Uitgaande liefde

        | Door New Christian Bible Study Staff (machine vertaald in Nederlands)
A nice mother-daughter hug.

Het is echt fijn om geliefd te zijn. Kun je je nog herinneren dat je vader je door je haar streek, of dat je moeder je een verhaaltje voorlas terwijl je je naast haar opkrulde? Of toen je lieve dochter naar je lachte? We houden van die inkomende liefde. Het is zo'n goed gevoel.

En... we hebben ook uitgaande liefde nodig. Je kent het oude gezegde, "Het is beter te geven dan te ontvangen". Het is een geweldig gevoel om van iemand anders te kunnen houden, en te proberen hen gelukkig te maken. Wat zijn de wortels van die behoefte? Komt het voort uit een spirituele oorsprong?

Dus... haal uw Bijbels tevoorschijn, en laten we eens kijken! Doet de Heer "aan"uitgaande liefde?

Psalm 23 is een goede plaats om te kijken:

"Goedertierenheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal wonen in het huis van Jehovah tot in eeuwigheid."(Psalm 23:6)

Hier is nog een mooi fragment, dat de tederheid van de liefde van de Heer laat zien - uit het verhaal wanneer mensen kinderen brengen om Jezus te zien:

"En Hij nam hen in Zijn armen, zegende hen en legde Zijn handen op hen."(Marcus 10:16)

Deze passage uit Mattheus, illustreert het punt ook:

"Indien gij dan, die slecht zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, het goede geven aan hen, die hem vragen?"(Mattheüs 7:11)

Hier is nog een goede:

"Geliefden, laat ons elkander liefhebben; want de liefde is uit God; en een iegelijk, die liefheeft, is uit God verwekt, en kent God. Wie God niet liefheeft, kent God niet; want God is liefde." (1 Johannes 4:7-8)

En nog één - nog één die diep in onze cultuur verankerd zit:

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt."(Johannes 13:34)

Wanneer je passages als deze verzamelt, en er goed over nadenkt, wordt het duidelijk dat God de bron is van uitgaande liefde. In Zijn essentie is Hij de liefde zelf. En de liefde stroomt.

Hier is een interessant uittreksel uit een van Swedenborgs theologische werken:

"...er zijn drie dingen die het wezen van Zijn Liefde uitmaken, namelijk anderen liefhebben..., ernaar verlangen één met hen te zijn, en hen gelukkig te maken... (Ware Christelijke Religie 43)

Als liefde zo is voor God, is het dan ook zo voor ons? Dat zou logisch zijn. In het Woord, in het allereerste hoofdstuk, staat dit in het scheppingsverhaal:

"En God zeide: Laat ons de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis",(Genesis 1:26)

en in vers 27, dat 'maken' is gedaan... en dan in vers 31,

"En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed."

Dus, als we deze thesis aan elkaar breien, krijgen we dit:

1) God is vol van liefde. In zekere zin IS Hij liefde.

2) Hij houdt van anderen buiten Zichzelf (uitgaande liefde), Hij wil met hen verbonden zijn, en hen helpen gelukkig te zijn.

3) En wij zijn gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.

Geen wonder dat uitgaande liefde zo belangrijk voor ons is.