From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #4391

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

4391. Et acquisitioni suae fecit tuguria': quod significet

similiter in communi, bono et 1 vero tunc, constat ex

significatione acquisitionis' quod sint bona et vera in communi;

et ex significatione facere tuguria' seu tentoria quod sit simile

cum aedificare domum,' nempe accipere incrementum boni a vero, cum

differentia quod aedificare domum sit minus commune, ita interius,

et facere tuguria' seu tentoria sit communius, ita exterius; illud

erat pro ipsis, nempe Jacobo, ejus feminis et natis, hoc pro

servitiis, gregibus et armentis; tuguria' seu tentoria in Verbo

proprie significant sanctum veri, et distinguuntur tabernaculis,

quae etiam tentoria vocantur, per id 2 quod haec significent

sanctum boni, n. 414, 1102, 2145, 2152, 4128; illa in lingua

originali appellantur succoth,' haec autem ohalim': sanctum veri

est bonum quod a vero.

(References: Arcana Coelestia 414, 1102, Arcana Coelestia 2145, 2152, Arcana Coelestia 4128)


[2] Quod significatio tuguriorum seu

tentoriorum quae vocantur succoth, illa sit, patet quoque ab his

locis in Verbo: apud Davidem,

Jehovah Deus equitavit super cherubo, et volavit, et

vectus super alis venti, posuit tenebras absconsionem Suam,

et circuitus Suos tentorium Suum, tenebrae aquarum, nubes

caelorum, Ps. xvi 11, 12 [A.V. 10, 11]:

et alibi,

Inclinavit caelos cum descendit, et densae tenebrae si

pedibus Ipsius: et equitavit super cherubo, et volavit, et

vectus super alis venti, et posuit tenebras circum Se

tentoria, ligatur aquarum, nubes caelorum, 2 Sam. xxii 10-

12;

ubi 3 de revelatione Divina seu Verbo; inclinare caelos cum

descendit' pro abscondere interiora Verbi; densae tenebrae sub

pedibus Ipsius' pro quod illa quae apparent homini', sint tenebrae

respective; sensus litteralis Verbi est talis; equitare super

cherubo' pro quod ita provisum; ponere tenebras circum Se

tentoria,' seu circuitus Suos tentorium Suum' pro sanctum veri in

abscondito, nempe intus in sensu litterali; ligaturae aquarum et

nubes caelorum' sunt 4 Verbum in littera; quod nubes caelorum'

sit Verbum in littera, videatur Praefatio ad cap. xviii Gen. et n.

4060:

(References: 2 Samuel 22:10-12; Arcana Coelestia 2135, Arcana Coelestia 4060; Psalms 18:11-12, Psalms 18:10-11)


[3] (m)simile significatur 5 per haec apud Esaiam,

Creabit Jehovah super omne habitaculum montis Zionis, et

super convocationes ejus, nubem interdiu, et fumum et splendorem

ignis flammae noctu, nam super omni gloria obtegumentum; et

tentorium erit in umbram interdiu, et in refugium et

absconsionem contra inundationem et pluviam, iv 5, 6;

nubes' quoque hic est sensus litteralis Verbi', et gloria'

sensus internus, ut quoque apud Matthaeum xxiv 30; Marcum xiii 26;

Lucam xxi 27; tentorium quoque 6 hic pro sancto veri. Quod

dicatur quod interiora vera sint in abscondito, est ob causam si

revelata fuissent, quod tunc illa profanavissent 7 , videatur n.

3308, 3399, (x)4289; quod etiam exponitur per haec verba apud

Davidem,

Occultas eos in abdito facierum Tuarum prae insidiosis

consiliis viri, abscondis eos in tentorio prae lite

linguarum, Ps. xxxi 21 [A.V. 20].

(References: Arcana Coelestia 3398-3399, Arcana Coelestia 4289; Isaiah 4:5-6; Luke 21:27; Mark 13:26; Matthew 24:30; Psalms 31:20, 31:21)


[4] Quod tentorium' sit sanctum veri, patet etiam apud Amos,

In die illo erigam tentorium Davidis lapsum, et

obsepiam rupturas, et destructa erigam, et aedificabo juxta

dies aeternitatis, ix 11;

erigere tentorium Davidis lapsum' pro sanctum veri restaurare

postquam periit; David' pro Domino respective ad Divinum Verum, n.

1888, rex' enim est Divinum Verum, n. 2015, 2069, 3009. Quia

tentorium' significabat sanctum veri, et habitare tentoria'

significabat cultum inde, ideo festum tentoriorum, quod vocatur

festum tabernaculorum, in Ecclesia Judaica et Israelitica,

institutum erat, Lev. xxiii 34, 42, 43; Deut. xvi 13, 16, ubi etiam

festum illud vocatur festum succoth seu tentoriorum.-----
Footnotes:

1. asin the Manuscript and the First Latin Edition but cf 4388, l. 10

2. in eo

3. ibi

4. est

5. The Manuscript inserts etiam

6. The Manuscript deletes quoque, and inserts etiam

7. quod interiora vera abscondita fuerint, fuit ob causam ne prophanarentur

-----

(References: Amos 9:11; Arcana Coelestia 1888, 2015, 2069, Arcana Coelestia 3009; Deuteronomy 16:13, 16:16; Genesis 33:17; Leviticus 23:42-43, 23:34; Psalms 18:10-11, Psalms 31:20)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: