Van Swedenborgs Werken

 

Echtelijke Liefde #129

Bestudeer deze passage

      |   
/ 535  
  

129. X. Dat de Kerk is uit de Heer en bij hen die tot Hem gaan en leven volgens Zijn geboden.

Heden ten dage wordt het niet ontkend dat de Kerk van de Heer is en dat zij, omdat zij van de Heer is, uit de Heer is.

Dat zij is bij hen die tot Hem gaan, komt omdat Zijn Kerk in de christelijke wereld is uit het Woord en het Woord is uit Hem en wel zodanig uit Hem dat het Hijzelf is.

Daar is het Goddelijk Ware verenigd met het Goddelijk Goede en dit is ook de Heer.

Niet iets anders wordt er verstaan onder ‘het Woord dat was bij God en het Woord was God, waaruit de mensen het Leven en het Licht hebben en het Woord is Vleesgeworden’, (Johannes 1:1-14).

En verder, dat zij is bij hen die tot Hem gaan, komt omdat zij is bij hen die in Hem geloven.

En geloven dat Hij is God Zaligmaker en Verlosser, Jehovah de Gerechtigheid, de Deur waardoor men binnen moet gaan in de schapenstal, dat wil zeggen, in de Kerk, de Weg, de Waarheid en het Leven, dat niemand tot de Vader komt dan door Hem, dat de Vader en Hij één zijn en meer dingen die Hijzelf leert; deze dingen geloven, zeg ik, kan niemand dan alleen uit Hem.

Dat men het niet kan tenzij men tot Hem gaat, komt omdat Hij de God van hemel en aarde is, zoals Hij eveneens leert.

Tot wie anders moet men gaan en tot wie anders kan men gaan?

Dat zij is bij hen die volgens Zijn geboden leven, komt omdat er met anderen geen verbinding is; Hij zegt immers: ‘Wie Mijn geboden heeft en ze doet, die is het die Mij liefheeft; en Ik zal hem liefhebben en woning bij hem maken; wie Mij echter niet liefheeft, bewaart Mijn geboden niet’, (Johannes 14:21-24).

De liefde is de verbinding en de verbinding met de Heer is de Kerk.

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl

De Bijbel

 

Johannes 1:1-14

Studie

        

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.

7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.