၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:24

Studie

     

24 ဧလိရှဲသည် လှည့်ကြည့်ပြီးလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ အခွင့်နှင့် ကျိန်ဆိုသဖြင့်၊ ဝံနှစ်ကောင်တို့သည် တောထဲကထွက်၍ လုလင်ပျို လေးကျိပ်နှစ်ယောက်တို့ကို ကိုက်သတ်လေ၏။


Commentaar op dit vers  

Door Henry MacLagan

Verse 24. But the man of the church, in whom is the Word, perceives that those who think thus meanly of it, are such as read it carelessly, with no desire to understand it, and who are averted therefore from its good and truth, while they perish by affections of evil and falsity grounded in ignorance, and resulting in blasphemy.