Van Swedenborgs Werken

 

De Goddelijke Wijsheid #1

De Goddelijke Wijsheid (Zelling Janssens vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

DE GODDELIJKE WIJSHEID
(De Divina Sapientia)
door Emanuel Swedenborg

Inhoudsopgave

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.
2. De Heer heeft de mens geschapen als een ontvanger van de liefde, die zijn wil is, en daaraan toegevoegd het receptakel van de wijsheid, dat zijn verstand is.
3. Over de formering van de mens in de baarmoeder uit de Heer door invloed in die beide receptakels.
3A. Dat de Heer Zich verbindt met de mens in de baarmoeder van de moeder van de eerste ontvangenis aan, en hem formeert.
3B. Dat Hij Zich verbindt in die beide receptakels, in het ene door de liefde, in het andere door de wijsheid.
3C. Dat de liefde en de wijsheid tegelijk en unaniem alle en de afzonderlijke dingen formeren, maar nochtans zich van elkaar onderscheiden in deze.
3D. Dat de receptakels in drie graden zijn onderscheiden bij de mens, de ene binnen de anderen, en dat de beide hogere de habitakels [woningen] van de Heer zijn, maar niet de laagste.
3E. Dat het ene receptakel is voor de toekomstige wil van de mensen, en het andere voor het verstand van hem, en dat evenwel volstrekt niets van wil en van verstand van hem in de formering aanwezig is.
3F. Dat in het embryo vóór de baring het leven is, maar dat het embryo niet ervan bewust is.
4. Er is gelijkenis en analogie tussen de formering van de mens in de baarmoeder en tussen de hervorming en de wederverwekking van hem.
5. De wil van de mens wordt na de baring het receptakel van de liefde, en het verstand het receptakel van de wijsheid.
6. Er is een overeenstemming van het hart met de wil, en van de long met het verstand, is een onbekende zaak in de wereld, omdat het onbekend was wat overeenstemming is, en dat er een overeenstemming is van alle dingen in de wereld met alle dingen in de hemel.
7. De verbinding van het lichaam en de geest bij de mens is door de hartbewegingen en de longbewegingen van hem, en de scheiding geschiedt wanneer die bewegingen ophouden.
7A. Dat de geest van de mens evenzeer mens is.
7B. Dat hij evenzeer een hart en vandaar een pols heeft, en een long en vandaar ademhaling.
7C. Dat de pols van zijn hart en de ademhaling van zijn long invloeien in de pols van het hart en in de ademhaling van de longen bij de mens in de wereld.
7D. Het leven van het lichaam, wat natuurlijk is, ontstaat en blijft bestaan door die invloed, en het houdt op door de verwijdering ervan, aldus door de scheiding.
7E. Dat de mens dan van natuurlijk geestelijk wordt.
8. Er bestaat niet één engel of geest, noch kan die bestaan, die niet als mens geboren is in de wereld.
8A. Dat in de mens een engellijk gemoed is.
8B. Dat een zodanig gemoed niet kan worden geformeerd tenzij in de mens.
8C. Noch kan het voortgeschapen worden, en door voortscheppingen vermenigvuldigd worden.
8D. Dat de geesten en de engelen het daaraan ontlenen dat zij kunnen blijven bestaan en leven tot in het eeuwige.
8E. En dat zij aan het menselijke geslacht kunnen worden aangebonden en daarmede verbonden.
8F. En zo de hemel kan bestaan, wat het einddoel van de schepping is geweest.
9. De Goddelijke Liefde is het Goddelijk Goede, en de Goddelijke Wijsheid is het Goddelijk Ware.
10. Er is een wederkerige verbinding van de liefde en de wijsheid.
10A. Dat het leven van de wil zich verbindt met het leven van het verstand.
10B. Dat de verbinding wederkerig is, en hoedanig zij is.
10C. Dat het leven van het verstand het leven van de wil zuivert; dat het dit ook vervolmaakt en verhoogt.
10D. Dat het leven van de wil samenwerkt met het leven van het verstand in elke beweging, en omgekeerd het leven van het verstand met het leven van de wil in elke zin.
10E. Eender in de klank en de spraak ervan.
10F. Eender bij de goeden en bij de bozen, met dit verschil, dat bij de bozen het leven van de wil door het leven van het verstand niet wordt gezuiverd, vervolmaakt en verhoogd, maar wordt bezoedeld, bedorven, en verdierlijkt.
10G. Dat de liefde, zijnde het leven van de wil, het gehele leven van de mens maakt.
11A. De liefde tot de Heer uit de Heer bestaat in de naastenliefde, en de wijsheid in het geloof.
11B. OVER DE LIEFDE EN DE NAASTENLIEFDE
11B.1. Dat de liefde tot het nut de naastenliefde is.
11B.2. Dat het de Heer is uit Wie, en dat het de naaste is tot wie.
11B.3. Dat de liefde tot de Heer bestaat in de naastenliefde, omdat zij in nut bestaat.
11B.4. Dat het nut is naar behoren getrouw, oprecht en gerecht zijn ambt uitoefenen, en zijn werk doen.
11 B.5. Dat er algemene nutten zijn, die ook nutten van de naastenliefde zijn.
11B.6. Dat de nutten geen nutten van de naastenliefde worden bij een ander, dan bij hem die strijdt tegen de boze dingen, die vanuit de hel zijn.
11B.7. Aangezien die zijn tegen de liefde tot de Heer, en tegen de naastenliefde.
11B.8. Dat nutten die tot eerste en laatste doel het eigen goede hebben, geen nutten van de naastenliefde zijn.
11C. OVER DE WIJSHEID EN OVER HET GELOOF
11C.1. Dat het geloof niet iets anders is dan de waarheid.
11C.2. Dat de waarheid pas waarheid wordt wanneer zij wordt doorvat en geliefd, en dat zij geloof wordt genoemd wanneer zij wordt geweten en gedacht.
11C.3. Dat de ware dingen van het geloof enerzijds de Heer betreffen, anderzijds de naaste.
11C.4. Kortom, hoe tot de Heer moet worden gegaan, opdat er verbinding geschiedt, en daarna hoe de Heer door de mens nutten doet.
11C.5. Het ene en het andere leren de geestelijke, de zedelijke en de burgerlijke ware dingen.
a) Eerst zal gezegd worden wat geestelijke ware dingen, zedelijke ware dingen, en burgerlijke ware dingen zijn;
b) ten tweede, dat de geestelijke mens ook een zedelijk en burgerlijk mens is;
c) ten derde, dat het geestelijke is in het zedelijke en het burgerlijke;
d) ten vierde, dat er, als zij worden gescheiden, geen verbinding is met de Heer.
11C.6. Geloof is die dingen weten en denken; naastenliefde is die dingen willen en doen.
11C.7. Daarom wanneer de Goddelijke Liefde van de Heer ontstaat bij de mens in de naastenliefde, zijnde die dingen willen en doen, zo ontstaat bij de mens de Goddelijke Wijsheid in het geloof, zijnde de ware dingen weten en denken.
11C.8. Dat de verbinding van de naastenliefde en het geloof wederkerig is.
12. Dat de Heer door Zijn Goddelijke Liefde en Zijn Goddelijke Wijsheid alle dingen in de hemel en alle dingen in de wereld bezielt tot aan de laatste ervan toe, sommige opdat zij leven en sommige opdat zij zijn en bestaan.
12.1. Dat de Heer is de Zon in de engellijke hemel.
12.2. Dat vanuit die Zon de oorsprong van alle dingen is.
12.3. Dat van uit die Zon de alomtegenwoordigheid van de Heer is.
12.4. Alle dingen die er zijn, zijn geschapen tot volgzaamheid aan het Leven zelf, zijnde de Heer.
12.5. Dat de zielen van het leven, en de levende zielen, en de plantaardige zielen, uit het leven dat uit de Heer is, worden bezield door nutten en volgens deze.
13. De ideeën van de engelen over de schepping van het heelal uit de Heer.

* * *

1. De Goddelijke Wijsheid in de hemelen verschijnt voor de ogen van de engelen als Licht.

In de Heer is de Liefde en is de Wijsheid.

De Liefde in Hem is Zijn, en de Wijsheid in Hem is Bestaan.

Echter zijn die in Hem niet twee, maar één.

De wijsheid immers is van de liefde, en de liefde is van de wijsheid, van waaruit beiden één zijn, hetgeen wederkerig is, want het éne wordt, en dit éne is de Goddelijke Liefde, die in de hemelen voor de engelen verschijnt als Zon.

Het wederkerige één zijn van de Goddelijke Wijsheid en de Goddelijke Liefde wordt verstaan onder deze woorden van de Heer: “Gelooft gij niet, Filippus, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader en de Vader in Mij is” Joh. 14:10-11; en onder deze: “Ik en de Vader zijn één”, Joh. 10:30.

Die twee echter, die één in de Heer zijn, gaan voort als onderscheiden twee uit Hem als Zon, de wijsheid als Licht, en de liefde als Warmte; maar zij gaan onderscheiden voort naar de schijn; in zich evenwel zijn zij niet onderscheiden, want het licht is van de warmte, en de warmte is van het licht.

Zij zijn immers in het kleinste punt één, zoals het is in de zon; wat immers voortgaat uit de zon, dit is eveneens de zon in kleinsten, en vandaar universeel in alles.

Gezegd wordt: elk punt en het kleinste, maar er wordt niet verstaan een punt of een kleinste van ruimte, want die zijn er immers niet in het Goddelijke, omdat het geestelijk en niet natuurlijk is.

Aangezien de wijsheid en de liefde als onderscheiden twee naar de schijn voortgaan uit de Heer als Zon, de wijsheid onder de gedaante van licht, en de liefde onder de doorvatting van warmte, worden zij derhalve als onderscheiden twee opgenomen door de engelen.

Door sommigen meer vanuit de warmte, die de liefde is, en door sommigen meer vanuit het licht, dat de wijsheid is: en daarom ook worden de engelen van alle hemelen onderscheiden in twee Rijken.

Zij die meer vanuit de warmte, die de liefde is, dan vanuit het licht, dat de wijsheid is, hebben opgenomen, maken het ene Rijk, en worden hemelse engelen genoemd; vanuit hen zijn de hoogste hemelen.

Zij echter die meer van uit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, hebben opgenomen, maken het andere Rijk, en worden geestelijke engelen genoemd; vanuit dezen zijn de lagere hemelen.

Gezegd wordt dat dezen meer hebben opgenomen vanuit het licht, dat de wijsheid is, dan vanuit de warmte, die de liefde is, maar dit méér is schijnbaar méér.

Zij zijn immers niet méér wijs dan al naar gelang de liefde bij hen één maakt met de wijsheid; en daarom ook worden de geestelijke engelen niet genoemd wijzen, maar inzichtvollen.

De Goddelijke Wijsheid, die in de hemelen verschijnt als licht, is in zijn wezen niet licht, maar bekleedt zich met licht, opdat zij voor het gezicht van de engelen ook verschijnt.

De wijsheid in haar wezen is het Goddelijk Ware, en het licht is daarvan de schijn en de overeenstemming.

Met het licht van de wijsheid is iets eenders het geval als met de warmte van de liefde, waarover boven.

Aangezien het Licht overeenstemt met de Wijsheid, en de Heer de Goddelijke Wijsheid is, wordt dan ook de Heer in het Woord op vele plaatsen het Licht genoemd, zoals in de volgende: “Hij was het ware Licht, hetwelk beschijnt elk mens komende in de wereld”. Johannes 1:9. “Jezus zei: Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt, zal niet wandelen in de duisternis, maar zal het licht van het leven hebben”, Johannes 8:12. “Jezus zei: Een weinig nog is het Licht met u, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangt; terwijl gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, opdat gij zonen des Lichts zult zijn. Ik, het Licht, in de wereld ben Ik gekomen, opdat al wie in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft”, Johannes 12:35-36,46; en meermalen elders.

Zijn Goddelijke Wijsheid werd ook uitgebeeld door Zijn klederen, toen Hij van gedaante was veranderd, namelijk dat “zij verschenen zoals het Licht, schitterend en blank zoals sneeuw, zoals een voller het op aarde niet kan wit maken”, Marcus 9:3; Mattheüs 17:2.

De klederen in het Woord betekenen de ware dingen van de wijsheid, en daarom verschijnen alle engelen in de hemelen bekleed volgens de ware dingen van hun wetenschap, inzicht, en wijsheid.

Dat het Licht de verschijning van de wijsheid is, en dat zij daarvan de overeenstemming is, blijkt in de hemel, en niet in de wereld; in de hemel immers is geen ander licht dan geestelijk licht, dat het licht van de wijsheid is, alle dingen verlichtend die vanuit de Goddelijke Liefde daar ontstaan.

De wijsheid bij de engelen geeft het die dingen in hun wezen te verstaan, en het licht geeft het die dingen in hun vorm te zien; en daarom is het licht in de hemelen in gelijken graad met de wijsheid bij de engelen.

In de hoogste hemelen is het licht vlammend, schitterend zoals van het meest flonkerende goud; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wijsheid zijn.

In de lagere hemelen is het licht blank, glanzend zoals van het meest blinkende zilver; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in het inzicht zijn.

Het licht in de laagste Hemelen is zoals het middaglicht in de wereld; de oorzaak hiervan is deze, dat zij in de wetenschap zijn.

Het licht van de hogere hemelen is blank; het verschijnt geheel en al zoals een ster die in de nacht flitst en blinkt.

En het is een aanhoudend licht, omdat de zon daar niet ondergaat.

Het is datzelfde licht dat in de wereld het verstand van die mensen verlicht die het liefhebben wijs te zijn; maar het verschijnt niet aan hen, omdat zij natuurlijk zijn, en niet geestelijk.

Het kan wel verschijnen, want het is mij verschenen, maar voor de ogen van mijn geest.

Het is ook gegeven te doorvatten dat ik in het licht van de hoogste hemel in de wijsheid was, in het licht van de tweede hemel in het inzicht, en in het licht van de laatste hemel in de wetenschap, en dat ik wanneer ik alleen in het natuurlijke licht was, in onwetendheid omtrent de geestelijke dingen verkeerde.

Opdat ik zou weten in welk licht heden ten dage de geleerden van de wereld zijn, verschenen mij twee wegen; de ene werd die van de wijsheid genoemd, en de andere die van de dwaasheid.

Aan het einde van de weg van de wijsheid was een paleis in het licht; aan het einde echter van de weg van de dwaasheid was iets dat leek op een paleis, maar in de schaduw.

Er verzamelden zich 300 geleerden, en de keuze werd aan hen overgelaten welke weg zij zouden willen gaan; en het werd gezien dat 260 de weg van de dwaasheid in gingen, en slechts 40 de weg van de wijsheid.

Zij die de weg van de wijsheid gingen, traden het paleis binnen in het licht, waar prachtige dingen waren; en hun werden klederen uit fijn linnen gegeven, en zij werden engelen.

Degenen echter die de weg van de dwaasheid gingen, wilden datgene binnengaan wat eender aan een paleis verscheen, in de schaduw; maar zie, het was een theater van toneelspelers, waar zij toneelkostuums aantrokken en gemaskerd aan het bazelen sloegen, en dwaas werden.

Gezegd werd mij daarna, dat zo talrijk en zodanig tegenwoordig de dwaze geleerden zijn, die in het natuurlijke licht zijn, ten opzichte van de wijze geleerden, die in het geestelijke licht zijn, en dat diegenen het geestelijke licht hebben, die het liefhebben om te verstaan of het waar is wat door een ander wordt gezegd; maar dat diegenen het natuurlijke licht hebben, die het alleen liefhebben om datgene te bevestigen wat door een ander is gezegd.

Ga naar sectie / 12  

Volgende →

   Study this Passage
Other New Christian Commentary

Nederlandse tekst door Guus Janssens. Digitale uitgave - Swedenborg Boekhuis 2007.

De Bijbel

 

Johannes 10:30

Dutch Staten Vertaling         

Bestudeer de innerlijke betekenis

← Vorige    volledig hoofdstuk    Volgende →

30 Ik en de Vader zijn een.

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of John 10      

By Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 10

Verse 10:1. The Lord in his Divine Humanity teaches, that whoever does not approach him in that humanity, by faith and love, destroys in himself the goods of faith by falsities, and thus seeks to establish his own merit.

Verse 10:2. Whereas all they, who by faith and love approach him in his humanity, cherish and keep alive in themselves those goods.

Verse 10:3. Therefore their interiors are opened to the life of heaven, and they obey the divine precepts, and are gifted with heaven according to the good of love and faith, and are led of the Lord, and not of themselves.

Verses 10:4, 5. And in all their operations they have respect to the Lord, and acknowledge the divinity of his humanity, because they obey his precepts, and shun all false principles, as not being in agreement with their love.

Verses 10:6, 7, 8. That this teaching is not understood by the men of the perverted church, therefore they are expressly taught again, that the only entrance to the life of heaven is through the Lord's Divine Humanity, and that all who exalt themselves above that Humanity, destroy in themselves the life of heaven, and are opposed to all heavenly good.

Verse 10:9. Whereas they, who by faith and love acknowledge the Lord in his Divine Humanity, are made partakers of his good and truth in every state of life both internal and external.

Verse 10:10. For as evil and false principles deprive good and truth of their proper life, so the Lord in his Divine Humanity was manifested for the purpose of communicating heavenly life to every good and truth, and this in a greater fullness than had ever been before experienced.

Verse 10:11. Therefore the Lord teaches and leads to all truth, whilst by temptation combats, through his own proper power, he unites his divinity to his humanity.

Verses 10:12, 13. Whereas they, who seek their own glory in what they do, having no regard to the good of others, fall in temptations, and are deprived of all heavenly good, inasmuch as they look more at recompense than at that good.

Verse 10:14. But the Lord in his Divine Humanity imparts heavenly good, acknowledging all who receive that good, as his children, and being reciprocally acknowledged by them as their Father.

Verse 10:15. In like manner as the divinity acknowledges the humanity, and the humanity reciprocally acknowledges the divinity, and by enduring temptations unites itself with the divinity.

Verse 10:16. Thus effecting the salvation of the spiritual, or those who are in the good of faith, and who, through the Lord's Divine Humanity will make one with the celestial, or those who are in the good of love.

Verses 10:17, 18. For by temptations, inmost and plenary union of the divinity with the humanity, and of the humanity with the divinity, was effected until the humanity became divine.

Verses 10:19, 20, 21. That these truths effect a work of judgement in the perverted church, by separating those, who reject and blaspheme the Lord's humanity, from those who acknowledge its divine power manifested in the restoration of the understanding of truth.

Verses 10:22, 23. So that some in the church are in the warmth of heavenly affection and life, whilst others are in the warmth of infernal affection and life, and the Lord in his humanity was instilling introductory truths of wisdom.

Verses 10:24, 25. On which occasion, an apparently ardent desire is kindled in the perverted church, to know the truth respecting the Lord's humanity, and they are instructed, that the truth has been declared to them, but they did not receive it, which truth is, that the operation of the Lord's humanity proved it to be derived from the divinity.

Verses 10:26, 27. This truth however they did not admit, because they were not principled in good, for all they, who are principled in good receive the doctrine of the Lord's Divine Humanity, and are acknowledged by that Humanity, and are obedient to its guidance.

Verses 10:28, 29, 30. They receive also from that humanity the life of heavenly love, and are never separated from it, because there is no power which is able to separate them, since the divine good, by which they are drawn to the Divine Humanity, is above every other power, and one with that humanity.

Verses 10:31, 32, 33. That they, who are of the perverted church, oppose the above divine truths with falsities, and being questioned why they thus set themselves against the operation of the divine good, they reply, that they do not oppose the divine good, but the blasphemous idea that humanity can be divine.

Verses 10:34, 35, 36. But this humanity on the contrary teaches, that there is no blasphemy in calling itself divine, since the Holy Word, which is eternal truth, ascribes divinity to those who receive it, and therefore divinity ought more especially to be ascribed to that humanity which proceeded from it, and which is it.

Verses 10:37, 38. And the humanity ought to be judged from its operation, since if its operation be divine, it is a manifest proof that it has reciprocal union with the divine good.

Verse 10:39. That this reasoning is not apprehended by those who are of the perverted church, and therefore they again seek to destroy the Lord's humanity, but in vain.

Verses 10:40, 41, 42. For the Lord in his humanity applies himself to the Gentiles, who are principled in introductory truths, and amongst them he establishes his church, being received by them with affection, and with faith, not grounded in miraculous testimony, but in the love of truth for its own sake.

From Swedenborg's Works

Toelichting(en) of referenties van Swedenborgs werken:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 2004, 2005, 3704, 7456, 9199, 9315, 9818, ...

Apocalyps Onthuld 21, 294, 520, 613, 618, 693, 743, ...

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 44, 120

Echtelijke Liefde 82, 118

Leer Over De Heer 32

Aardbollen in het Heelal 141

Hemel en Hel 2

Ware Christelijke Religie 98, 111, 112, 136, 188, 379, 583, ...

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 283


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 26, 32, 114, 200, 411, 649, 655, ...

Canons of the New Church 40, 43

Charity 201

De Domino 40

De Goddelijke Wijsheid 1

Marriage 98, 111, 112

Scriptural Confirmations 2, 14, 25

Andere commentaar

  Verhalen:


  Spirituele onderwerpen:Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Building Our Faith
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 For Reflection: Other Sheep
In John 10:16, Jesus talked about “other sheep.” What are some ways we can reach out to people whose lives we touch?)
Activity | Ages over 14

 Gentle Leading
Worship Talk | Ages over 18

 I Have Come that You Might Have Life
Illustrated poster: "I have come that you may have life, and that you may have it more abundantly" from John 10:10. The Lord's creation is filled with abundance and variety to bring us joy.
Picture | Ages over 7

 Memory Verse: The Lord Is My Shepherd
Activity | Ages 4 - 14

 Other Sheep
This journal activity can help us reflect on ways that we can help the Lord by reaching out to people whose lives we touch.
Activity | Ages over 15

 Prayers for Teens and Adults: The Good Shepherd
Activity | Ages 15 - 17

 Reflect on Abundance
Activity | Ages over 15

 Sheepfold Collage
The sheepfold is a protected place for the sheep to gather at night. The shepherd counts the sheep when they enter the sheepfold to make sure that all the sheep are safely within. Make a picture showing the Lord standing at the door of the sheepfold.
Project | Ages up to 6

 Shepherd and His Sheep Diorama
Project | Ages 7 - 17

 Shepherds, Hirelings, Sheep
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Good Shepherd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Good Shepherd
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Good Shepherd
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Good Shepherd
In saying He was the Good Shepherd Jesus proclaimed Himself the shepherd of Israel--God Himself in human form.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Good Shepherd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Good Shepherd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Good Shepherd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 The Greatest Gift
Article | Ages 15 - 17

 The Lord Is My Shepherd
"The teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one. The relationship between the sheep and their shepherd involves a sense of trust and security.
Worship Talk | Ages over 18

 The Lord, the Good Shepherd
Worship Talk | Ages over 18

 The Shepherds Visit
The Word is the story of ourselves. What are our "sheep", "shepherds", and the miracle of the Lord's birth in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Worms and Butterflies
Did you know that the Psalms of David foretell the events of the Lord’s life, His thoughts, and His feelings? This article looks at how Psalm 22 allows us to glimpse what went on in the days before the Lord was put to death. 
Article | Ages 7 - 14

Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #10053

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   

(In deze versie of vertaling, bestaat geen tekst voor deze passage: klik op “volgende lezen” om verder te gaan)

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 10052, 10054, 10055, 10118, 10122, 10134, 10143, 10206, 10414, 10424

Hemel en Hel 86

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 221, 300


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 329


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: