Wat de Bijbel zegt over Liefde

Door Rev. John Odhner (machine vertaald in Nederlands)
     
tiny hand my love, by Jenny Stein

Iemand vroeg Jezus eens,

"Wat is het eerste gebod van allemaal?"

Jezus antwoordde hem,

"Het eerste van alle geboden is: 'Hoor, Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. En gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht.' Dit is het eerste gebod. En het tweede, dat erop lijkt, is dit: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze." (Lucas 12:28-34)

A above All Things

Dus, de geboden over het liefhebben van God en anderen zijn de eerste en belangrijkste. Er is geen ander groter. Jezus zei zelfs dat "de hele wet en de profeten aan deze twee geboden hangen." (Mattheüs 22:40)

En in feite komt deze leer overal in de Bijbel terug:

Petrus schreef: "Heb boven alles elkander vurig lief." (1 Petrus 4:8)

Paulus zei ook dat we de liefde boven alles moeten stellen (zie Colossenzen 3:14), en dat we "niemand iets schuldig zijn behalve elkaar lief te hebben." (Romeinen 13:8)

Liefde wordt "voortreffelijker dan enige andere gave of bekwaamheid." genoemd (1 Corinthiërs 12:31)

"Blijven nu geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde." (1 Corinthiërs 13:13)

De wet van de liefde wordt de "koninklijke wet" genoemd (Jakoben 2:8), die we "door God geleerd"" hebben.1 Tessalonicenzen 4:9)

Ons wordt gevraagd "de liefde tot ons hoogste doel te maken," (1 Corinthiërs 14:19, en "geworteld en gegrond te zijn in de liefde." (Efeziërs 3:17)

Deze wetten over de liefde zijn zo belangrijk dat de Heer zei dat ze in je hart moeten zijn.

"Gij zult ze uw kinderen naarstig leren, en gij zult er over spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat." (Deuteronomium 6:6,7)

1 Corinthiërs 16:14)

Kracht tegen het kwaad

Er zijn enkele zeer goede redenen waarom ons wordt opgedragen de liefde boven alles te stellen. Eén reden is dat liefde macht heeft over het kwaad.

Paulus schreef,

"Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

Iemand die God en zijn naaste werkelijk liefheeft, zal elk kwaad in zichzelf willen overwinnen dat tegen God is of de naaste schaadt.

Bijvoorbeeld,

"de liefde benijdt niet, pronkt niet met zichzelf, is niet opgeblazen, gedraagt zich niet grof, zoekt niet het zijne, wordt niet geprovoceerd, denkt niet kwaad, verheugt zich niet in onrechtvaardigheid." (1 Corinthiërs 13:4-6)

Aangezien liefde zich verzet tegen het doen van kwaad, vervult zij alle wetten tegen het kwaad.

"Niemand is iets anders verschuldigd dan elkander lief te hebben, want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld; en wel hierom: Gij zult niet echtbreken,' Gij zult niet moorden,' Gij zult niet stelen,' Gij zult geen valse getuigenis afleggen,' Gij zult niet begeren,' of indien er enig ander gebod is, het is samengevat in dit gezegde, namelijk: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.' Liefde doet een naaste geen kwaad; daarom is liefde de vervulling van de wet." (Romeinen 13:8-10)

Omdat liefde ons ertoe brengt ons van het kwade af te keren, brengt zij ook vergeving. Jezus zei eens over een vrouw dat "haar zonden, die vele zijn, zijn vergeven, want zij heeft veel liefgehad." (Lucas 7:47)

Hij zei ook: "Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden." (Mattheüs 5:7)

Patient Love

Liefde brengt ook geduld met zich mee. "De liefde lijdt lang... verdraagt alle dingen... verdraagt alle dingen. Liefde faalt nooit." (1 Corinthiërs 13:4-8)

Jakob hield veel van Rachel, en was bereid om zeven jaar voor haar vader te werken om haar hand te winnen. "Zo diende Jakob zeven jaar voor Rachel, en zij schenen hem slechts enkele dagen vanwege de liefde die hij voor haar had." (Genesis 29:20)

Born Again by Love

Een andere reden waarom liefde boven alles komt, is dat een mens door liefde wedergeboren wordt. Petrus beschreef het proces van wedergeboorte als "het reinigen van uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, in oprechte liefde tot de broeders."(1 Petrus 1:22)

John zei het simpeler:

"Iedereen die liefheeft is uit God geboren." (1 Johannes 4:7)

Wij gaan over van de dood naar het leven wanneer wij anderen liefhebben. (Zie 1 Johannes 3:14)

De reden dat wij wedergeboren worden als wij anderen liefhebben, is dat wij dan als God worden. Jezus vroeg ons anderen lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. (Zie Johannes 13:34, 15:12)

Wanneer wij Zijn soort liefde hebben voor alle mensen, worden wij herboren als Zijn kinderen. (Zie Mattheüs 5:43, Lucas 6:35)

Wanneer is een christen een christen?

Aangezien het eerste en voornaamste van al Gods geboden is de Heer en de naaste lief te hebben, is het voornaamste kenmerk waaraan een christen kan worden herkend de liefde die hij voor anderen heeft.

Jezus zei,

"Hieraan zullen allen weten, dat gij Mijn discipelen zijt, indien gij liefde hebt voor elkander." (Johannes 13:35)

Telkens weer wordt ons gevraagd onszelf te beoordelen naar de liefde die wij voor anderen hebben:

Laat ons niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij weten, dat wij de waarheid kennen, en zullen wij ons hart voor Hem vergewissen. (1 Johannes 3:18,19)

Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons, zoals zijn liefde in ons is vervolmaakt. (1 Johannes 4:12)

Wij weten, dat wij van den dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood. (1 Johannes 3:14)

Hij die goed doet is van God, maar hij die kwaad doet heeft God niet gezien. (3 Johannes 1:11, en zie ook, 1 Johannes 2:3-5, 3:10; 4:7,8)

Geloof en Liefde

Voor sommige mensen is geloof belangrijker dan liefde. Sommigen zijn meer bezorgd over de vraag of een christen de juiste overtuigingen heeft dan over hoe hij leeft en liefheeft. Natuurlijk is geloof belangrijk - hoe kan iemand God liefhebben zonder in God te geloven? Hoe kun je liefdevol zijn, als je niet ook trouw bent? In het Nieuwe Testament gaan deze twee hand in hand. Kijk eens hoe vaak we bijvoorbeeld uitdrukkingen vinden als "geloof en liefde." (1 Timoteüs 1:14; 2:15; 4:12; 6:11; 2 Timoteüs 1:13; 2:22; 3:10; Titus 2:2)

Geloof op zichzelf is nutteloos. Het kan een persoon niet redden. Het is een dood geloof. (Jakoben 2:14,17)

<"Zelfs de duivels geloven en beven."Jakoben 2:19)

Het maakt niet uit hoeveel geloof je hebt - het is nog steeds niets zonder liefde.

"Al heb ik de gave der profetie, en begrijp ik alle verborgenheden en alle kennis, en al heb ik alle geloof, zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar heb ik de liefde niet, dan ben ik niets." (1 Corinthiërs 13:2)

Verering en Liefde

Aanbidding en rituelen zijn eveneens nutteloos zonder liefde. De Heer verlangt "barmhartigheid en geen offerande." (Hosea 6:6; Mattheüs 9:13; 12:7)

Liefde is "meer dan alle brandoffers," (Marcus 12:33) en beter dan de meest zorgvuldige tiende. (Zie Lucas 11:42)

"En wat verlangt de Heer van u anders dan recht te doen en barmhartigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God?" (Micha 6:8)

Love Brings Faith

Een van de redenen waarom liefde en geloof nooit gescheiden mogen worden, is dat liefde de bron van geloof is. Liefde "gelooft alle dingen." (1 Corinthiërs 13:6)

Liefde "verheugt zich in de waarheid." (1 Corinthiërs 13:7)

Iemand die anderen liefheeft "kent God, want God is liefde." (1 Johannes 4:8)

Echt geloof moet uit het hart komen. (Romeinen 10:10)

Dus "iemand die zijn broeder liefheeft, verblijft in het licht." (1 Johannes 2:9,10; vergelijk Johannes 3:19,20)

Love Saves

Zoals het liefde is die iemand tot geloof brengt, is het ook liefde die iemand in de hemel brengt. Iemand vroeg Jezus hoe hij het eeuwige leven kon krijgen. Jezus antwoordde dat hij het zou krijgen als hij alleen maar de Heer zou liefhebben en zijn naaste. (Lucas 10:25, 28; zie ook Mattheüs 19:17-19)

Iemand die de liefde op de eerste plaats stelt, zei Hij, is "niet ver van het Koninkrijk Gods." (Marcus 12:34)