Apocalyps Onthuld #68

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 962  
  

68. TWEEDE HOOFDSTUK

1. Aan de engel van de Efezische Kerk schrijf: deze dingen zegt Hij die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren.

2. Ik ken uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de bozen niet kunt verdragen en hebt beproefd degenen die zeggen dat zij apostelen zijn en zijn het niet en ze leugenaars hebt bevonden.

3. En gij hebt verdragen en gij hebt lijdzaamheid en gij hebt om Mijns naams wil gearbeid en gij zijt het niet moede geworden.

4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste naastenliefde hebt verlaten.

5. Gedenk dan vanwaar gij uitgevallen zijt en kom tot inkeer en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u snellijk komen en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats verwijderen, indien gij niet tot inkeer komt.

6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

7. Die een oor heeft, hore wat de Geest zegt aan de Kerken: die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

8. En aan de engel van de Kerk van die van Smyrna schrijf: deze dingen zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en leeft.

9. Ik ken uw werken en verdrukking en behoeftigheid en de lastering van degenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar een synagoge van de satan.

10. Vrees niets van de dingen die gij zult lijden; zie het zal zijn dat de duivel er vanuit u in de gevangenis zal werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben tien dagen; zijt getrouw tot de dood toe en Ik zal u geven de kroon des levens.

11. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt; die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.

12. En aan de engel van de Kerk in Pergamus schrijf: deze dingen zegt Hij Die het tweesnijdend scherp slagzwaard heeft.

13. Ik ken uw werken en waar gij woont, waar de troon van satan is; en gij houdt Mijn naam en gij hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in de dagen in welke Antipas was, Mijn trouwe martelaar, die gedood is bij ulieden waar de satan woont.

14. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar hebt die houden de leer van Bileam, die Balak leerde een aanstoot te werpen vóór de zonen Israëls om dingen van de afgodenoffers te eten en te hoereren.

15. Aldus hebt ook gij er die de leer van de Nikolaïeten houden, hetgeen Ik haat.

16. Kom tot inkeer; en zo niet, Ik zal u snellijk komen en Ik zal met hen strijden met het slagzwaard van Mijn mond.

17. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt; die overwint, Ik zal hem geven te eten van het weggeborgen manna; en Ik zal hem geven een witte keursteen en in de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.

18. En aan de engel van de Kerk in Thyatira schrijf: deze dingen zegt de Zoon Gods, hebbende Zijn ogen evenals een vlam vuurs en Zijn voeten blinkend koper gelijk.

19. Ik ken uw werken en naastenliefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en de laatste zijnde meer dan de eerste.

20. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, dat gij toelaat de vrouw Jezabel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, Mijn dienstknechten te leren en te verleiden om te hoereren en dingen van de afgodenoffers te eten.

21. En Ik heb haar tijd gegeven opdat zij tot inkeer zou komen van haar hoererij en zij is niet tot inkeer gekomen.

22. Zie, Ik zal haar te bed werpen en die met haar boeleren, in een grote verdrukking, indien zij niet tot inkeer komt van haar werken.

23. En haar zonen zal Ik door de dood ombrengen en alle Kerken zullen het leren kennen dat Ik het ben Die nieren en harten doorvors; en Ik zal eenieder van u geven naar zijn werken.

24. Tot ulieden echter zeg Ik en tot de overigen in Thyatira, zovelen als er deze leer niet hebben en die de diepten van de satan niet hebben leren kennen, zoals zij zeggen; Ik leg op u niet een andere last.

25. Evenwel, hetgeen gij hebt, behoudt dat totdat Ik kom.

26. En die overwint en tot het einde toe Mijn werken bewaart, Ik zal hem macht geven over de natiën.

27. En hij zal die regeren met een ijzeren roede; zij zullen evenals pottenbakkersvaten verbrijzeld worden; zoals ook Ik ontvangen heb van Mijn Vader.

28. En Ik zal hem de morgenster geven.

29. Die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt.

DE GEESTELIJKE ZIN

De inhoud van het gehele hoofdstuk.

Tot de Kerken in de christelijke wereld: tot hen daar die hoofdzakelijk de ware dingen van de leer beschouwen en niet de goede dingen van het leven, die worden verstaan onder de Efezische Kerk, nrs. 72-90.

Tot hen daar, die in de goede dingen ten aanzien van het leven zijn en in de valse dingen ten aanzien van de leer, die worden verstaan onder de Kerk van Smyrna, nrs. 91-106.

Tot hen daar, die het al van de Kerk stellen in de goede werken en niet iets in de ware dingen, die worden verstaan onder de leer in Pergamus, nrs. 107-123.

En tot hen daar, die in het geloof vanuit de naastenliefde zijn en eveneens tot hen die in het van de naastenliefde gescheiden geloof zijn, die worden verstaan onder de Kerk van Thyatira, nrs. 124-152.

Al degenen worden geroepen tot de Nieuwe Kerk, te weten het Nieuwe Jeruzalem.

De inhoud van de afzonderlijke verzen

Aan de engel van de Efezische Kerk schrijf, betekent tot degenen en over hen, die hoofdzakelijk de ware dingen van de leer beschouwen en niet de goede dingen van het leven; deze dingen zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, betekent de Heer, uit Wie door het Woord alle ware dingen zijn; wandelende in het midden van de zeven gouden kandelaren, betekent uit Wie alle verlichting is voor hen die van de Kerk zijn; Ik ken uw werken, betekent dat Hijzelf alle innerlijke en uiterlijke dingen van de mens tegelijk ziet; en uw arbeid en uw lijdzaamheid, betekent hun ijver en geduld; en dat gij de bozen niet kunt verdragen, betekent dat zij het niet verdragen dat de boze dingen goede dingen worden genoemd en omgekeerd; en hebt beproefd degenen die zeggen dat zij apostelen zijn en zijn het niet en ze leugenaars hebt bevonden, betekent dat zij de dingen doorvorsen die in de Kerk goede en ware dingen worden genoemd maar die toch boze en valse dingen zijn; en gij hebt verdragen en hebt lijdzaamheid, betekent het geduld met hen; en gij hebt om Mijns naams wil gearbeid en gij zijt het niet moede geworden, betekent de ijver en de moeite om zich te verwerven de dingen die van de godsdienst en van de leer ervan zijn; maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste naastenliefde hebt verlaten, betekent dat dit tegen hen is, dat zij in de eerste plaats niet de goede dingen van het leven hebben; gedenk dan vanwaar gij uitgevallen zijt, betekent de herinnering aan de afdwaling; en kom tot inkeer en doe de eerste werken, betekent opdat zij de staat van hun leven omkeren; en zo niet, Ik zal u snellijk komen en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats verwijderen, indien gij niet tot inkeer komt, betekent dat het anders zeker is dat er niet verlichting wordt gegeven om de ware dingen langer te zien; maar dit hebt gij, dat gij de werken van de Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat, betekent dat zij dit vanuit hun ware dingen weten en vandaar niet willen dat de werken op verdienste gericht zijn; die een oor heeft, hore wat de Geest zegt aan de Kerken, betekent dat degene die deze dingen verstaat, zal gehoorzamen aan de dingen die het Goddelijk ware van het Woord leert aan hen die vanuit de Nieuwe Kerk, te weten het Nieuwe Jeruzalem, zullen zijn; die overwint, betekent die strijdt tegen de boze en de valse dingen en hervormd wordt; Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, betekent de toe-eigening van het goede van de liefde en van de naastenliefde uit de Heer; die in het midden van het paradijs Gods is, betekent innerlijk in de ware dingen van de wijsheid en van het geloof.

En aan de engel van de Kerk van die van Smyrna schrijf, betekent tot hen en over hen die in de goede dingen ten aanzien van het leven zijn, maar in de valse dingen ten aanzien van de leer; deze dingen zegt de Eerste en de Laatste, betekent de Heer, dat Hij alleen God is; Die dood is geweest en leeft, betekent dat Hij in de Kerk is veronachtzaamd en Zijn Menselijke niet als Goddelijk is erkend, terwijl Hij toch ten aanzien van Dit ook alleen het Leven is en uit Hem alleen het eeuwige Leven is; Ik ken uw werken, betekent dat de Heer alle innerlijke en uiterlijke dingen van hen tegelijk ziet; en verdrukking en behoeftigheid, betekent dat zij in de valse dingen zijn en vandaar niet in de goede dingen; en de lastering van degenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, betekent de valse bewering dat bij hen de goede dingen van de liefde zijn, terwijl die er toch niet zijn; maar een synagoge van de satan, betekent omdat zij in de valse dingen ten aanzien van de leer zijn; vrees niet van de dingen die gij zult lijden, betekent wanhoopt niet wanneer gij wordt bestookt door de boze dingen en aangevochten door de valse dingen; zie, het zal zijn dat de duivel er vanuit u in de gevangenis zal werpen, betekent dat het goede van hun leven door de boze dingen, die uit de hel zijn, zal worden bestookt; opdat gij verzocht wordt, betekent door de valse dingen die tegen hen strijden; en gij zult een verdrukking hebben tien dagen, betekent dat het een volle tijd zal duren; zijt getrouw tot de dood toe, betekent de opneming van de waarheden, totdat de valse dingen verwijderd zijn; en Ik zal u geven de kroon des levens, betekent dat zij dan het eeuwig leven zullen hebben als prijs van de overwinning; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent; die overwint, betekent die strijdt tegen de boze en de valse dingen en hervormd wordt; zal van de tweede dood niet beschadigd worden, betekent dat zij daarna niet zullen bezwijken door de boze en de valse dingen uit de hel.

En aan de engelen van de Kerk in Pergamus schrijf, betekent tot hen en over hen, die het al van de Kerk stellen in de goede werken en niet iets in de ware dingen van de leer; deze dingen zegt Hij Die het tweesnijdend scherp slagzwaard heeft, betekent de Heer ten aanzien van de ware dingen van de leer vanuit het Woord, door welke de boze en de valse dingen worden verstrooid; Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; en waar gij woont, betekent hun leven in de donkerheid; en gij houdt Mijn naam en gij hebt Mijn geloof niet verloochend, betekent terwijl zij toch godsdienst hebben en een eredienst volgens die; ook in de dagen in welke Antipas was, Mijn trouwe martelaar, die gedood is bij ulieden waar de satan woont, betekent wanneer alle waarheid door de valse dingen in de Kerk is uitgeblust; maar Ik heb enkele dingen tegen u, betekent dat tegen hen deze dingen zijn die volgen; dat gij daar hebt die houden de leer van Balaäm, die Balak leerde een aanstoot te werpen vóór de zonen Israëls om dingen van de afgodenoffers te eten en te hoereren, betekent dat onder hen degenen zijn die huichelachtige werken doen, waardoor de eredienst Gods in de Kerk wordt bezoedeld en verechtbreukt; aldus hebt gij er ook die de leer van de Nikolaïeten houden, hetgeen ook Ik haat, betekent dat er onder hen ook zijn die op verdienste gerichte werken doen; kom tot inkeer, betekent dat zij zich mogen wachten voor die werken; en zo niet, Ik zal u snellijk komen en Ik zal met hen strijden met het slagzwaard van Mijn mond, betekent dat, indien zij dat niet doen, de Heer met hen zal strijden vanuit het Woord; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent; die overwint, betekent hier wat het eerder betekent; Ik zal hem geven te eten van het weggeborgen manna, betekent dan de toe-eigening van het goede van de hemelse liefde en zo de verbinding van de Heer met hen die werken; en Ik zal hem geven een witte keursteen, betekent de ware dingen door het goede begunstigd en daarmee verenigd; en in de keursteen een nieuwe naam geschreven, betekent dat zij zo het hoedanige van het goede zullen hebben als zij eerder niet hadden; welke niemand kent dan die hem ontvangt, betekent dat dit aan niemand verschijnt omdat het aan hun leven is ingeschreven.

En aan de engel van de Kerk in Thyatira schrijf, betekent tot hen en over hen, die in het geloof vanuit de naastenliefde zijn en vandaar in de goede werken; en eveneens tot hen en over hen die in het van de naastenliefde gescheiden geloof zijn en vandaar in de boze werken; deze dingen zegt de Zoon Gods, hebbende ogen zoals een vlam vuurs, betekent de Heer ten aanzien van de Goddelijke Wijsheid van de Goddelijke Liefde; en Zijn voeten blinkend koper gelijk, betekent het natuurlijk Goddelijk Goede; Ik ken uw werken, betekent hier wat het eerder betekent; en naastenliefde en dienst, betekent de geestelijke aandoening, die de naastenliefde wordt genoemd en de werking ervan; en geloof en uw lijdzaamheid, betekent de waarheid en de ijver om die te verwerven en te leren; en de laatste zijnde meer dan de eerste, betekent de aanwassingen ervan vanuit de geestelijke aandoening van het ware; maar Ik heb enkele dingen tegen u, betekent deze dingen die volgen; dat gij toelaat de vrouw Jezabel, betekent dat in de Kerk er bij hen zijn die het geloof scheiden van de naastenliefde; die zichzelf zegt een profetes te zijn, betekent en die het geloof-alleen maken tot de leer van de Kerk; Mijn dienstknechten te leren en te verleiden om te hoereren, betekent vanuit welk geloof dit gebeurt dat de ware dingen van het Woord worden vervalst; en dingen van de afgodenoffers te eten, betekent de bevuiling van de eredienst en de ontwijdingen; en Ik heb haar tijd gegeven opdat zij tot inkeer zou komen van haar hoererij en zij is niet tot inkeer gekomen, betekent dat degenen die zich in die leer hebben bevestigd, niet daarvan afzien, hoewel zij de tegengestelde dingen in het Woord zien; en Ik zal haar te bed werpen en die met haar boeleren, in een grote verdrukking, betekent dat zij zo overgelaten moeten worden in hun leer met de vervalsingen en dat zij zwaar bestookt moeten worden door de valse dingen; indien zij niet tot inkeer komt, betekent indien zij er niet van willen afzien het geloof van de naastenliefde te scheiden; en haar zonen zal Ik door de dood ombrengen, betekent dat alle ware dingen vanuit het Woord in valse dingen verkeerd zullen worden; opdat alle Kerken het zullen leren kennen dat Ik het ben die nieren en harten doorvors, betekent opdat de Kerk zal weten dat de Heer ziet hoedanig ware en hoedanig goede eenieder heeft; en Ik zal eenieder geven naar zijn werken, betekent dat Hij eenieder geeft volgens de naastenliefde en het geloof ervan, welke in de werken zijn; tot ulieden echter zeg Ik en tot de overigen in Thyatira, zovelen als er deze leer niet hebben, betekent tot hen bij wie de leer is van het geloof gescheiden van de naastenliefde en tot hen bij wie de leer is van het geloof verbonden met de naastenliefde; en die de diepten van de satan niet hebben leren kennen, betekent die de innerlijke dingen van hen, die louter valse dingen zijn, niet verstaan; Ik leg op u niet een andere last, betekent, alleen dat zij voor hen op hun hoede moeten zijn; evenwel, hetgeen gij hebt, behoudt dat totdat Ik kom, betekent dat zij die weinige dingen die zij over de naastenliefde en het geloof daaruit vanuit het Woord weten, mogen behouden en daarnaar leven, tot aan de Komst van de Heer toe; en die overwint en tot het einde toe Mijn werken bewaart, betekent die daadwerkelijk in de naastenliefde en het geloof daaruit zijn en daarin blijven tot aan het einde van het leven; Ik zal hem macht geven over de natiën, betekent dat zij bij zich de boze dingen die uit de hel zijn, zullen overwinnen; en hij zal die regeren met een ijzeren roede, betekent door de ware dingen vanuit de letterlijke zin van het Woord en tevens door de redelijke dingen vanuit het natuurlijk schijnsel; zij zullen evenals pottenbakkersvaten verbrijzeld worden, betekent zoals van weinig of geen waarde; zoals ook Ik ontvangen heb van Mijn Vader, betekent dit uit de Heer, Die Zich, toen Hij in de wereld was, alle macht over de hellen vanuit Zijn Goddelijke dat in Hem was, heeft verworven; en Ik zal hem de morgenster geven, betekent het inzicht en de wijsheid dan; die een oor heeft, hore wat de Geest aan de Kerken zegt, betekent hier wat het eerder betekent.

DE ONTVOUWING

  
/ 962  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl