ဒံယေလ 11:42

Bestudeer de innerlijke betekenis

Myanmar/Burmese: Judson (1835)     

← ဒံယေလ 11:41    volledig hoofdstuk    ဒံယေလ 11:43 →

42 ထိုမင်းသည် အပြည်ပြည်တို့ကို အောင်မြင်ရ လိမ့်မည်။ အဲဂုတ္တုပြည်လည်း မလွတ်ရ။

   Bestudeer de innerlijke betekenis
From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 182


Andere referenties door Swedenborg in verband met dit vers:

Arcana Coelestia 3708, 9642

Apocalypse Revealed 720


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 654

Word/Phrase Explanations

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...


Vertalen: