Hemel en Hel #111

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 603  
  

111. Eenzelfde overeenstemming bestaat er met de dingen in het plantenrijk. Over het algemeen stemt een tuin overeen met de hemel ten opzichte van intelligentie en wijsheid, zodat de hemel een tuin Gods en een paradijs genoemd wordt en ook door de mens een hemels paradijs. Bomen, al naar gelang hun soort, stemmen overeen met gewaarwordingen en inzichten van het goede en het ware, waaruit intelligentie en wijsheid voortkomen. Hierdoor hielden de ouden, die de kennis van overeenstemmingen bezaten, hun godsdienstige bijeenkomsten in de bossen. Om dezelfde reden worden in het Woord zo dikwijls bomen genoemd, zoals de wijnstok, de olijfboom, de ceder en andere en worden deze vergeleken met de hemel, de kerk en de mens, en de goede werken die zij doen met de vruchten. Ook het voedsel dat daaruit, en in het bijzonder uit het graan, bereid wordt, stemt overeen met affecties van het goede en het ware, omdat deze het geestelijke leven voeden, zoals het aardse voedsel het natuurlijke leven onderhoudt. Vandaar dat brood in het algemeen overeenstemt met de affectie van al het goede, omdat het meer dan ander voedsel het leven in stand houdt en met brood alle voedsel bedoeld wordt. Het is inderdaad vanwege deze overeenstemming, dat de Heer Zich het Brood des levens noemt. Daarom ook werden broden in de Israëlitische kerk bij de eredienst gebruikt, want zij werden op de tafel in het tabernakel gelegd en toonbroden genoemd. Eveneens werd iedere godsdienstoefening die met offeranden en brandoffers werd gevierd, brood genoemd. Bovendien is ook vanwege deze overeenstemming het Heilige Avondmaal het heiligs te sacrament van de eredienst in de Christelijke kerk, waarbij brood en wijn worden gebruikt. Uit deze paar voorbeelden kan men zien wat de aard van overeenstemming is.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.