer principles, then the external man is gifted with a new life. There may be no apparent change in his outward conduct—he may already be living a moral life—but the motives that direct his acts will be wholly different. And it is the motive that gives character to the act as well as to the actor. He no longer thinks of the truths that he has learned, either natural or spiritual, as the product of his own mind nor of the good, that he does as the result of his own efforts, but thinks of them as wholly from the Lord, who alone is the source of all true light and life.

Before one recognizes clearly that all good and truth come from the Lord, he can bring forth only inanimate things, the grass, herb, and fruit tree, however good and useful these may be. But when he is enlightened by genuine love and faith, his knowledges become the basis for the development of spiritual life and God can create in him the living creatures that have life. First the fishes are created; then the fowl of the air. There is a difference between fishes and birds. The fishes, living in water, represent our affections for natural truths. The great whales, the largest of living creatures, are affections for the great general principles that control the mind. The principle may be either true or false. Of Pharaoh or Egypt it is written, "Thou art as a whale in the seas: and thou earnest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouled at their rivers" (Ezekiel 32:2) Here is pictured a ruling false principle from the natural degree of the mind — Egypt. That is, when the ruling principle is false, it will be a monster making the truths in the mind obscure like filthy or muddy waters.

Another example of the meaning of the whale in a bad sense is in the story of Jonah. When the principle is false it swallows up for a time all the truths that are in the mind. This is the whale swallowing Jonah the prophet. But Divine truth cannot be used by a false principle so as to become a part of its organic structure. Nor can the Divine truth perish. So the whale could not digest Jonah, nor could the prophet perish, but the whale vomited him up.

Spiritually there are whales trying to swallow prophets today, evil principles that try to use Divine truths to attain their ends. In the creation story, however, the whales are affections for the principles of natural truth for the sake of uses to the spiritual man. There is one source of genuine love. The creatures of the fifth day are living because they are animated by this love. Birds fly in the air above the earth. They have the power of flight and enjoy broader views. They represent affections for truth that rise above the natural. They are the thoughts that look at life from the heights of spiritual perception, ideas about the Lord, heaven, and spiritual things. Isaiah writes, "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles" (Isaiah 40:31). Birds represent spiritual intelligence, the power to lift us up to understand spiritual truth in heavenly light, through which truth the Lord can impart to us something of the Divine intelligence. So at the baptism of the Lord "The heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him" (Matthew 3:16). So a new knowledge of heavenly life is given, a new perception of our possibilities, and in this higher intelligence a basis for further development is laid. This further development is pictured in the creation of the living creatures upon the earth. These are symbols of the affections. Here, too, it is said, "Let the earth bring forth" and also "And God made the beast of the earth." The creation of living animals on the earth and of man in the image and likeness of God marks the completion of the six days of creation—the six stages in regeneration. Man has first to learn what is to be believed and done and then to do it.

It is the office of the understanding to hear the Word and of the will to do it. In this way the truths are made our own, and the will and understanding make one mind. And when one begins to act from love as well as from faith, he becomes a spiritual man, who is called an image of God, and is given dominion over all things. Thus all things natural and spiritual come to be a delight to him and serviceable to him. To be an image and likeness of God one must act from impulses similar to those of God. This he cannot do until he comes into the final state of regeneration. Then he will not act from selfish motives, as does the natural man, nor from mere obedience to truth, but from love to the Lord and the neighbor. When these loves are developed and rule, to them is given the dominion over all subordinate affections and the fruits of all the growths of intelligence. These are what make man to be a man and cause him to be in the image and likeness of his Maker. Each step in the formation of a truly human character the Lord saw and pronounced good, but of the work of the sixth day it is said, "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good."

From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

Arcana Coelestia 53, 54


Andere referenties door Swedenborg in verband met dit vers:

Arcana Coelestia 476, 478, 480, 10156

Conjugial Love 132, 156

Divine Love and Wisdom 11, 18

Goddelijke Voorzienigheid 123

Het Laatste Oordeel 20

Ware Christelijke Religie 20, 34, 48, 364


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 294, 555, 650, 725, 1119

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 25

Marriage 20, 34, 48, 71

Andere commentaar

  Verhalen:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 2:7, 5:1, 2, 9:6

Mattheüs 19:4

Marcus 10:6

Lucas 3:38

Handelingen van de Apostelen 17:29

1 Korintiërs 11:7

Kolossenzen 3:10

James 9

Betekenissen van Bijbelse woorden

god
De Heer wordt in de Bijbel "Jehovah" genoemd wanneer de tekst verwijst naar zijn wezen, dat de liefde zelf is. Hij wordt "God" genoemd wanneer...

schiep
De schepping van hemel en aarde in het eerste hoofdstuk van Genesis betekent de nieuwe schepping van de hemelse kerk die 'Mens' wordt genoemd.

beeld
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

vrouw
Female signifies good.

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Animals and Plants in Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Celebrating the Seven Days of Creation
Offers a wide array of ideas for play time, art projects, field trips, and more.
Activity | Ages up to 10

 Correspondences of Light
Illustrations of three stories in the Word that talk about light. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Creation Chain
Make a paper chain with the names (or pictures) of the people in your family and other things that the Lord has made. Or make a paper chain that illustrates several things in creation that depend on one another. 
Project | Ages 4 - 14

 Creation Diorama
A great family project to build and display in your home.
Project | Ages 4 - 10

 Creation Mobile
Assemble this lovely mobile to remind you of all the Lord's precious gifts to us.
Project | Ages 4 - 14

 Creation Poem with Hand Motions
A lovely poem about creation with hand motions.
Activity | Ages up to 10

 Creation | Seas to Trees Pop-up
Color cut-and-fold pop-up project showing dry land rising out of the water and then growing a tree illustrating Genesis 1:9-13. Sample activity from Creation: reflection of God, Level C, ages 11-14.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Creation Sequencing Cards
Children can color and cut out these cards, then practice putting them in order from day 1-7.
Activity | Ages 4 - 10

 Creation Story (circle book project)
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Creation | The First Day - Level A
Complete lesson with activity choices: light and darkness game and song, separate light and darkness collage, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level A, ages 3-6.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 6

 Creation | The First Day - Level B
Complete lesson with activity choices: light and darkness experiment with accompanying video, let there be light folding paper project, scripted story discussion, coloring page, and a memory verse. Sample lesson from Creation: reflection of God, Level B, ages 7-10.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Creation | The First Day - Level C
Complete lesson with activity choices: living in the dark--group blindfold games, video and discussion on the bible, creation and a can of peaches, scripted story discussion, and an illustrated quotation card. Sample Lesson from Creation: reflection of God, Level C.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Family Worship: The Story of Creation
Ideas for reading and discussing the story of creation in Genesis 1. Includes suggestions for extending the experience such as going for a nature walk.
Religion Lesson | Ages 3 - 15

 God Said What? The Creation Story
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Memory Verse: Giving Thanks for Creation
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Men and Women Are Different
Studies confirm that differences between men and women extend beyond the physical body, affecting engagement on all levels of life.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Overview of Creation Reflection of God Levels A, B, C for ages 3-14
Overview of Creation: reflection of God, Levels A, B, C for ages 3-14.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Prophecies of the Advent
Prophecies of Jesus' advent on earth often use the image of new light dawning in darkness to describe the spiritual impact His birth would have on the world.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Qualities of the Lord
Look at colored pictures of stories from the Word. Using a word bank, identify the quality of the Lord shown in each picture.
Project | Ages 9 - 14

 Quotes: Giving Thanks for Creation
Teaching Support | Ages over 15

 Stars
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Summary of Creation and Thankfulness
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Sun and the Fruit of Creation
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Thankfulness
A Thanksgiving "wreath" to color and display.
Project | Ages 4 - 14

 Thanking the Lord for Creation
How can your words and actions show the Lord that you appreciate His creation?
Activity | Ages over 15

 The Creation
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Creation: A General View
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The Fifth and Sixth Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Creation: The First Four Days
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Days of Creation Collage Book or Mural
Ideas from an art teacher for making a creation book or mural.
Project | Ages 4 - 10

 The Fifth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fifth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The First Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The First Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Fourth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Fourth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Greatest Gift
Article | Ages 15 - 17

 The Meaning of the Tree of Life
Worship Talk | Ages over 18

 The Purpose of Creation
Birth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Second Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Second Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Seven Days of Creation
An illustrated story of the seven days of creation.
Story | Ages 3 - 7

 The Sixth Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Story of Creation
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Story of Creation: Family Worship Ideas
Detailed notes on the seven days of creation.
Article | Ages over 18

 The Third Day of Creation
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Third Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Universe
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Word Made Flesh
Like Genesis, the Gospel of John begins with creation. While Genesis describes the creation of natural light, John describes a second creation into spiritual light.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Two Great Lights
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Using the Lord’s Creation
Worship Talk | Ages over 18

 Where Did Everything Come From?
Grandpa explains to Annika and Peter where everything came from.
Story | Ages 4 - 6

 Why Are We Here?
Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.
Religion Lesson | Ages over 15


Vertalen: