לוק 17:5

Studie

             |

5 ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃