၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:2

Studie

     

2 ထိုမင်းသည် ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ဒုစရိုက် ကိုပြု၍၊ ဣသရေလအမျိုးကို ပြစ်မှားစေသော နေဗတ် သား ယေရောဗောင်၏ ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကို မရှောင်၊ လိုက်လေ၏။


Commentaar op dit vers  

Door Henry MacLagan

Verse 2. For this state is opposed to Divine Truth from Divine Good, being one of intellectual pride combined with external worship separate from internal peculiar to the corrupted spiritual church.