Zechariyah 5:1

Studie

            |

1 ואשוב ואשא עיני ואראה והנה מגלה עפה׃