2 Χρονικά 11:7

Studie

       

7 και την Βαιθ-σουρ και την Σοκχω και την Οδολλαμ