Ware Christelijke Religie #297

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 853  
  

297. Tweede Gebod

Gij zult de Naam van Jehovah uw God niet ijdel gebruiken, want Jehovah zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt.

Onder de naam van Jehovah God ijdel gebruiken wordt in de natuurlijke zin, die de zin van de letter is, de naam zelf verstaan, en het misbruik daarvan in allerlei gesprekken, vooral bij onwaarheden of leugens, en bij zweren zonder oorzaak en met het doel zich vrij te pleiten van kwade bedoelingen, hetgeen vervloekingseden zijn, en bij toverijen en bezweringen. Maar bij God en bij Zijn Heiligheid, bij het Woord en bij het Evangelie zweren bij kroningen, bij inwijdingen tot het priesterschap, bij beloften van trouw, is niet de naam van God ijdel gebruiken, als degene die zweert, zijn beloften niet daarna als ijdel verwerpt.

Maar de naam van God moet, omdat dit het Heilige zelf is, voortdurend gebruikt worden in de heilige dingen, die tot de Kerk behoren, zoals in gebeden, psalmen, en in de hele eredienst, zoals ook in preken en in geschriften over kerkelijke onderwerpen. De reden hiervan is, dat God in alle dingen van de godsdienst is, en wanneer Hij zoals naar behoren wordt aangeroepen, is Hij door Zijn Naam tegenwoordig en luistert; daarin wordt de naam van God geheiligd. Dat de Naam van Jehovah God in zichzelf heilig is, blijkt uit deze naam, en wel doordat de Joden het na hun eerste tijd niet waagden en ook nu niet wagen, de naam Jehovah uit te spreken, en dat door hen de evangelisten en de apostelen het evenmin wilden, waarom zij in de plaats van Jehovah ‘de Heer’ zeiden, zoals kan blijken uit verschillende plaatsen, die uit het Oude in het Nieuwe Testament zijn overgebracht, waar in de plaats van Jehovah wordt gezegd de Heer, zoals in Mattheüs: ‘Hij zei tot hem: Gij zult de Here uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand’, (Mattheüs 22:37); en bij Lucas:

‘Hij antwoordde en zei: Gij zult de Here uw God liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf’, (Lucas 10:27),

en dezelfde woorden bij, (Deuteronomium 6:5) en elders. Dat de naam Jezus eveneens heilig is, is bekend uit de verklaring van de apostel, dat men bij deze Naam de knieën buigt en buigen moet in de hemel en op aarde; en bovendien hieruit, dat hij door geen duivel in de hel genoemd kan worden. Er zijn meerdere namen van God, die niet ijdel gebruikt mogen worden, zoals: Jehovah, Jehovah God, Jehovah Zebaoth, Heilige van Israël, Jezus en Christus en de Heilige Geest.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.