၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:6

Studie

     

6 ဧလိယကလည်း ဤအရပ်၌ နေရစ်ပါလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ငါ့ကိုယော်ဒန်မြစ်သို့ စေလွှတ်တော် မူသည်ဟုဆိုလျှင်၊ ဧလိရှဲက၊ ထာဝရဘုရားအသက်၊ ကိုယ်တော်အသက်ရှင်တော်မူသည်အတိုင်း၊ ကိုယ်တော် နှင့်အကျွန်ုပ်မကွာရပါဟု ပြန်ပြောလျက်၊ ထိုသူ နှစ်ယောက်တို့သည် အတူသွားကြ၏။


Commentaar op dit vers  

Door Henry MacLagan

Verse 6. Thirdly, the genuine truth of the Word teaches, that they who are in obedience from knowledges ought not to descend into a state of initiation into knowledges only; but that still the tendency of the declining church is to do this, in which case the states of good and truth again proceed together.