Van Swedenborgs Werken

 

De Goddelijke Wijsheid #1

De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

DE GODDELIJKE WIJSHEID
(De Divina Sapientia)
door Emanuel Swedenborg

Inhoudsopgave

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.
2. De Heer heeft de mens geschapen als een ontvanger van de liefde, die zijn wil is, en daaraan toegevoegd het receptakel van de wijsheid, dat zijn verstand is.
3. Over de formering van de mens in de baarmoeder uit de Heer door invloed in die beide receptakels.
3A. Dat de Heer Zich verbindt met de mens in de baarmoeder van de moeder van de eerste ontvangenis aan, en hem formeert.
3B. Dat Hij Zich verbindt in die beide receptakels, in het ene door de liefde, in het andere door de wijsheid.
3C. Dat de liefde en de wijsheid tegelijk en unaniem alle en de afzonderlijke dingen formeren, maar nochtans zich van elkaar onderscheiden in deze.
3D. Dat de receptakels in drie graden zijn onderscheiden bij de mens, de ene binnen de anderen, en dat de beide hogere de habitakels [woningen] van de Heer zijn, maar niet de laagste.
3E. Dat het ene receptakel is voor de toekomstige wil van de mensen, en het andere voor het verstand van hem, en dat evenwel volstrekt niets van wil en van verstand van hem in de formering aanwezig is.
3F. Dat in het embryo vóór de baring het leven is, maar dat het embryo niet ervan bewust is.
4. Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoeder en tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.
5. De wil van de mens wordt na de baring het receptakel van de liefde, en het verstand het receptakel van de wijsheid.
6. Er is een overeenstemming van het hart met de wil, en van de long met het verstand, is een onbekende zaak in de wereld, omdat het onbekend was wat overeenstemming is, en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
7. De verbinding van het lichaam en de geest bij de mens is door de hartbewegingen en de longbewegingen van hem, en de scheiding geschiedt wanneer die bewegingen ophouden.
7A. Dat de geest van de mens evenzeer mens is.
7B. Dat hij evenzeer een hart en vandaar een pols heeft, en een long en vandaar ademhaling.
7C. Dat de pols van zijn hart en de ademhaling van zijn long invloeien in de pols van het hart en in de ademhaling van de longen bij de mens in de wereld.
7D. Het leven van het lichaam, wat natuurlijk is, ontstaat en blijft bestaan door die invloed, en het houdt op door de verwijdering ervan, aldus door de scheiding.
7E. Dat de mens dan van natuurlijk geestelijk wordt.
8. Er bestaat niet één engel of geest, noch kan die bestaan, die niet als mens geboren is in de wereld.
8A. Dat in de mens een engellijk gemoed is.
8B. Dat een zodanig gemoed niet kan worden geformeerd tenzij in de mens.
8C. Noch kan het voortgeschapen worden, en door voortscheppingen vermenigvuldigd worden.
8D. Dat de geesten en de engelen het daaraan ontlenen dat zij kunnen blijven bestaan en leven tot in het eeuwige.
8E. En dat zij aan het menselijke geslacht kunnen worden aangebonden en daarmede verbonden.
8F. En zo de hemel kan bestaan, wat het einddoel van de schepping is geweest.
9. De Goddelijke Liefde is het Goddelijk Goede, en de Goddelijke Wijsheid is het Goddelijk Ware.
10. Er is een wederkerige verbinding van de liefde en de wijsheid.
10A. Dat het leven van de wil zich verbindt met het leven van het verstand.
10B. Dat de verbinding wederkerig is, en hoedanig zij is.
10C. Dat het leven van het verstand het leven van de wil zuivert; dat het dit ook vervolmaakt en verhoogt.
10D. Dat het leven van de wil samenwerkt met het leven van het verstand in elke beweging, en omgekeerd het leven van het verstand met het leven van de wil in elke zin.
10E. Eender in de klank en de spraak ervan.
10F. Eender bij de goeden en bij de bozen, met dit verschil, dat bij de bozen het leven van de wil door het leven van het verstand niet wordt gezuiverd, vervolmaakt en verhoogd, maar wordt bezoedeld, bedorven, en verdierlijkt.
10G. Dat de liefde, zijnde het leven van de wil, het gehele leven van de mens maakt.
11A. De liefde tot de Heer uit de Heer bestaat in de naastenliefde, en de wijsheid in het geloof.
11B. OVER DE LIEFDE EN DE NAASTENLIEFDE
11B.1. Dat de liefde tot het nut de naastenliefde is.
11B.2. Dat het de Heer is uit Wie, en dat het de naaste is tot wie.
11B.3. Dat de liefde tot de Heer bestaat in de naastenliefde, omdat zij in nut bestaat.
11B.4. Dat het nut is naar behoren getrouw, oprecht en gerecht zijn ambt uitoefenen, en zijn werk doen.
11 B.5. Dat er algemene nutten zijn, die ook nutten van de naastenliefde zijn.
11B.6. Dat de nutten geen nutten van de naastenliefde worden bij een ander, dan bij hem die strijdt tegen de boze dingen, die vanuit de hel zijn.
11B.7. Aangezien die zijn tegen de liefde tot de Heer, en tegen de naastenliefde.
11B.8. Dat nutten die tot eerste en laatste doel het eigen goede hebben, geen nutten van de naastenliefde zijn.
11C. OVER DE WIJSHEID EN OVER HET GELOOF
11C.1. Dat het geloof niet iets anders is dan de waarheid.
11C.2. Dat de waarheid pas waarheid wordt wanneer zij wordt doorvat en geliefd, en dat zij geloof wordt genoemd wanneer zij wordt geweten en gedacht.
11C.3. Dat de ware dingen van het geloof enerzijds de Heer betreffen, anderzijds de naaste.
11C.4. Kortom, hoe tot de Heer moet worden gegaan, opdat er verbinding geschiedt, en daarna hoe de Heer door de mens nutten doet.
11C.5. Het ene en het andere leren de geestelijke, de zedelijke en de burgerlijke ware dingen.
a) Eerst zal gezegd worden wat geestelijke ware dingen, zedelijke ware dingen, en burgerlijke ware dingen zijn;
b) ten tweede, dat de geestelijke mens ook een zedelijk en burgerlijk mens is;
c) ten derde, dat het geestelijke is in het zedelijke en het burgerlijke;
d) ten vierde, dat er, als zij worden gescheiden, geen verbinding is met de Heer.
11C.6. Geloof is die dingen weten en denken; naastenliefde is die dingen willen en doen.
11C.7. Daarom wanneer de Goddelijke Liefde van de Heer ontstaat bij de mens in de naastenliefde, zijnde die dingen willen en doen, zo ontstaat bij de mens de Goddelijke Wijsheid in het geloof, zijnde de ware dingen weten en denken.
11C.8. Dat de verbinding van de naastenliefde en het geloof wederkerig is.
12. Dat de Heer door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn Goddelijke Wijsheid alle dingen in de hemel en alle dingen in de wereld bezielt tot aan de laatste ervan toe, sommige opdat zij leven en sommige opdat zij zijn en bestaan.
12.1. Dat de Heer is de Zon in de engellijke hemel.
12.2. Dat vanuit die Zon de oorsprong van alle dingen is.
12.3. Dat van uit die Zon de alomtegenwoordigheid van de Heer is.
12.4. Alle dingen die er zijn, zijn geschapen tot volgzaamheid aan het Leven zelf, zijnde de Heer.
12.5. Dat de zielen van het leven, en de levende zielen, en de plantaardige zielen, uit het leven dat uit de Heer is, worden bezield door nutten en volgens deze.
13. De ideeën van de engelen over de schepping van het heelal uit de Heer.

* * *

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.

In de Heer is de Liefde en is de Wijsheid.

De Liefde in Hem is Zijn, en de Wijsheid in Hem is Bestaan.

Echter zijn die in Hem niet twee, maar één.

De wijsheid immers is van de liefde, en de liefde is van de wijsheid, van waaruit beiden één zijn, hetgeen wederkerig is, want het éne wordt, en dit éne is de Goddelijke Liefde, die in de hemelen voor de engelen verschijnt als Zon.

Het wederkerige één zijn van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde wordt verstaan onder deze woorden van de Heer: “Gelooft gij niet, Filippus, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is” Joh. 14:10-11; en onder deze: “Ik en de Vader zijn één”, Joh. 10:30.

Die twee echter, die één in de Heer zijn, gaan voort als onderscheiden twee uit Hem als Zon, de wijsheid als Licht, en de liefde als Warmte; maar zij gaan onderscheiden voort naar de schijn; in zich evenwel zijn zij niet onderscheiden, want het licht is van de warmte, en de warmte is van het licht.

Zij zijn immers in het kleinste punt één, zoals het is in de zon; wat immers voortgaat uit de zon, dit is eveneens de zon in kleinsten, en vandaar universeel in alles.

Gezegd wordt: elk punt en het kleinste, maar er wordt niet verstaan een punt of een kleinste van ruimte, want die zijn er immers niet in het Goddelijke, omdat het geestelijk en niet natuurlijk is.

Aangezien de wijsheid en de liefde als onderscheiden twee naar de schijn voortgaan uit de Heer als Zon, de wijsheid onder de gedaante van licht, en de liefde onder de doorvatting van warmte, worden zij derhalve als onderscheiden twee opgenomen door de engelen.

Door sommigen meer vanuit de warmte, die de liefde is, en door sommigen meer vanuit het licht, dat de wijsheid is: en daarom ook worden de engelen van alle hemelen onderscheiden in twee Rijken.

Zij die meer vanuit de warmte, die de liefde is, dan vanuit het licht, dat de wijsheid is, hebben opgenomen, maken het ene Rijk, en worden hemelse engelen genoemd; vanuit hen zijn de hoogste hemelen.

Zij echter die meer van uit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, hebben opgenomen, maken het andere Rijk, en worden geestelijke engelen genoemd; vanuit dezen zijn de lagere hemelen.

Gezegd wordt dat dezen meer hebben opgenomen vanuit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, maar dit méér is schijnbaar méér.

Zij zijn immers niet méér wijs dan al naar gelang de liefde bij hen één maakt met de wijsheid; en daarom ook worden de geestelijke engelen niet genoemd wijzen, maar inzichtvollen.

De Goddelijke Wijsheid, die in de hemelen verschijnt als licht, is in zijn wezen niet licht, maar bekleedt zich met licht, opdat zij voor het gezicht van de engelen ook verschijnt.

De wijsheid in haar wezen is het Goddelijk Ware, en het licht is daarvan de schijn en de overeenstemming.

Met het licht van de wijsheid is iets eenders het geval als met de warmte van de liefde, waarover boven.

Aangezien het Licht overeenstemt met de Wijsheid, en de Heer de Goddelijke Wijsheid is, wordt dan ook de Heer in het Woord op vele plaatsen het Licht genoemd, zoals in de volgende: “Hij was het ware Licht, hetwelk beschijnt elk mens komende in de wereld”. Johannes 1:9. “Jezus zei: Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt, zal niet wandelen in de duisternis, maar zal het licht van het leven hebben”, Johannes 8:12. “Jezus zei: Een weinig nog is het Licht met u, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangt; terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij zonen des Lichts zult zijn. Ik, het Licht, in de wereld ben Ik gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft”, Johannes 12:35-36,46; en meermalen elders.

Zijn Goddelijke Wijsheid werd ook uitgebeeld door Zijn klederen, toen Hij van gedaante was veranderd, namelijk dat “zij verschenen zoals het Licht, schitterend en blank zoals sneeuw, zoals een voller het op aarde niet kan wit maken”, Marcus 9:3; Mattheüs 17:2.

De klederen in het Woord betekenen de ware dingen van de wijsheid, en daarom verschijnen alle engelen in de hemelen bekleed volgens de ware dingen van hun wetenschap, inzicht, en wijsheid.

Dat het Licht de verschijning van de wijsheid is, en dat zij daarvan de overeenstemming is, blijkt in de hemel, en niet in de wereld; in de hemel immers is geen ander licht dan geestelijk licht, dat het licht van de wijsheid is, alle dingen verlichtend die vanuit de Goddelijke Liefde daar ontstaan.

De wijsheid bij de engelen geeft het die dingen in hun wezen te verstaan, en het licht geeft het die dingen in hun vorm te zien; en daarom is het licht in de hemelen in gelijken graad met de wijsheid bij de engelen.

In de hoogste hemelen is het licht vlammend, schitterend zoals van het meest flonkerende goud; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wijsheid zijn.

In de lagere hemelen is het licht blank, glanzend zoals van het meest blinkende zilver; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in het inzicht zijn.

Het licht in de laagste Hemelen is zoals het middaglicht in de wereld; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wetenschap zijn.

Het licht van de hogere hemelen is blank; het verschijnt geheel en al zoals een ster die in de nacht flitst en blinkt.

En het is een aanhoudend licht, omdat de zon daar niet ondergaat.

Het is datzelfde licht dat in de wereld het verstand van die mensen verlicht die het liefhebben wijs te zijn; maar het verschijnt niet aan hen, omdat zij natuurlijk zijn, en niet geestelijk.

Het kan wel verschijnen, want het is mij verschenen, maar voor de ogen van mijn geest.

Het is ook gegeven te doorvatten dat ik in het licht van de hoogste hemel in de wijsheid was, in het licht van de tweede hemel in het inzicht, en in het licht van de laatste hemel in de wetenschap, en dat ik wanneer ik alleen in het natuurlijke licht was, in onwetendheid omtrent de geestelijke dingen verkeerde.

Opdat ik zou weten in welk licht heden ten dage de geleerden van de wereld zijn, verschenen mij twee wegen; de ene werd die van de wijsheid genoemd, en de andere die van de dwaasheid.

Aan het einde van de weg van de wijsheid was een paleis in het licht; aan het einde echter van de weg van de dwaasheid was iets dat leek op een paleis, maar in de schaduw.

Er verzamelden zich 300 geleerden, en de keuze werd aan hen overgelaten welke weg zij zouden willen gaan; en het werd gezien dat 260 de weg van de dwaasheid in gingen, en slechts 40 de weg van de wijsheid.

Zij die de weg van de wijsheid gingen, traden het paleis binnen in het licht, waar prachtige dingen waren; en hun werden klederen uit fijn linnen gegeven, en zij werden engelen.

Degenen echter die de weg van de dwaasheid gingen, wilden datgene binnengaan wat eender aan een paleis verscheen, in de schaduw; maar zie, het was een theater van toneelspelers, waar zij toneelkostuums aantrokken en gemaskerd aan het bazelen sloegen, en dwaas werden.

Gezegd werd mij daarna, dat zo talrijk en zodanig tegenwoordig de dwaze geleerden zijn, die in het natuurlijke licht zijn, ten opzichte van de wijze geleerden, die in het geestelijke licht zijn, en dat diegenen het geestelijke licht hebben, die het liefhebben om te verstaan of het waar is wat door een ander wordt gezegd; maar dat diegenen het natuurlijke licht hebben, die het alleen liefhebben om datgene te bevestigen wat door een ander is gezegd.

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

   Study this Passage
Other New Christian Commentary

Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

De Bijbel

 

Johannes 12:36

Dutch Staten Vertaling         

Bestudeer de innerlijke betekenis

← Vorige    volledig hoofdstuk    Volgende →

36 Terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij kinderen des Lichts moogt zijn. Deze dingen sprak Jezus; en weggaande verborg Hij Zich van hen.

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of John 12      

By Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 12

Verses 12:1, 2. That the Lord, during his spiritual conflicts previous to the full glorification of his Humanity, derives consolation from those in the church amongst the Gentiles, who are principled in the good of life derived from himself.

Verse 12:3. On which occasion his Humanity is admitted to closer union with his Divinity in divine good and truth, through the affection of good, and the church is made sensible of that union.

Verses 12:4, 5, 6. Nevertheless they, who are in infernal love, seek to alienate divine good from the Lord, and appropriate it to themselves, and this under specious pretences of imparting knowledge to those who are in ignorance.

Verses 12:7, 8. But they are instructed by the divine truth, to desist from such alienation, since the glorification of the Lord's Humanity requires that it be made the all of divine good, and since ignorant objects would remain in the world when that Humanity was taken out of it.

Verse 12:9. That on this occasion many, who were of the perverted church, are influenced with love, not only to the Lord's Divine Humanity, but also to that good of life which is derived from him.

Verses 12:10, 11. Nevertheless they, who are principled in the love of spiritual dominion, seek to destroy that good of life, because many are led by it to acknowledge the Lord in his Divine Humanity.

Verses 12:12, 13. Who under such acknowledgement, perceiving that the Lord was about to establish his new church, adore him as the source of every good affection and pure delight, confessing him from the heart to be also the source of every truth in the church, by reason of his union with the supreme good.

Verses 12:14, 15, 16. Wherefore, as had been predicted, the Lord in his Divine Humanity is exalted to dominion over all rational good and truth in the church, although it was not known, until this dominion was effected, what was meant by the representatives by which it had been predicted.

Verses 12:17, 18. This dominion too is confirmed by those, who witnessed the restoration of the good of life in the church, and who are thus led to seek conjunction of life with the Lord in his Divine Humanity.

Verse 12:19. But they, who are in hypocritical worship, see in that dominion the downfall of their own dominion, and the establishment of a new church.

Verses 12:20, 21, 22. That some of the Gentiles, who are skilled in the doctrine of correspondence, seek acquaintance with the Lord, through intelligence, and the good of faith.

Verses 12:23, 24. And are instructed concerning the union of the Human [principle] with the Divine, which was to be effected through temptation-combats, for the salvation of mankind.

Verses 12:25, 26. And also concerning the necessity of man's renouncing self-will, or self-love, before he can be made partaker of heavenly love, and concerning the further necessity of believing in the Lord's Divine Humanity, and keeping his precepts, since these are the only means of admission into the divine presence, and of attaining conjunction with the divine good.

Verses 12:27, 28. Therefore the Lord, as to his Humanity, underwent the most grievous temptations, even to the passion of the cross, and this voluntarily, with a view to his final glorification, or the full union of his Humanity with his Divinity, which glorification is announced from heaven.

Verses 12:29, 30. But this annunciation is regarded by some as a mere natural effect, and by others as supernatural, whilst divine instruction is given, that its object is, not so much to comfort and support the Lord's Humanity, as to comfort and support his church under the process of suffering, through which that Humanity was about to pass.

Verses 12:31, 32, 33. By which process a work of judgement was to be accomplished, and the powers of darkness were to be subjugated, whilst at the same time the Lord's Humanity was to be exalted to complete union with his Divinity, and from that Humanity was to proceed divine truth united with divine good, which, influencing the minds of men, would lead them to conjunction of life with itself.

Verse 12:34. But this doctrine is regarded in the perverted church as contradictory to the Word, and therefore inquiry is made concerning the union of the Divinity and Humanity, and also concerning what is meant by the Son of Man.

Verse 12:35. And instruction is given, that by the Son of Man is meant the divine truth, manifested in the Lord's humanity, and which for a time made its abode here below, and therefore all ought to live according to that truth, lest they should be blinded by false persuasions, in which case they will not know to what end, whether of happiness or misery, their lives tend.

Verse 12:36. former part. They ought also to elevate that truth, or suffer it to be elevated, out of the memory into the understanding, and from the understanding into the will and life.

Verses 36, latter part, and 37. Nevertheless, this instruction is hid in obscurity from the men of the perverted church, and they cannot receive it, notwithstanding the miraculous testimony which attends it.

Verses 12:38, 39, 40, 41. And this rejection of the truth had been predicted, and not only so, but a reason had been assigned in the prediction, why they, whose faith is grounded in themselves, cannot admit the truth, since if they did admit it, they would only profane it, and would thus incur a greater damnation.

Verses 12:42, 43. Yet the truth is received by some who are in the knowledges of faith, but through fear they are restrained from making confession of it, which fear is occasioned by exalting human opinion above divine opinion.

Verses 12:44, 45. Therefore the divine truth again teaches, that whoever has faith in the Lord's Divine Humanity, has faith at the same time in his Divinity, and whoever has knowledge of the Humanity, has knowledge at the same time of the Divinity.

Verse 12:46. Because the Lord's humanity is divine truth, made manifest to man, in order to deliver him from infernal falsities.

Verses 12:47, 48. For the Lord in his Divine Humanity condemns no one, being desirous to save all, but every one condemns himself, who receives the knowledge of the truth, and yet cherished the love of evil which is contrary to. that knowledge.

Verses 12:49, 50. The Lord's humanity also does not think from itself, but from his divinity, from whom it derives the whole of its affection and thought, in which affection and thought there is divine love, and therefore the thought of the humanity is always under the government of that love.

From Swedenborg's Works

Toelichting(en) of referenties van Swedenborgs werken:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 51, 1839, 2349, 2813, 3195, 3863, 9807

Apocalyps Onthuld 167, 553, 666, 796, 890, 954

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 98

Leer Over De Heer 1, 2, 32

Leer des Levens 17

Hemel en Hel 129

Over de Gemeenschap Tussen Ziel en Lichaam 6

Ware Christelijke Religie 85, 107, 337, 618, 761


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 63, 97, 724, 815, 852

Coronis - Aanhangsel tot Ware Christelijke Religie 54

De Goddelijke Wijsheid 1

Marriage 85, 107

Scriptural Confirmations 2, 14

Andere commentaar

  Verhalen:Betekenissen van Bijbelse woorden

gelooft
De betekenis van "geloven" in de Bijbel is vrij eenvoudig, maar gaat dieper dan wat er aan de oppervlakte verschijnt. Toen in het Oude Testament...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 A Corn of Wheat
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Anointing His Feet
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Come and Walk in the Light of the Lord
Three variations of a project to illustrate the importance of looking to the Lord in His Word as we walk the path of life. 
Project | Ages 4 - 14

 Correspondences of the Vegetable Kingdom
Illustrations of three stories in the Word that talk about plants. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 For Reflection: Hosanna
“Hosanna” means “Save us, we beseech You!” or “Save us now we pray!” Why do we need to ask the Lord to save us?
Activity | Ages over 15

 Joy That the Lord Is King
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Light of the World
Use light colored crayons or pastels on dark paper to illustrate light in the darkness.
Project | Ages 4 - 14

 Palms in the Word Crossword Puzzle
A crossword puzzle about palms in the Word. Complete the puzzle using reference clues.
Activity | Ages 9 - 13

 Palm Sunday
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Palm Sunday (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Palm Sunday (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Palm Sunday (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Palm Sunday: John
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Quotes: King of Kings
Teaching Support | Ages over 15

 Quotes: The Lord's Final Temptation
Teaching Support | Ages over 15

 Receiving the Lord as King
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rejoice
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Reasons for Palm Sunday
Worship Talk | Ages over 18

 Triumphal Entry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Triumphal Entry into Jerusalem
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Walk While You Have the Light
The Lord is present with people in the Word, in the truths of the Word in the person’s mind. By these truths a person has spiritual light from the Lord; and in that light he can see the way of regeneration in which he should go.
Article | Ages over 18

 Welcoming the King
An illustrated story of Palm Sunday.
Story | Ages 3 - 7


Vertalen: