Andere schaapskooien

      By New Christian Bible Study Staff (machine translated into Nederlands)

A Chilean gaucho herding sheep.

Andere schaapskooien...

Er zijn meer dan zeven miljard mensen op aarde. Het christendom is de grootste godsdienst, met meer dan 2 miljard mensen. Dan blijven er 5 miljard over die zich afvragen wat christenen denken dat er met niet-christenen zal gebeuren.

In het evangelie van Johannes zijn er zeven plaatsen waar Jezus zichzelf met iets metaforisch vergelijkt, ook wel de 7 "Ik ben"-uitspraken genoemd. Sommige daarvan kunnen behoorlijk exclusief klinken. Laten we eens naar de teksten kijken:

Hier zijn drie uitspraken die duidelijke beloften zijn aan mensen die werkelijk christen zijn -- d.w.z., zij geloven erin, en zij leven ernaar. Ze sluiten niemand uit, maar er is zeker een implicatie dat dit DE manier is:

"Toen sprak Jezus opnieuw tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben." (Johannes 8:12)

"Ik ben de deur der schapen... Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden." (Johannes 10:7, 9)

"Ik ben de opstanding en het leven. Hij die in Mij gelooft, al sterft hij, hij zal leven." (Johannes 11:25)

Dan volgen er nog twee die een soortgelijke belofte doen, maar die ook stellen dat als je Jezus niet aanneemt, je niet gered zult worden:

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei tot hem: "Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14:6)

"Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de ware wijnstok, en mijn Vader is de man... Blijft in Mij, en Ik in u. Zoals een tak uit zichzelf geen vrucht kan dragen, tenzij hij in de wijnstok blijft; zo kunt gij ook geen vrucht dragen, tenzij gij in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de takken: Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die brengt veel vrucht voort; want zonder Mij kunt gij niets doen. Indien iemand niet in Mij blijft, die wordt uitgeworpen als een tak en verdort; en de mensen verzamelen ze, en werpen ze in het vuur, en zij worden verbrand". (Johannes 15:1, 4, 5, 9)

Eerder in het evangelie van Johannes is er een 6e "Ik ben" uitspraak, of eigenlijk een genest paar uitspraken. Ze hebben twee speciale kenmerken.

Hier is een van de teksten:

"Jezus zei tegen hen: 'Ik ben het brood van het leven. Wie tot Mij komt, zal geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit dorst hebben." En verder: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage." (Johannes 6:35, 44).

Er is een nieuw idee hier. De "Vader" trekt mensen naar Jezus. Dit is een verwijzing naar de instroom van het Goddelijke in onze geest, die ons uit ons moeras trekt. Dit "trekken" brengt ons ertoe het Woord te openen, om "tot Jezus te komen", om geestelijke leiding te zoeken.

In ditzelfde verhaal, in Johannes 6, zegt Jezus ook dit,

"Ik ben het levende brood, dat uit den hemel nedergekomen is; zo iemand van dit brood eet, die zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal tot het leven der wereld....'. Toen zeide Jezus tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij dat gij het vlees van des Mensen Zoon eet, en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in u."" (Johannes 6:35, 41, 48, 51)

Dit was een moeilijk onderricht. Het lijkt erop dat veel mensen niet begrepen dat Jezus het niet had over letterlijk vlees en bloed. In verzen 60 en 66, staat,

"Velen dan van zijn discipelen, toen zij dit gehoord hadden, zeiden: Dit is een moeilijk gezegde; wie kan het horen? ... Van die tijd af keerden velen van zijn discipelen terug, en wandelden niet meer met hem. (Johannes 6:60, 66)

Er is een lange discussie geweest in de Christelijke kerk over de betekenis hiervan. Had Jezus het over zijn eigenlijke bloed? Zijn eigenlijke vlees? Werden Christenen verondersteld aan kannibalisme te doen? Nee.

In het Nieuwe Christelijke denken, bestuderen we de betekenis van de woorden in de letterlijke zin. Brood en vlees verwijzen naar het goede. Bloed of wijn verwijzen naar waarheid. We moeten proberen goed te zijn, en de waarheid te leren. Jezus toonde het ons en onderwees het ons.

Hier is een passage uit een van Swedenborgs werken:

Aangezien alle dingen die geestelijk en hemels zijn uitsluitend betrekking hebben op goedheid en waarheid, volgt hieruit dat vlees goede daden betekent die betrekking hebben op goede wil en bloed waarheid betekent die betrekking heeft op geloof. Op het hoogste niveau betekenen deze woorden de goddelijke goedheid van de liefde van de Heer en de goddelijke waarheid van de wijsheid van de Heer. (Ware Christelijke Religie 706)

Er staan nog veel meer details in het genoemde gedeelte, in de volgende; zij baseren deze interpretatie overtuigend op vele bijbelpassages. Ze zijn het lezen meer dan waard!

Terugkomend op de "Ik ben" verklaringen... hier is de zevende. Het toont enige oecumene:

"Ik ben de goede herder.... Ik ben de goede herder, en ken mijn schapen, en ben door de mijne gekend.... En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze kudde zijn; ook die moet Ik brengen, en zij zullen Mijn stem horen; en er zal één kudde zijn, en één herder." (Johannes 10:11, 14)

Deze andere schapen zijn mensen van de geestelijke kerk, "die geleid en bestuurd worden door geestelijke waarheid en goed". Hemelse Verborgenheden 7035.

Vandaag de dag, overal waar mensen ware wijsheid zoeken en een oprechte liefde jegens hun naaste beoefenen, dat zijn de "andere schaapskooien". Er is geestelijke waarheid en goed in alle hoeken van de aarde. Vanaf het begin van het geestelijk bewustzijn is de liefde en wijsheid van de Heer de geesten van de mensen binnengestroomd -- zwak of duidelijk ontvangen, of soms meestal verworpen. Toen, relatief recent, mondelinge tradities geleidelijk plaats maakten voor geschreven tradities, werd het "Oude Woord", zoals Swedenborg het noemt, verspreid over een groot deel van de bewoonde wereld. Fragmenten ervan werden bewaard in het Oude Testament, en in andere oude heilige teksten.

In Johannes 10:14Hoewel er een verwachting is dat de schaapskooien zullen samensmelten, is het niet diskwalificerend om nu in een andere kudde te zijn. Dat is iets wat we moeten onderzoeken. Moet iemand christen zijn om gered te worden? Wat als ze een goede boeddhist zijn, wiens voornaamste liefde liefde voor de naaste is? Of een goede moslim die de wil van Allah wil kennen en doen?

Hier is een treffende passage uit Lucas:

"...zij zullen komen van het oosten en van het westen, en van het noorden en van het zuiden, en zullen zetelen in het koninkrijk Gods; en zie, er zijn laatsten die eersten zullen zijn, en er zijn eersten die laatsten zullen zijn." (Lucas 13:23, 28-30)

Ook hier is een nuttig versterkend citaat van Hemelse Verborgenheden 1032:

"De Heer is genadig voor de hele mensheid. Hij wil iedereen in de hele wereld redden en alle mensen tot zich trekken. De barmhartigheid van de Heer is oneindig; zij laat zich niet beperken tot enkelen binnen de kerk, maar strekt zich uit tot allen op aarde."

Hoe verzoenen wij de exclusief klinkende uitspraken met de inclusief klinkende uitspraken? In de nieuw-christelijke leer zal iedereen gered worden die het goede liefheeft, of de waarheid liefheeft als het goede er is. En wij erkennen dat waarheid en goed van de Heer komen, niet van onszelf. Iedereen, in welk geloofssysteem dan ook, die niet Gods hulp zoekt om te ontsnappen aan kwade liefdes en valse ideeën, zal vast blijven zitten. Iedereen die oprecht en volhardend het goede en de waarheid zoekt, is in de "geestelijke kerk", d.w.z. in een van de schaapskooien.

Hebben sommige schaapskooien betere weiden dan andere? Ja. Verschillen godsdiensten in de hoeveelheid waarheid die ze overbrengen, of in de kwaliteit van de praktijken die ze aanbevelen en waarnaar ze leven? Natuurlijk doen ze dat. Denken wij bij de New Christian Bible Study dat het Christendom de beste weg is? Ja. Is het de enige weg? Nee. Is het de enige bestemming? Misschien.

Jezus zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Hij was het Woord in menselijke vorm -- spirituele waarheid. Er is geen weg naar verlossing zonder de Weg te gaan, de Waarheid te zoeken, en een goed leven te leiden. Je kunt overal beginnen. Als je de top van de berg nadert, kom je dichter bij de plaats waar het licht het helderst is.


Vertalen: