Hemel en Hel #112

Study this Passage

        
/ 603  
  

112. In het kort zullen we nu zeggen hoe de gemeenschap van de hemel met de aarde door middel van overeenstemmingen wordt verwezenlijkt. Het koninkrijk van de Heer is een koninkrijk van doeleinden die nuttig (usus) zijn, of wat hetzelfde is, het is een rijk van nuttigheden die doeleinden zijn. Vanwege dit schiep en vormde God het heelal zó, dat nuttigheden overal op een dusdanige manier konden worden omkleed om zodoende in daad of in uitwerking tot stand te komen. Zo omkleden zij zich, eerst in de hemel en daarna op aarde, dus in treden geleidelijk omlaag, tot in het meest uiterlijke van de natuur. Hieruit blijkt dat de overeenstemming van natuurlijke dingen met geestelijke dingen of van de aarde met de hemel gebeurt door middel van nuttige functies en dat nuttige functies gemeenschap veroorzaken. En de vormen waarin de nuttige functies zijn omkleed, zijn overeenstemmingen en middelen tot gemeenschap naarmate zij vormen van nut zijn. In de natuur, in haar drievoudige koninkrijk, zijn alle dingen die daarin volgens de orde ontstaan, vormen van nuttigheden, of gevolgen die door een nut, ten behoeve van een nut zijn gevormd, en dit is waarom de dingen van de natuur overeenstemmingen zijn. Bij de mens zijn echter, voor zover hij leeft naar de Goddelijke orde, dus in zoverre hij in liefde tot de Heer en in naastenliefde verkeert, in die mate ook zijn handelingen nuttigheden in vorm en deze zijn deze overeenstemmingen waarmee hij met de hemel in verbinding is. De Heer en de naaste liefhebben betekent in het algemeen, nuttig zijn. Verder moet men weten dat door de mens de natuurlijke wereld met de geestelijke wereld wordt verbonden, dat wil zeggen, de mens is het middel van verbinding. Want in hem is een natuurlijke wereld en ook een geestelijke wereld (zie boven nr. 57). us voor zover iemand geestelijk is, is hij een middel van verbinding, maar voor zover iemand echter natuurlijk en niet geestelijk is, is hij geen middel tot verbinding. Er bestaat evenwel ook zonder de tussenkomst van de mens een Goddelijke invloeiing in de wereld en ook in de dingen van de wereld die met de mens te maken hebben, maar niet in zijn redelijk verstand.

  
/ 603  
  
   Study this Passage
Table of Contents
DE HEER IS DE GOD VAN DE HEMEL 2-6 HET GODDELIJKE VAN DE HEER MAAKT DEHEMEL 7-12 HET GODDELIJKE VAN DE HEER IN DE HEMEL IS DE LIEFDE TOT HEM EN DENAASTENLIEFDE 13-19 DE HEMEL WORDT IN TWEE KONINKRIJKENONDERSCHEIDEN 20-28 ER ZIJN DRIEHEMELEN 29-40 DE HEMEL BESTAAT UIT ONTELBAREGEZELSCHAPPEN 41-50 IEDER GEZELSCHAP IS DE HEMEL IN KLEINERE VORM EN IEDERE ENGEL IS HET IN DE KLEINSTEVORM 51-58 DE TOTALE HEMEL, ALS ÉÉN GEHEEL GENOMEN, STELT ÉÉN MENSVOOR 59-67 IEDER GEZELSCHAP IN DE HEMEL ZIET ER UIT ALS EENMENS 68-72 IEDERE ENGEL HEEFT DAAROM EEN VOLLEDIG MENSELIJKEVORM 73-77 DE GEHELE HEMEL, EN IEDER DEEL, LIJKT OP EEN MENSOMDAT HET UIT DE HEER ZIJN GODDELIJKE MENSONTSTAAT 78-86 ER BESTAAT EEN OVEREENSTEMMING TUSSEN ALLES IN DE HEMEL EN ALLES IN DEMENS 87-102 ER BESTAAT EEN OVEREENSTEMMING VAN DE HEMEL MET ALLE DINGEN VAN DEAARDE 103-115 DE ZON IN DEHEMEL 116-125 LICHT EN WARMTE IN DEHEMEL 126-140 DE WINDSTREKEN IN DEHEMEL 141-153 DE VERANDERINGEN VAN STAAT VAN DE ENGELEN IN DEHEMEL 154-161 DE TIJD IN DEHEMEL 162-169 DE UITBEELDENDE DINGEN EN DE SCHIJNBAARHEDEN IN DEHEMEL 170-176 DE GEWADEN WAARMEE DE ENGELEN GEKLEEDSCHIJNEN 177-182 DE WONINGEN EN VERBLIJVEN VAN DEENGELEN 183-190 RUIMTE IN DEHEMEL 191-199 DE VORM VAN DE HEMEL, WAARDOOR DAAR VERENIGING EN GEMEENSCHAPPLAATSVINDEN 200-212 HET BESTUUR IN DEHEMEL 213-220 DE GODSDIENST IN DEHEMEL 221-227 DE MACHT VAN DE ENGELEN IN DEHEMEL 228-233 DE SPRAAK VAN DEENGELEN 234-245 DE SPRAAK VAN DE ENGELEN MET DEMENS 246-257 GESCHRIFTEN IN DEHEMEL 258-264 DE WIJSHEID VAN DE ENGELEN IN DEHEMEL 265-275 DE STAAT VAN DE ONSCHULD VAN DE HEMELSEENGELEN 276-283 DE STAAT VAN VREDE IN DEHEMEL 284-290 DE VERBINDING VAN DE HEMEL MET DEMENSHEID 291-302 DE VERBINDING VAN DE HEMEL MET DE MENS DOOR MIDDEL VAN HETWOORD 303-310 HEMEL EN HEL ZIJN UIT HET MENSELIJKGESLACHT 311-317 Het is een algemeen gevoelen dat zij die buiten de kerk geboren zijn, en die heidenen of niet-Christenen genoemd worden, niet zalig kunnen worden omdat zij het Woord niet bezitten, en zodoende de Heer niet kennen zonder Wie geen verlossing is. 318-328 KLEINE KINDEREN IN DEHEMEL 329-345 DE WIJZEN EN EENVOUDIGEN IN DEHEMEL 346-356 DE RIJKEN EN DE ARMEN IN DEHEMEL 357-365 DE HUWELIJKEN IN DEHEMEL 366-386 HET WERK VAN DE ENGELEN IN DEHEMEL 387-394 HEMELSE VREUGDE ENGELUKZALIGHEID 395-414 DE ONMETELIJKHEID VAN DEHEMEL 415-420 DEEL 2OVER DE WERELD DER GEESTEN EN DE STAAT VAN DE MENSEN NA DE DOODWAT IS DE WERELD DER GEESTEN?De wereld der geesten is niet de hemel noch de hel, maar een plaats of staat tussen beide. 421-431 IEDER MENS IS INNERLIJK EENGEEST 432-444 DE OPWEKKING VAN DE MENSEN UIT DE DOOD EN DE INGANG IN HET EEUWIGLEVEN 445-452 DE MENS IS NA ZIJN DOOD IN EEN VOLKOMEN MENSELIJKEVORM 453-460 DE MENS BLIJFT NA ZIJN DOOD IN HET BEZIT VAN ALLE ZINTUIGEN, VAN GEHEEL ZIJN GEHEUGEN EN VAN AL DE GEDACHTEN EN AANDOENINGEN DIE HIJ HAD IN DE WERELD. HIJ LAAT NIETS ACHTER DAN ZIJN AARDSLICHAAM 461-469 DE MENS IS NA DE DOOD EVENALS ZIJN LEVEN WAS IN DEWERELD 470-484 DE GENOEGENS VAN HET LEVEN VAN ELK MENS WORDEN NA DE DOOD VERANDERD IN OVEREENKOMSTIGEGENOEGENS 485-490 DE EERSTE STAAT VAN DE MENS NA DEDOOD 491-498 DE TWEEDE STAAT VAN DE MENS NA DEDOOD 499-511 DE DERDE STAAT VAN DE MENS NA DE DOOD, IS DE STAAT VAN ONDERWIJZING VOOR HEN DIE NAAR DE HEMELGAAN 512-520 NIEMAND GAAT DE HEMEL IN DOOR ONMIDDELLIJKEGENADE 521-527 HET IS NIET ZO MOEILIJK OM EEN LEVEN TE LEIDEN DAT NAAR DE HEMEL VOERT ALS VAAK WORDTGELOOFD 528-535 DEEL 3OVER DE HELDE HEER REGEERT DEHELLEN 536-544 DE HEER WERPT NIEMAND IN DE HEL MAAR ELKE GEEST DOET HETZICHZELF 545-550 DAT ALLEN DIE IN DE HEL ZIJN, IN BOOSHEDEN EN DAARUIT AFGELEIDE VALSHEDEN VERKEREN, DIE ONTSTAAN UIT EIGENLIEFDE EN LIEFDE TOT DEWERELD 551-565 WAT HELS VUUR IS EN HET GEKNARS DERTANDEN 566-575 DE BOOSHEID EN DE KWADE KUNSTGREPEN VAN DE HELSEGEESTEN 576-581 HET VOORKOMEN, DE LIGGING EN HET AANTALHELLEN 582-588 HET EVENWICHT TUSSEN DE HEMEL EN DEHEL 589-596 DE MENS IS IN VRIJHEID DOOR HET EVENWICHT TUSSEN DE HEMEL EN DEHEL 597-603
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid 377

Leer over de Gewijde Schrift 7

Hemel en Hel 125, 173, 303, 394, 485

The Last Judgement 9

True Christian Religion 194

Over het Witte Paard waarvan gesproken wordt in de Openbaring, Kap. 19 9, 12


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 92, 109, 273, 482, 790


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


How to Make Every Experience Spiritual

While it might seem like navigating the distance between “heaven and earth” is almost impossible, it’s actually the thing we were born to do. In this full length talk given at the 2018 Wisdom of the Near Death Experience Symposium in Austin, Texas, Curtis shows us how we can connect to the presence of the spiritual world anytime.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.

Hemel en Hel #112 | 50:00, 51:40

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.


Vertalen: