၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:25

Studie

       

25 ထိုမြို့မှ ကရမေလတောင်သို့၎င်း၊ ထိုတောင်မှ ရှမာရိမြို့သို့၎င်း အစဉ်အတိုင်းသွား၏။


Commentaar op dit vers  

Door Henry MacLagan

Verse 25. And thus he is delivered, and proceeds from a state of faith to a state of charity, the spiritual church being thence again established.