Ware Christelijke Religie #528

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 853  
  

528. Het daadwerkelijke berouw bestaat daarin, zichzelf te onderzoeken, zijn zonden te kennen en te erkennen, tot de Heer smeken en een nieuw leven in te zetten.

Dat men absoluut boete moet doen en dat daarvan het heil van de mens afhangt, blijkt uit vele plaatsen in het Woord, waarvan hier voor dit ogenblik de volgende zullen worden aangevoerd: ‘Johannes predikte de doop van het berouw en hij zei: Brengt vruchten voort die het berouw waardig zijn’, (Lucas 3:3, 8; Marcus 1:4); ‘Jezus begon te prediken en te zeggen: Doet boete’, (Mattheüs 4:17); en Hij zei:

‘Omdat het koninkrijk Gods gekomen is, doet boete’, (Marcus 1:14-15);

voorts:

‘Indien gij geen boete doet, zo zult gij allen vergaan’, (Lucas 13:5);

‘Jezus gebood Zijn discipelen, dat in Zijn Naam gepredikt moest worden het berouw en de vergeving van de zonden onder alle natiën’, (Lucas 24:47; Marcus 6:12). Daarom, ‘predikte Petrus het berouw en de doop in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden’, (Handelingen 2:38), en zei hij ook:

‘Doet boete en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden’, (Handelingen 3:19).

Paulus predikte aan allen alom,

‘dat zij zouden boete doen’, (Handelingen 17:30).

Paulus

‘verkondigde ook in Damascus, in Jeruzalem, door de ganse streek van Judea en de heidenen, dat zij boete zouden doen en zich tot God bekeren en dat zij werken zouden doen, het berouw waardig’, (Handelingen 26:20).

En ook betuigde hij,

‘zowel de Joden als de Grieken het berouw tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus’, (Handelingen 20:21).

De Heer zei tot de Kerk van Efeze:

‘Ik heb tegen u, dat gij uw eerste naastenliefde hebt verlaten, doe boet; zo niet, Ik zal uw kandelaar van zijn plaats bewegen, indien gij niet boete doet’, (Apocalyps 2:2, 4-5).

Tot de Kerk in Pergamus:

‘Ik weet uw werken; doe boete’, (Apocalyps 2:13, 16).

Tot de Kerk in Thyatire:

‘Ik zal haar tot verdrukking overgeven, zo zij geen boete doet van haar werken’, (Apocalyps 2:19, 22-23).

Tot de Kerk van de Laodicensen:

‘Ik weet uw werken, wees ijverig en doe boete’, (Apocalyps 3:15, 19).

‘Er is vreugde in de hemel over een zondaar die boete doet’, (Lucas 15:17); behalve tal van plaatsen elders. Hieruit blijkt duidelijk dat er beslist boete gedaan moet worden, maar welke en op welke wijze, zal in hetgeen volgt duidelijk worden gemaakt.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.