Van Swedenborgs Werken

 

De Goddelijke Wijsheid #1

De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

DE GODDELIJKE WIJSHEID
(De Divina Sapientia)
door Emanuel Swedenborg

Inhoudsopgave

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.
2. De Heer heeft de mens geschapen als een ontvanger van de liefde, die zijn wil is, en daaraan toegevoegd het receptakel van de wijsheid, dat zijn verstand is.
3. Over de formering van de mens in de baarmoeder uit de Heer door invloed in die beide receptakels.
3A. Dat de Heer Zich verbindt met de mens in de baarmoeder van de moeder van de eerste ontvangenis aan, en hem formeert.
3B. Dat Hij Zich verbindt in die beide receptakels, in het ene door de liefde, in het andere door de wijsheid.
3C. Dat de liefde en de wijsheid tegelijk en unaniem alle en de afzonderlijke dingen formeren, maar nochtans zich van elkaar onderscheiden in deze.
3D. Dat de receptakels in drie graden zijn onderscheiden bij de mens, de ene binnen de anderen, en dat de beide hogere de habitakels [woningen] van de Heer zijn, maar niet de laagste.
3E. Dat het ene receptakel is voor de toekomstige wil van de mensen, en het andere voor het verstand van hem, en dat evenwel volstrekt niets van wil en van verstand van hem in de formering aanwezig is.
3F. Dat in het embryo vóór de baring het leven is, maar dat het embryo niet ervan bewust is.
4. Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoeder en tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.
5. De wil van de mens wordt na de baring het receptakel van de liefde, en het verstand het receptakel van de wijsheid.
6. Er is een overeenstemming van het hart met de wil, en van de long met het verstand, is een onbekende zaak in de wereld, omdat het onbekend was wat overeenstemming is, en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
7. De verbinding van het lichaam en de geest bij de mens is door de hartbewegingen en de longbewegingen van hem, en de scheiding geschiedt wanneer die bewegingen ophouden.
7A. Dat de geest van de mens evenzeer mens is.
7B. Dat hij evenzeer een hart en vandaar een pols heeft, en een long en vandaar ademhaling.
7C. Dat de pols van zijn hart en de ademhaling van zijn long invloeien in de pols van het hart en in de ademhaling van de longen bij de mens in de wereld.
7D. Het leven van het lichaam, wat natuurlijk is, ontstaat en blijft bestaan door die invloed, en het houdt op door de verwijdering ervan, aldus door de scheiding.
7E. Dat de mens dan van natuurlijk geestelijk wordt.
8. Er bestaat niet één engel of geest, noch kan die bestaan, die niet als mens geboren is in de wereld.
8A. Dat in de mens een engellijk gemoed is.
8B. Dat een zodanig gemoed niet kan worden geformeerd tenzij in de mens.
8C. Noch kan het voortgeschapen worden, en door voortscheppingen vermenigvuldigd worden.
8D. Dat de geesten en de engelen het daaraan ontlenen dat zij kunnen blijven bestaan en leven tot in het eeuwige.
8E. En dat zij aan het menselijke geslacht kunnen worden aangebonden en daarmede verbonden.
8F. En zo de hemel kan bestaan, wat het einddoel van de schepping is geweest.
9. De Goddelijke Liefde is het Goddelijk Goede, en de Goddelijke Wijsheid is het Goddelijk Ware.
10. Er is een wederkerige verbinding van de liefde en de wijsheid.
10A. Dat het leven van de wil zich verbindt met het leven van het verstand.
10B. Dat de verbinding wederkerig is, en hoedanig zij is.
10C. Dat het leven van het verstand het leven van de wil zuivert; dat het dit ook vervolmaakt en verhoogt.
10D. Dat het leven van de wil samenwerkt met het leven van het verstand in elke beweging, en omgekeerd het leven van het verstand met het leven van de wil in elke zin.
10E. Eender in de klank en de spraak ervan.
10F. Eender bij de goeden en bij de bozen, met dit verschil, dat bij de bozen het leven van de wil door het leven van het verstand niet wordt gezuiverd, vervolmaakt en verhoogd, maar wordt bezoedeld, bedorven, en verdierlijkt.
10G. Dat de liefde, zijnde het leven van de wil, het gehele leven van de mens maakt.
11A. De liefde tot de Heer uit de Heer bestaat in de naastenliefde, en de wijsheid in het geloof.
11B. OVER DE LIEFDE EN DE NAASTENLIEFDE
11B.1. Dat de liefde tot het nut de naastenliefde is.
11B.2. Dat het de Heer is uit Wie, en dat het de naaste is tot wie.
11B.3. Dat de liefde tot de Heer bestaat in de naastenliefde, omdat zij in nut bestaat.
11B.4. Dat het nut is naar behoren getrouw, oprecht en gerecht zijn ambt uitoefenen, en zijn werk doen.
11 B.5. Dat er algemene nutten zijn, die ook nutten van de naastenliefde zijn.
11B.6. Dat de nutten geen nutten van de naastenliefde worden bij een ander, dan bij hem die strijdt tegen de boze dingen, die vanuit de hel zijn.
11B.7. Aangezien die zijn tegen de liefde tot de Heer, en tegen de naastenliefde.
11B.8. Dat nutten die tot eerste en laatste doel het eigen goede hebben, geen nutten van de naastenliefde zijn.
11C. OVER DE WIJSHEID EN OVER HET GELOOF
11C.1. Dat het geloof niet iets anders is dan de waarheid.
11C.2. Dat de waarheid pas waarheid wordt wanneer zij wordt doorvat en geliefd, en dat zij geloof wordt genoemd wanneer zij wordt geweten en gedacht.
11C.3. Dat de ware dingen van het geloof enerzijds de Heer betreffen, anderzijds de naaste.
11C.4. Kortom, hoe tot de Heer moet worden gegaan, opdat er verbinding geschiedt, en daarna hoe de Heer door de mens nutten doet.
11C.5. Het ene en het andere leren de geestelijke, de zedelijke en de burgerlijke ware dingen.
a) Eerst zal gezegd worden wat geestelijke ware dingen, zedelijke ware dingen, en burgerlijke ware dingen zijn;
b) ten tweede, dat de geestelijke mens ook een zedelijk en burgerlijk mens is;
c) ten derde, dat het geestelijke is in het zedelijke en het burgerlijke;
d) ten vierde, dat er, als zij worden gescheiden, geen verbinding is met de Heer.
11C.6. Geloof is die dingen weten en denken; naastenliefde is die dingen willen en doen.
11C.7. Daarom wanneer de Goddelijke Liefde van de Heer ontstaat bij de mens in de naastenliefde, zijnde die dingen willen en doen, zo ontstaat bij de mens de Goddelijke Wijsheid in het geloof, zijnde de ware dingen weten en denken.
11C.8. Dat de verbinding van de naastenliefde en het geloof wederkerig is.
12. Dat de Heer door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn Goddelijke Wijsheid alle dingen in de hemel en alle dingen in de wereld bezielt tot aan de laatste ervan toe, sommige opdat zij leven en sommige opdat zij zijn en bestaan.
12.1. Dat de Heer is de Zon in de engellijke hemel.
12.2. Dat vanuit die Zon de oorsprong van alle dingen is.
12.3. Dat van uit die Zon de alomtegenwoordigheid van de Heer is.
12.4. Alle dingen die er zijn, zijn geschapen tot volgzaamheid aan het Leven zelf, zijnde de Heer.
12.5. Dat de zielen van het leven, en de levende zielen, en de plantaardige zielen, uit het leven dat uit de Heer is, worden bezield door nutten en volgens deze.
13. De ideeën van de engelen over de schepping van het heelal uit de Heer.

* * *

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.

In de Heer is de Liefde en is de Wijsheid.

De Liefde in Hem is Zijn, en de Wijsheid in Hem is Bestaan.

Echter zijn die in Hem niet twee, maar één.

De wijsheid immers is van de liefde, en de liefde is van de wijsheid, van waaruit beiden één zijn, hetgeen wederkerig is, want het éne wordt, en dit éne is de Goddelijke Liefde, die in de hemelen voor de engelen verschijnt als Zon.

Het wederkerige één zijn van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde wordt verstaan onder deze woorden van de Heer: “Gelooft gij niet, Filippus, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is” Joh. 14:10-11; en onder deze: “Ik en de Vader zijn één”, Joh. 10:30.

Die twee echter, die één in de Heer zijn, gaan voort als onderscheiden twee uit Hem als Zon, de wijsheid als Licht, en de liefde als Warmte; maar zij gaan onderscheiden voort naar de schijn; in zich evenwel zijn zij niet onderscheiden, want het licht is van de warmte, en de warmte is van het licht.

Zij zijn immers in het kleinste punt één, zoals het is in de zon; wat immers voortgaat uit de zon, dit is eveneens de zon in kleinsten, en vandaar universeel in alles.

Gezegd wordt: elk punt en het kleinste, maar er wordt niet verstaan een punt of een kleinste van ruimte, want die zijn er immers niet in het Goddelijke, omdat het geestelijk en niet natuurlijk is.

Aangezien de wijsheid en de liefde als onderscheiden twee naar de schijn voortgaan uit de Heer als Zon, de wijsheid onder de gedaante van licht, en de liefde onder de doorvatting van warmte, worden zij derhalve als onderscheiden twee opgenomen door de engelen.

Door sommigen meer vanuit de warmte, die de liefde is, en door sommigen meer vanuit het licht, dat de wijsheid is: en daarom ook worden de engelen van alle hemelen onderscheiden in twee Rijken.

Zij die meer vanuit de warmte, die de liefde is, dan vanuit het licht, dat de wijsheid is, hebben opgenomen, maken het ene Rijk, en worden hemelse engelen genoemd; vanuit hen zijn de hoogste hemelen.

Zij echter die meer van uit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, hebben opgenomen, maken het andere Rijk, en worden geestelijke engelen genoemd; vanuit dezen zijn de lagere hemelen.

Gezegd wordt dat dezen meer hebben opgenomen vanuit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, maar dit méér is schijnbaar méér.

Zij zijn immers niet méér wijs dan al naar gelang de liefde bij hen één maakt met de wijsheid; en daarom ook worden de geestelijke engelen niet genoemd wijzen, maar inzichtvollen.

De Goddelijke Wijsheid, die in de hemelen verschijnt als licht, is in zijn wezen niet licht, maar bekleedt zich met licht, opdat zij voor het gezicht van de engelen ook verschijnt.

De wijsheid in haar wezen is het Goddelijk Ware, en het licht is daarvan de schijn en de overeenstemming.

Met het licht van de wijsheid is iets eenders het geval als met de warmte van de liefde, waarover boven.

Aangezien het Licht overeenstemt met de Wijsheid, en de Heer de Goddelijke Wijsheid is, wordt dan ook de Heer in het Woord op vele plaatsen het Licht genoemd, zoals in de volgende: “Hij was het ware Licht, hetwelk beschijnt elk mens komende in de wereld”. Johannes 1:9. “Jezus zei: Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt, zal niet wandelen in de duisternis, maar zal het licht van het leven hebben”, Johannes 8:12. “Jezus zei: Een weinig nog is het Licht met u, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangt; terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij zonen des Lichts zult zijn. Ik, het Licht, in de wereld ben Ik gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft”, Johannes 12:35-36,46; en meermalen elders.

Zijn Goddelijke Wijsheid werd ook uitgebeeld door Zijn klederen, toen Hij van gedaante was veranderd, namelijk dat “zij verschenen zoals het Licht, schitterend en blank zoals sneeuw, zoals een voller het op aarde niet kan wit maken”, Marcus 9:3; Mattheüs 17:2.

De klederen in het Woord betekenen de ware dingen van de wijsheid, en daarom verschijnen alle engelen in de hemelen bekleed volgens de ware dingen van hun wetenschap, inzicht, en wijsheid.

Dat het Licht de verschijning van de wijsheid is, en dat zij daarvan de overeenstemming is, blijkt in de hemel, en niet in de wereld; in de hemel immers is geen ander licht dan geestelijk licht, dat het licht van de wijsheid is, alle dingen verlichtend die vanuit de Goddelijke Liefde daar ontstaan.

De wijsheid bij de engelen geeft het die dingen in hun wezen te verstaan, en het licht geeft het die dingen in hun vorm te zien; en daarom is het licht in de hemelen in gelijken graad met de wijsheid bij de engelen.

In de hoogste hemelen is het licht vlammend, schitterend zoals van het meest flonkerende goud; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wijsheid zijn.

In de lagere hemelen is het licht blank, glanzend zoals van het meest blinkende zilver; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in het inzicht zijn.

Het licht in de laagste Hemelen is zoals het middaglicht in de wereld; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wetenschap zijn.

Het licht van de hogere hemelen is blank; het verschijnt geheel en al zoals een ster die in de nacht flitst en blinkt.

En het is een aanhoudend licht, omdat de zon daar niet ondergaat.

Het is datzelfde licht dat in de wereld het verstand van die mensen verlicht die het liefhebben wijs te zijn; maar het verschijnt niet aan hen, omdat zij natuurlijk zijn, en niet geestelijk.

Het kan wel verschijnen, want het is mij verschenen, maar voor de ogen van mijn geest.

Het is ook gegeven te doorvatten dat ik in het licht van de hoogste hemel in de wijsheid was, in het licht van de tweede hemel in het inzicht, en in het licht van de laatste hemel in de wetenschap, en dat ik wanneer ik alleen in het natuurlijke licht was, in onwetendheid omtrent de geestelijke dingen verkeerde.

Opdat ik zou weten in welk licht heden ten dage de geleerden van de wereld zijn, verschenen mij twee wegen; de ene werd die van de wijsheid genoemd, en de andere die van de dwaasheid.

Aan het einde van de weg van de wijsheid was een paleis in het licht; aan het einde echter van de weg van de dwaasheid was iets dat leek op een paleis, maar in de schaduw.

Er verzamelden zich 300 geleerden, en de keuze werd aan hen overgelaten welke weg zij zouden willen gaan; en het werd gezien dat 260 de weg van de dwaasheid in gingen, en slechts 40 de weg van de wijsheid.

Zij die de weg van de wijsheid gingen, traden het paleis binnen in het licht, waar prachtige dingen waren; en hun werden klederen uit fijn linnen gegeven, en zij werden engelen.

Degenen echter die de weg van de dwaasheid gingen, wilden datgene binnengaan wat eender aan een paleis verscheen, in de schaduw; maar zie, het was een theater van toneelspelers, waar zij toneelkostuums aantrokken en gemaskerd aan het bazelen sloegen, en dwaas werden.

Gezegd werd mij daarna, dat zo talrijk en zodanig tegenwoordig de dwaze geleerden zijn, die in het natuurlijke licht zijn, ten opzichte van de wijze geleerden, die in het geestelijke licht zijn, en dat diegenen het geestelijke licht hebben, die het liefhebben om te verstaan of het waar is wat door een ander wordt gezegd; maar dat diegenen het natuurlijke licht hebben, die het alleen liefhebben om datgene te bevestigen wat door een ander is gezegd.

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

   Study this Passage
Other New Christian Commentary

Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

De Bijbel

 

Johannes 14:10-11

Dutch Staten Vertaling         

Bestudeer de innerlijke betekenis

← Vorige   volledig hoofdstuk   Volgende →

10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo Gelooft Mij om de werken zelve.

← Vorige   volledig hoofdstuk   Volgende →

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of John 14      

By Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 14

Verse 14:1. The Word teaches, that man ought to look inwards towards the Lord in his Divine Humanity, for a refuge against evils.

Verse 14:2. And to believe that heaven is distinguished into in numerable societies, according to all the discriminations of good and truth, and that every one has a place there, according to the conjunction of those principles in his mind and life.

Verse 14:3. And to believe further, that according to the conjunction of those principles in the mind and life, every man has eternal conjunction of life with the Lord himself.

Verses 14:4, 5. Because according to the conjunction of those principles, every one has knowledge concerning the glorification of the Lord's humanity, and the process by which it was effected, although this knowledge seems to be concealed from him.

Verse 14:6. For in that glorification, and the process by which it was effected, is contained the all of doctrine, together with its truth and life, by which alone introduction is given to the supreme good.

Verse 14:7. Consequently the knowledge of the Lord in His Divine Humanity involves in it the knowledge of his essential divinity, and therefore faith in the visible humanity renders the divinity visible at the same time.

Verse 14:8. This reasoning however seems obscure to those in the church, who are principled in the intelligence of truth, and therefore they seek further instruction concerning the hidden divinity.

Verses 14:9, 10, 11. And are further taught, that whoever had faith in the visible Divine Humanity, has faith also in the invisible Divinity, since the Divinity and Humanity are mutually and reciprocally united, like soul and body, so that the humanity both thinks and operates from the divinity which is one with it.

Verse 14:12. Whosoever also has faith in the visible Divine Humanity, operates not only from truth in the understanding, but from the good of love and charity in the will, through the power supplied from that humanity made divine.

Verses 14:13, 14. And thus, inasmuch as he addresses himself immediately to the Lord in His Divine Humanity, all His prayers are granted, because the divinity is one with that humanity.

Verses 14:15, 16, and part of 17. He is also instructed that to love the Lord is to live according to His divine precepts, in which case the Lord in His Divine Humanity imparts all heavenly good and truth, and this to eternity.

Verses latter part of 17, 18. Which good and truth cannot be received by those who are in evil, but by those who are principled in faith and love, and who consequently have good and truth continually communicated to them from the Lord in His Divine Humanity.

Verses 14:19, 20. So that whereas they, who are in evil, have no faith in the Lord, they on the other hand, who are principled in faith and love, enjoy his continual presence, as a fountain of truth in their understandings, and of heavenly love in their wills, and thus have reciprocal conjunction of life with Him.

Verses 14:21, 22, 23, 24. For to love the Lord is to live according to His precepts, and they who so love are loved in return by the Lord, who dwells in His own Word in the interiors of such, and thus makes them the everlasting habitations of His truth and love.

Verses 14:25, 26, 27. Instructing them first by the letter of His Word, and afterwards by its spirit, or spiritual sense, in which is contained the all of truth and good, thus the all of internal peace, by which power is given over all spiritual temptations.

Verses 14:28, 29. And instructing them further, that true charity rejoices in the idea of the Lord's glorification, or of the union of divine truth with divine good, since truth derives from good all that it has, or is, and all proper faith results from the accomplishment of their predicted union.

Verses 14:30, 31. Nevertheless the union cannot be accomplished without temptation combats arising from the powers of darkness, by virtue of which the divine love of the Lord is manifested in all its fullness and purity, calling mankind to elevation of their affections by departing from all contrary love.

From Swedenborg's Works

Toelichting(en) of referenties van Swedenborgs werken:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 15, 1602, 1729, 1921, 2004, 2005, 2447, ...

Apocalyps Onthuld 21, 294, 520, 613, 618, 693, 743, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 44, 120

Echtelijke Liefde 82, 118, 336

Leer Over De Heer 32, 35

Aardbollen in het Heelal 141

Hemel en Hel 2

Ware Christelijke Religie 99, 104, 111, 136, 153, 159, 188, ...

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 283


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 26, 32, 114, 137, 183, 200, 309, ...

On the Athanasian Creed 30, 91, 118, 160

Canons of the New Church 40, 43

De Domino 23, 40

De Goddelijke Wijsheid 1

An Invitation to the New Church 13

Marriage 99, 104, 111

Scriptural Confirmations 2, 14, 25

Betekenissen van Bijbelse woorden

gelooft
De betekenis van "geloven" in de Bijbel is vrij eenvoudig, maar gaat dieper dan wat er aan de oppervlakte verschijnt. Toen in het Oude Testament...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Believe
Worship Talk | Ages over 18

 Homes That Angels Live In
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 How to Love the Lord
It is by keeping the commandments that people can truly love the Lord.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Imagine the Lord's Joy!
 Picture the Lord's joy each time we take a step toward heaven. 
Activity | Ages over 15

 Inspirational Quotation - My Peace I Give to You
Small poster illustration a quotation from the Word.
Picture | Ages over 8

 Let Not Your Heart Be Troubled
Easter is a time of rejoicing. On that day the Lord conquered death and rose in His Divine majesty and glory. It is a time for the renewal of our own faith in the life after death.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 Memory Verse: Jacob's Ladder
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Love Me Keep My Commandments
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: The Lord Our God
Activity | Ages 4 - 14

 Preparation for Heaven
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Quotes: The Lord Our God
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Word of God
Teaching Support | Ages over 15

 Space in Heaven
Article | Ages 15 - 17

 The God We Worship
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord God Jesus Christ
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord’s Rod and Staff
This family talk explains what the Lord's rod and staff are in our lives, and how He uses them to comfort us. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Way, the Truth, the Life
Jesus' discourse on the way, the truth and the life is the first part of a farewell address to His disciples in which He charges them to believe in Him and keep His commandments.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Way to Heaven
The Lord has prepared a special place in heaven for everyone, and His Word shows us the way that leads there.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Word Made Flesh
Worship Talk | Ages over 18

 Where Heaven Is
Worship Talk | Ages 7 - 14

Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2554

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

2554. Dat de woorden ‘zij mij doden zullen om het woord van mijn echtgenote’ betekenen, dat zo de hemelse dingen ook te gronde zouden gaan, wanneer zij zouden denken, dat alleen het geestelijk ware verbonden zou worden met het hemels goede, blijkt uit de betekenis van doden, namelijk te gronde gaan; en uit de betekenis van de echtgenote, namelijk het aan het hemels goede verbonden geestelijk ware, waarover in nr. 2507. Dit is een andere reden, waarom de Heer zo dacht en daarmee is het als volgt gesteld: het Goddelijk Goede, hier het hemels goede genoemd, is met het Goddelijk Ware, hier het geestelijk ware genoemd, als door een huwelijk verbonden, nr. 2508, en hoewel het Goddelijk Goede op deze wijze met het Goddelijk Ware alleen verenigd is, vloeit het niettemin in de lagere waarheden en verbindt zich daarmee, maar niet op de wijze van een huwelijk, want het vloeit in de redelijke waarheden, die slechts schijnbaarheden van het ware zijn en verbindt zich daarmee; ja zelfs vloeit het ook in de wetenschappelijke en zinnelijke waarheden, die nauwelijks iets anders zijn dan begoochelingen en verbindt zich daarmee; wanneer dit niet zo was, zou nooit enig mens behouden kunnen worden; men zie hierover in het eerste deel de nrs. 1831, 1832.

Dat het Goddelijk Goede met beide verbonden mocht worden en de mens zo dus behouden, was mede de reden van de komst van de Heer in de wereld, want zonder het Goddelijk gemaakte Menselijke van de Heer kan nooit enige verbinding plaatsvinden, maar door Hem is er verbinding. Behalve deze verborgenheid zijn er ook nog andere verborgenheden in deze woorden ‘zij zullen mij doden om het woord van mijn echtgenote’, hiermee wordt aangeduid dat dus de hemelse dingen van het geloof zo te gronde zouden gaan, wanneer zij zouden denken, dat alleen het geestelijk ware verbonden kon worden met het hemels goede. Een andere verborgenheid is deze: dat wanneer de mensen geen eerbied zouden hebben voor het geestelijk ware, het hemels goede dan ook te gronde zou gaan, want wanneer het eerste verworpen is, vergaat het laatste; en ook deze verborgenheid, dat wanneer het niet gezegd werd, dat zij de Vader zouden aanbidden – hoewel er geen toegang tot Hem is dan door de Zoon, en wie de Zoon ziet, de Vader ziet, (Johannes 14:8-12) – het ook niet ontvangen zou worden; behalve nog andere verborgenheden.

(Referenties: Hemelse Verborgenheden 1831-1832)


Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 3207

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 25


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 479


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: