From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #4809

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

4809. Quando venerit Filius hominis in gloria Sua significat

quando apparebit Divinum Verum in sua luce, (m)quod fit unicuivis

homini cum moritur; venit enim tunc in lucem caeli, in qua

percipere potest quid verum (o)et bonum, et inde qualis est;(n)

Filius hominis' in sensu Verbi interno est Dominus quoad Divinum

Verum, ita est Divinum Verum quod a Domino; gloria' est

intelligentia et sapientia quae inde, quae ut lux, et coram angelis

ut splendor lucis, apparet; hic splendor lucis in qua sapientia et

intelligentia ex Divino Vero quod a Domino, est qui in Verbo

vocatur gloria'; quod Filius hominis' sit in sensu interno

Divinum Verum, videatur n. 2159, 2803, 2813, 3704.

(References: Arcana Coelestia 2159, Arcana Coelestia 2803, 2813, Arcana Coelestia 3704; Matthew 25:31-33)


[2] Et omnes

sancti angeli cum Ipso significat caelum angelicum;. sancti

angeli' 1 sunt vera quae a Divino Bono Domini, nam per angelos'

in Verbo non intelliguntur angeli sed illa quae sunt a Domino:

videatur n. 1925, 4085; angeli enim sunt vitae recipientes veri

procedentis a Divino Bono 2 Domini, et quantum recipiunt, tantum

sunt angeli; inde patet quod angeli' sint illa vera; hic quia

agitur de statu cujusvis post mortem, ac de judicio cujusvis

secundum vitam, dicitur quod omnes sancti angeli erunt cum Ipso',

et per id significatur quod per caelum judicium; omnis enim

influxus Divini Veri fit per caelum; immediatus influxus a nemine

recipi potest.

(References: Arcana Coelestia 1925, Arcana Coelestia 4085)


[3] Tunc sedebit super throno gloriae Ipsius

significat judicium, thronus' enim praedicatur de regio Domini, ac

regium Domini est Divinum Verum, n. 1728, 2015, 3009, 3670, (c)et

Divinum Verum est ex quo et secundum quod judicium.

(References: Arcana Coelestia 1728, Arcana Coelestia 2015, Arcana Coelestia 3009, 3670)


[4] Et

congregabuntur coram Ipso omnes gentes significat quod patebunt

omnium bona et mala; per gentes' enim in Verbi sensu interno

significantur bona, et in opposito sensu mala, 3 n. 1259, 1260

1416, 2588 f, 4574; (o)ita quod bona et mala apparebunt in luce

Divina hoc est, in luce a Divino Vero, significatur per quod

congregabuntur coram Ipso omnes gentes'.

(References: Arcana Coelestia 1259-1260, 1416, Arcana Coelestia 2588, Arcana Coelestia 4574)


[5] Et separabit eos ab

invicem, sicut pastor separat oves ab hircis significat

separationem boni a malo; oves' enim sunt qui in bono, et hirci'

qui in malo; oves' proprie dicuntur qui in charitate et inde in

fide, hirci' 4 qui in fide et non in charitate de his et illis

hic agitur; quod oves' sint qui in charitate et inde in fide,

videatur n. 2088, 4169; et quod hirci' qui in fide et non in

charitate, n. 4769.

(References: Arcana Coelestia 2088, Arcana Coelestia 4169, Arcana Coelestia 4769)


[6] Et statuet quidem oves a dextris Suis, et

hircos a sinistris significat separationem secundum vera ex bono et

secundum falsa ex malo; qui in veris ex bono sunt, etiam actualiter

apparent in altera vita ad dextrum, et qui in falsis a malo ad

sinistrum; inde statui a dextris et a sinistris, est ordinari

secundum vitam.-----
Footnotes:

1. The Manuscript inserts in sensu interno

2. The Manuscript deletes it.

3. The Manuscript inserts videatur

4. autem

-----

(References: Matthew 25:31-33)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: