Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #5820

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

5820. Keert weder, koopt ons een weinig spijze; dat dit betekent dat het goede van het ware moet worden toegeëigend, staat vast uit de betekenis van kopen, namelijk toe-eigenen, nrs. 5397, 5406, 5410, 5426;

en uit de betekenis van de spijs, namelijk het goede van het ware, nrs. 5410, 5426, 5487, 5582, 5588, 5655.

De geestelijke spijs is in het algemeen al het goede; in het bijzonder echter is dit het goede dat wordt verworven door het ware, dat wil zeggen, het ware met de wil en met de daad; dit immers wordt het goede vanuit willen en handelen en dit wordt het goede van het ware genoemd; indien het ware niet op deze wijze het goede wordt, dan is het de mens tot niet wat dan ook bevorderlijk in het andere leven; wanneer hij immers in het andere leven komt, wordt het verstrooid, omdat het niet overeenkomt met zijn willen en als gevolg daarvan niet met de verkwikkingen van zijn liefde; degene die in de wereld de ware dingen van het geloof heeft geleerd, niet om die dingen te willen en te doen en ze zo in goede dingen te keren, maar alleen om ze te weten en om ze te onderwijzen, ter wille van eer en gewin, ook al geldt hij daarom voor de geleerdste mens in de wereld, hem worden in het andere leven niettemin die ware dingen afgenomen en hij wordt overgelaten aan zijn eigen willen, dat wil zeggen aan zijn leven; en zodanig als hij in het leven is geweest, blijft hij dan; en wat wonderlijk is, hij heeft dan een afkeer van alle ware dingen van het geloof en ontkent die bij zichzelf, hoezeer hij ze vroeger ook had bevestigd. De ware dingen keren om in goede dingen door ze te willen en te doen, dat wil zeggen, door het leven, en dit is het dus wat er wordt verstaan onder zich het goede van het ware toe-eigenen, wat wordt aangeduid met, ‘koopt ons een weinig spijze’.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl