Wedergeboren?

Door New Christian Bible Study Staff (machine vertaald in Nederlands)
     
hands

Opnieuw geboren?

Een paar dagen geleden gebruikten we een bekend Bijbelvers uit het Evangelie van Johannes als ons "Vers van de Dag":

"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." (`John 3:3`)

Een van onze lezers uit Australië wees ons op iets interessants -- iets dat een nieuw licht werpt op deze uitspraak. In de originele Griekse tekst wordt het woord "ἄνωθεν" gebruikt, en het wordt vaak vertaald met "opnieuw". Dat is niet verkeerd, maar het laat niet zien dat "ἄνωθεν" dezelfde betekenis heeft als "van boven".

Als een referentie, in Thayer's "New Testament Greek-English Lexicon", zijn hier de definities voor ἄνωθεν anothen {an'-o-then}:

1) van boven, van een hogere plaats

(1a) van dingen die uit de hemel of van God komen

2) vanaf het eerste, vanaf het begin, vanaf het allereerste

3) opnieuw, opnieuw

Nikodemus, de Farizeeër die met Jezus in gesprek was in het verhaal uit Johannes 3, neemt Jezus' uitspraak letterlijk, en met de "opnieuw" betekenis. Maar Jezus legt het dieper uit, en uit de verzen `Joh 3:ccc5-6` blijkt duidelijk dat Hij een bredere definitie gebruikt. We moeten van bovenaf opnieuw geboren worden.