Wat de Bijbel zegt over Jezus als God

        | By Rev. John Odhner (machine translated into Nederlands)

This painting by Richard Cook  of the newborn baby Jesus, with Mary and Joseph, evokes the spiritual power of this long-awaited advent.

Vraag christenen: "Wat is de belangrijkste leer in de Bijbel?" Zij zouden moeten kunnen antwoorden: "Dat God Eén is."

Dit is, in feite, het antwoord dat Jezus Christus zelf gaf. Een man vroeg Hem: "Wat is het allerbelangrijkste gebod?"

Jezus begon zijn antwoord op deze manier,

"Het eerste is: 'Hoor, o Israël: De Heer onze God, de Heer is Eén...'" (Marcus 12:20-32)

De man die dit vroeg was niet verrast door het antwoord. Hij wist dat dit gebod over het liefhebben van de Ene Heer op hun hart geschreven moest worden, aan hun kinderen onderwezen moest worden, en thuis en onderweg besproken moest worden, 's morgens en 's avonds. (Deuteronomium 6:4-7) Hij wist ook dat het eerste van de Tien Geboden was: "heb geen andere goden."(Exodus 20:3)

Keer op keer legt de Bijbel de nadruk op de eenheid van God:

"Gij zijt God, en Gij alleen." (2 Koningen 19:15)

"Er is geen God met mij." (Deuteronomium 32:39)

"Ik ben Jehovah (Jahweh) en er is niemand anders." (Jesaja 45:5)

"Mijn glorie zal ik niet aan een ander geven." (Jesaja 42:8, 48:11)

Het is heel duidelijk dat de eenheid van God centraal moet staan in al ons denken over Hem.

Het lijkt misschien dat de geboorte, het leven en de verrijzenis van Jezus Christus hier een uitdaging voor vormen. Is de Ene God Zelf naar de aarde gekomen? Of was Jezus iemand anders?

Sommige christenen hebben het idee aanvaard dat de Ene God bestaat uit drie gelijke en eeuwige personen. Anderen hebben gezegd dat Jezus niet God is, maar de Zoon van God, of gewoon "een kind van God" zoals ieder ander.

We kunnen beter begrijpen wie Jezus was, en is, door de dingen die over Jezus gezegd worden te vergelijken met de dingen die gezegd worden over de Ene God, Jehovah. De tabel hieronder geeft een samenvatting van enkele passages die aangeven dat "Jehovah" en "Jezus" twee namen zijn voor Eén Goddelijke Persoon:
Onze Verlosser

Jehovah: "Naast Mij is er geen Redder" - Jesaja 43:3,10; 45:21,22; 60:16; 49:26

Jezus: "Redder van de wereld'... 1 Johannes 4; Lucas 2:11; 2 Timotheüs 1; Titus 2:13; 2 Petrus 1:1Onze Verlosser

Jehovah: "Wat onze Verlosser betreft, Jehovah der heerscharen is zijn naam" - Jeremia 50:34, Jesaja 47:4.

Jezus: "Christus heeft ons verlost" - Galaten 3:13; Apocalyps 5:9; Titus 2:14; Lucas 24:21.Onze Schepper

Jehovah: "Ik ben Jehovah die alle dingen maakt... alleen, door Mijzelf" - Jesaja 44:24

Jezus: "Alle dingen zijn door Hem gemaakt" - Johannes 1:3"Alles is door Hem geschapen" - Colossenzen 1:16Onze Levensbron

Jehovah: "Hij geeft leven aan allen" - Handelingen 17:25"Hij is je leven" - Deuteronomium 3:20, 32:39Jezus: "Hij geeft leven aan de wereld" - Johannes 6:33"Ik ben het leven" - Johannes 14:6; 11:25; 6:27-47Onze Vader

Jehovah: "Jehovah onze Vader" - Jesaja 63:16; 64:8;

Jezus: "Vader van de eeuwigheid" - Jesaja 9:6De IK BEN

Jehovah: "IK BEN heb Mij gezonden" - Exodus 3:14. (Jehovah (of Yahweh) betekent "Hij Is."

Jezus: "Voordat Abraham was, BEN IK" - Johannes 8:58Wie is, was, en zal komen... Apocalyps 1:8Heer der heren

Jehova: Deuteronomium 10:17Jezus: Apocalyps 17:14Onze Herder

Jehovah: "Jehovah is mijn Herder" - Psalm 23:1; Jesaja 40:11Jezus: "Ik ben de Goede Herder" - Johannes 10:11De Almachtige

Jehovah: "De Almachtige God" - Genesis 17:1; 28:3etc.; "Uw is de kracht" - 1 Kronieken 29:11; Mattheüs 6:18

Jezus: "De Almachtige" - Apocalyps 1:8, "De Machtige God" - Jesaja 9:6"Hij heeft alle macht in hemel en op aarde" - Mattheüs 28:18.De Heilige

Jehovah: "U alleen bent Heilig" - Jesaja 6:3"De Heilige" - Jesaja 30:15; 54:5Jezus: "De Heilige" - Marcus 1:24; Lucas 4:34; Handelingen 3:14Ons licht

Jehovah: "Jehovah is mijn licht" - Psalm 27:1; Jesaja 60:20

Jezus: Het licht van de wereld" - Johannes 8:12; 1:9Onze Rots

Jehovah: "Hij alleen is mijn Rots" - Psalm 62:6; 18:2

Jezus: Christus is de Rots - 1 Korintiërs 10:4; 1 Petrus 2:8Onze Koning

Jehovah: "Jehovah is Koning tot in eeuwigheid" - 1 Korintiërs Psalm 10:16Jezus: "Koning der Koningen" - Apocalyps 17:14; Mattheüs 21:5De eerste en laatste

Jehovah: Jesaja 43:10; 41:4, 48:12;

Jezus: Apocalyps 22:13; 1:8Onze hoop

Jehovah: "Jehovah mijn hoop" - Jeremia 17:13, 17; 50:7;

Jezus: "Jezus Christus onze Hoop" - 1 Timotheüs 1:1De komst van de Messias was al eeuwenlang voorspeld. De meeste christenen zijn bekend met profetieën als: "Een maagd zal zwanger worden en een Zoon baren. Het is interessant dat zoveel van deze profetieën vertellen dat God zelf - de ene Heer, Jehovah - op aarde zou komen om bij Zijn volk te zijn. Bijvoorbeeld, de zojuist geciteerde passage gaat verder met te zeggen: "Zijn naam zal heten God-met-Us." (Jesaja 7:14)

Een andere passage verklaart dat het Kind dat geboren zou worden, "de Machtige God, de Eeuwige Vader" zou zijn. (Jesaja 9:6)

En toen Johannes de Doper de komst van Jezus aankondigde, citeerde hij de profetie die zegt,

"Bereid de weg van Jehovah; maak recht in de woestijn een weg voor onze God." Deze passage gaat verder, "De heerlijkheid van Jehovah zal worden geopenbaard... Zeg tot de steden van Juda: 'Zie uw God!' Zie, de Heer Jehovah zal komen." (Jesaja 40:3,5,10; Lucas 3:4)

De mensen baden voor de komst van de Ene God: "Buig uw hemel, Jehovah, en kom naar beneden." (Psalm 144:5)

Zijn komst is de bron van onze vreugde:

"En te dien dage zal gezegd worden: Dit is onze God. Wij hebben op Hem gewacht opdat Hij ons zou verlossen; dit is Jehovah... Wij zullen ons verheugen en blij zijn in Zijn heil."" (Jesaja 25:9)

Dus natuurlijk zou het zo moeten zijn - het moet zo zijn - dat de Ene God bij Zijn volk zou willen zijn: "'Zie, Ik kom en Ik zal in uw midden wonen,' zegt Jehovah." (Zacharia 2:10)

Deze profetieën werden vervuld toen Jezus Christus werd geboren. In Jezus Christus was de Ene God gekomen om Zich aan de mensheid te openbaren en bij hen te wonen. Dientengevolge zijn er vele passages in het Nieuwe Testament die Jezus identificeren als die ene God. Hij wordt de ware God genoemd, (1 Johannes 5:20), Redder, (Lucas 2:11; Mattheüs 1:21), en God met ons. (Mattheüs 1:23)

De Wijzen kenden de profetieën, dus herkenden zij Jezus als hun Koning en God: zij kwamen en aanbaden Hem. (Mattheüs 2:2, 11)

Alle engelen aanbaden Hem bij Zijn geboorte. (Hebreeën 1:6)

Jezus identificeerde Zichzelf als de Ene God toen Hij sprak over Zichzelf als Degene die uit de hemel neerdaalde om leven te geven aan de wereld, (Johannes 6:33, 38) en toen Hij zei: "Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9) en "Ik en mijn Vader zijn één." (Johannes 10:30)

Hoewel deze vele passages aantonen dat Jezus en Jehovah één Goddelijke Persoon zijn, zijn er andere passages die een onderscheid aantonen tussen de Vader en de Zoon. Wij kunnen niet tot een volledig begrip van de Bijbel of van God komen door slechts naar één reeks passages te kijken. In plaats daarvan hebben we een manier nodig om alle leringen met elkaar te verzoenen - te integreren.

Het kan ons helpen in gedachten te houden dat Jezus veranderde tussen de tijd van Zijn geboorte en Zijn opstanding. Hier zijn enkele passages die dat proces vermelden:

Hij "nam toe in wijsheid en gestalte." (Lucas 2:52)

Op Lucas 4:1-13is er een beschrijving van enkele van de verzoekingen die Jezus onderging.

Hij was nog niet verheerlijkt, zoals Johannes 12:28.

Maar moest ingaan in Zijn heerlijkheid (Lucas 24:26) met graden. (Johannes 7:39)

Vóór de opstanding was de vereniging van Jehovah en Jezus nog niet voltooid, daarom zei Jezus: "Ik ga tot Mijn Vader, want Mijn Vader is groter dan Ik." (Johannes 14:28; 16:16)

Het was pas nadat dit werk voltooid was (Johannes 19:30) dat Hij kon zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Mattheüs 28:18)

Door als baby geboren te worden uit Maria, in Bethlehem, nam God een menselijke gedaante aan -- niet alleen een menselijk lichaam, maar ook een menselijke geest, in zijn meer uiterlijke niveaus. Hij deed dit om verschillende redenen, maar de overkoepelende reden was om een nieuwe manier voor mensen te scheppen om verlost te kunnen worden.

Tijdens zijn leven op aarde was Jezus bezig met een proces van verheerlijking van de menselijke elementen die hij op zich had genomen; het menselijke werd goddelijk gemaakt. Hij was een mengsel - doelbewust - en geleidelijk aan was hij het aan het zuiveren. Dit verklaart waarom Jezus zo vaak de "Zoon van God" werd genoemd.

Pas aan het eind van zijn leven waren die menselijke delen van zijn geest, en uiteindelijk zijn lichaam, volledig veranderd in Goddelijke substantie. In zekere zin was Jezus dus de Zoon van God, die geleidelijk één werd met Jehovah en volledig Goddelijk.

Over het algemeen beschrijven de passages in het Woord die onderscheid maken tussen Vader en Zoon niet het soort relatie dat zou bestaan tussen twee mensen; ze zijn meer beschrijvend voor het soort relatie dat bestaat tussen ziel en lichaam. Bijvoorbeeld, Jezus zei,

"De woorden, die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelven, maar de Vader, die in Mij woont, doet de werken." (Johannes 14:10)

Wij spreken niet van een persoon die in een andere persoon woont, maar het is wel zinvol te denken aan de ziel die in het lichaam woont, of in dit geval, aan de oneindige Goddelijke Ziel die in Jezus Christus woont. Daarom wordt Christus het "beeld van de onzichtbare God" genoemd (Colossenzen 1:15; 2 Corinthiër 4:4) en "de vorm van God."Filippenzen 2:6)

Zoals Paulus zei, zien wij "de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus," (2 Corinthiër 4:6) en "in Hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk." (Colossenzen 2:9)

Andere passages beschrijven een soortgelijke relatie.

Johannes zei,

"Niemand heeft ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, heeft Hij Hem geopenbaard." (Johannes 1:18)

De Goddelijke Ziel is onzichtbaar (zoals een menselijke ziel):

"Gij hebt Zijn stem nooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien." (Johannes 5:37; 6:46)

Maar in Jezus wordt die ziel geopenbaard, als in haar eigen lichaam. Daar men slechts door middel van het lichaam met de ziel van een mens in verbinding kan treden, heeft Jezus gezegd: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

In de tijd dat Jezus werd geboren, in dat stadium van menselijke ontwikkeling, hadden wij de Goddelijke Waarheid -- het Woord -- nodig, zoals die ons nieuw werd gebracht in de leer van de Heer. We hadden ook behoefte aan de Heer in zijn Goddelijk Menselijke. Het maakt de Heer benaderbaar, begrijpelijk... iemand tot wie we ons kunnen verhouden. Als we de deur naar die relatie openen, kunnen we nader komen tot de Ene God van het universum, die naar de aarde kwam om Zichzelf aan ons bekend te maken in Zijn eigen liefdevolle, rechtvaardige, barmhartige, menselijke gedaante.