ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:7

Studie

            |

7 ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ပူဇော်၍၊ ထိုမိန်းမအဘို့ အပြ်ဖြေခြင်းကို ပြုသဖြင့်၊ သူသည် အသွေးသွန်ခြင်းအပြ်မှ သန့်ရှင်းရလိမ့်မည်။