Hemel en Hel #64

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

64. Zoveel verschillende dingen in de mens handelen als één, omdat er totaal niets in hem aanwezig is dat niet bijdraagt tot het algemeen welzijn en een nut heeft. Het algemeen verricht iets nuttigs voor de delen, en de delen voor het algemeen; want het algemeen bestaat uit de delen, en de delen vormen het algemeen. Daarom zorgen zij voor elkaar, houden rekening met elkaar en zijn in een dusdanige vorm met elkaar verbonden, dat alle dingen afzonderlijk betrekking hebben op het algemeen en haar welzijn. Zo komt het dus dat zij als één samenwerken. In de hemel bestaan soortgelijke gezelschapsvormen, die daar in een gelijke vorm zijn verenigd in overeen stemming met hun nut. Het gevolg is dat zij die het algemeen geen nut verschaffen, uit de hemel verwijderd worden, omdat zij van vreemdsoortige aard zijn. Nuttig zijn is voor anderen het beste willen ten behoeve van het algemeen goed en niet-nuttig zijn is voor anderen het beste willen maar niet ten behoeve van het algemeen goed, maar ten behoeve van zichzelf. De laatsten zijn het die zichzelf boven alles liefhebben, terwijl de eersten de Heer boven alles liefhebben. Daar komt het door dat zij die in de hemel zijn als één samenwerken. Dit doen zij echter niet vanuit zichzelf maar vanuit de Heer, want ze zien Hem als de Enige (a Quo), uit Wie alles voortkomt, en Zijn rijk als het algemene waarvoor men zorgen moet. Dit is wat bedoeld wordt met de woorden van de Heer: Zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en alles zal u toegevoegd worden.(Mattheüs 6:33) De gerechtigheid van het rijk Gods zoeken betekent Zijn goedheid zoeken. Zij die op aarde het goede van hun vaderland meer liefhebben dan hun eigen, en het goede van de naaste liefhebben als hun eigen, zijn zij die in het andere leven het rijk van de Heer liefhebben en zoeken; want daar neemt het rijk van de Heer de plaats in van het vaderland. Eveneens hebben zij die graag voor anderen het goede doen, niet ten behoeve van henzelf, maar ten behoeve van het goede, de naaste lief, want in de hemel is het goede de naaste. Allen die zo zijn, zijn in de Grootste Mens, dat is, in de hemel.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.