From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #4060

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

4060. Quod itaque per illa verba quae allata sunt, significetur

status Ecclesiae tunc quoad bonum, hoc est, quoad charitatem erga

proximum et amorem in Dominum, constat ex sensu interno illorum

verborum, qui hic. Statim autem post afflictionem dierum istorum

1 significat statum Ecclesiae quoad verum quod fidei, de quo in

mox praecedentibus agitur; desolatio veri in Verbo passim vocatur

afflictio' quod dies' sint status, videatur n. 23, 487, 488, 493,

893, 2788, 3462, 3785; inde patet quod per illa verba significetur,

postquam nulla amplius fides, quod nulla erit charitas 2 ; fides

enim ducit ad charitatem quia docet quid charitas, et charitas

accipit suum quale a veris qua fidei, at 3 fidei vera suam

essentiam et suam vitam a charitate, ut in Partibus quae

praecedunt, pluries ostensum (o)est.

(References: Arcana Coelestia 23, 487-488, 493, Arcana Coelestia 893, Arcana Coelestia 2788, Arcana Coelestia 3462, Arcana Coelestia 3785)


[2] Sol obscurabitur, et luna non

dabit lumen suum significat amorem in Dominum qui est sol,' et

charitatem erga proximum quae est luna'; obscurari et non dare

lumen' significat quod non apparitura, ita quod evanitura; quod

sol' sit caeleste amoris, et luna' spirituale amoris, hoc est,

quod sol' sit amor in Dominum, et luna' charitas erga proximum

quae per fidem, videatur n. 1053, 1529, 1530, 2120, 2441, 2495;

causa quod illa significatio solis et lunae sit, est quia Dominus

in altera vita apparet ut sol illis in caelo qui in amore in Ipsum

sunt, qui caelestes vocantur, et ut luna illis qui in charitate

erga proximum sunt, qui spirituales dicuntur, videatur n. 1053,

1521, 1529-1531, 3636, 3643.

(References: Arcana Coelestia 1053, Arcana Coelestia 1521, 1529-1530, 1529-1531, Arcana Coelestia 2120, 2441, Arcana Coelestia 2495, Arcana Coelestia 3636, 3643)


[3] Sol et luna in caelis, seu

Dominus, nusquam obscuratur, nec amittit lumen, sed perpetuo lucet,

ita nec amor in Ipsum apud caelestes, et charitas erga proximum

apud spirituales in caelis, nec in terris apud quos angeli illi

sunt, hoc est, qui in amore et charitate; sed apud illos qui in

nullo amore et charitate sunt sed in amore sui et mundi, et inde in

odiis et vindictis, illi sibi ipsis obscurationem illam inducunt;

se habet hoc sicut cum sole mundi, sol perpetuo lucet, sed cum

nubes se interponunt, 4 non apparet, videatur n. 2441.

(References: Arcana Coelestia 2441)


[4] Et

stellae cadent de caelo significat quod peribunt cognitiones boni

et veri; in Verbo per stellas' ubi nominantur, non aliud

significatur, n. 1808, 2849. Et potentiae caelorum commovebuntur

significat fundamenta Ecclesiae, quae commoveri et concuti'

dicuntur cum 5 pereunt illa; Ecclesia enim in terris est

fundamentum caeli, nam influxus boni et veri per caelos a Domino in

bonis et veris quae apud hominem Ecclesiae, ultimo terminatur,

quare cum homo Ecclesiae in tali perverso statu est, ut non

admittat amplius influxum boni et veri, tunc potentiae caelorum'

dicuntur commoveri'; quapropter semper providetur a Domino ut

aliquid Ecclesiae remaneat, et cum Ecclesia vetus perit quod nova

instauretur.

(References: Arcana Coelestia 1808, Arcana Coelestia 2849)


[5] Et tunc apparebit signum Filii hominis in caelo

significat tunc apparitionem veri Divini; signum' est apparitio,

Filius hominis' est Dominis quoad verum Divinum, videatur n. 2803,

2813, 3704; haec apparitio, seu hoc signum est, de quo quaesiverunt

discipuli 6 , cum ad Dominum dicebant,

Dic nobis, quando ista fient, imprimis quodnam signum

Tui adventus, et consummationis saeculi, vers. 3 hujus

capitis;

norunt enim ex Verbo quod cum consummaretur saeculum, Dominus

venturus, et norunt ex Domino quod iterum venturus, et

intellexerunt per id quod Dominus in mundum denuo veniret, nondum

scientes quod Dominus toties venerit quoties Ecclesia vastata fuit;

non quod in persona, sicut cum assumpsit Humanum per nativitatem et

hoc Divinum fecit, sed per apparitiones vel manifestas quales cum

apparuit Abrahamo in Mamre, Mosi in rubo, populo Israelitico in

monte Sinai, Joshuae cum intravit terram Canaanem; vel per non ita

manifestas, ut per inspirationes per quas Verbum; et dein per

Verbum, in Verbo enim est Dominus praesens, nam omnia Verbi ab Ipso

et de Ipso sunt, ut constare potest ex illis quae multoties

hactenus ostensa sunt;

(References: Arcana Coelestia 2803, Arcana Coelestia 2813, Arcana Coelestia 3704; Exodus 3:2, 19:18; Genesis 18:1; Matthew 24:3)


[6] haec apparitio est quae per signum

Filii hominis' hic significatur et de qua in hoc versu agitur. Et

tunc plangent omnes tribus terrae significat quod in dolore erunt

omnes qui in bono amoris et vero fidei; quod planctus' id

significet, videatur apud Zach. xii (x)10-14; et quod tribus'

significent omnia boni et veri, seu amoris et fidei, n. 3858, 3926,

consequenter eos qui in illis sunt; tribus terrae' dicuntur quia

significantur qui intra Ecclesiam; quod terra' sit Ecclesia,

videatur n. 662, 1066, 1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2928, 3355.

(References: Arcana Coelestia 662, Arcana Coelestia 1066-1067, 1262, Arcana Coelestia 1733, Arcana Coelestia 1850, Arcana Coelestia 2117, Arcana Coelestia 2928, Arcana Coelestia 3355, Arcana Coelestia 3858, 3926; Zechariah 12:10-14)


[7] Et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caelorum cum

potentia et gloria multa significat quod tunc revelabitur Verbum

quoad sensum ejus internum in quo Dominus; Filius hominis' est

verum Divinum quod inibi, n. 2803, 2813, 3704, nubes' est sensus

litteralis; potentia' praedicatur de bono, et gloria' de vero,

quod ibi; quod illa significentur per videre Filium hominis

venientem in nubibus caelorum,' videatur Praefatio ad cap. xviii

Gen. Hic adventus Domini est qui hic intelligitur, non autem quod

appariturus in nubibus secundum litteram; nunc sequitur de

instauratione novae Ecclesiae, quae 7 fit cum vetus vastata et

rejecta.

(References: Arcana Coelestia 2803, 2813, Arcana Coelestia 3704)


[8] Emittet angelos cum tuba et voce magna significat

electionem non quod per angelos visibiles, minus per tubas et per

voces magnas, sed per influxum sancti boni et sancti veri a Domino

per angelos, quare per angelos' in Verbo significatur aliquid

Domini, n. 1925, 2821, 3039; hic significantur 8 quae ex Domino,

et de Domino; per tubam et vocem magnam' significatur

evangelizatio, ut quoque alibi in Verbo.

(References: Arcana Coelestia 1925, Arcana Coelestia 2821, Arcana Coelestia 3039)


[9] Et congregabunt

electos a quatuor ventis, ab extremo caelorum usque ad extremum

illorum significant instaurationem Ecclesiae novae; electi' sunt

qui in bono amoris et fidei, n. 3755 f, 3900; quatuor venti' a

quibus congregabuntur, sunt omnes status boni et veri, n. 3708;

extremum caelorum ad extremum illorum' sunt interna et externa

Ecclesiae. Haec nunc sunt quae significantur per illa verba

Domini.

CAPUT XXXI

1. Et audivit verba filiorum Labanis, dicendo, Sumpsit Jacob

omnia quae patri nostro, et a quibus patri nostro, fecit omnem

copiam hanc.

2. Et vidit Jacob facies Labanis, et ecce nullatenus is cum

eo sicut heri nudius tertius.

3. Et dixit JEHOVAH ad Jacobum, Revertere ad terram patrum

tuorum, et ad nativitatem tuam, et ero cum te.

4. Et misit Jacob et vocavit Rachelem et Leam agrum ad gregem

suum.

5. Et dixit illis, Video ego facies patris vestri, quod

nullatenus is ad me sicut heri nudius tertius; et DEUS patris mei

fuit cum me.

6. Et vos scitis quod in omni vi mea servivi patri vestro.

7. Et pater vester fefellit me, et mutavit mercedem meam

decem modis, et non dedit ei DEUS ad malefaciendum mecum.

8. Si sic dicebat, Punctata erit merces tua, et pepererunt

omnes greges punctata; et si sic dicebat, Variegata erit merces

tua, et pepererunt omnes greges variegata.

9. Et eripuit DEUS acquisitionem patris vestri, et dedit

mihi.

10. Et factum in tempore incalescendi gregem, et sustuli

oculos meos, et vidi in somnio, et ecce hirci ascendentes super

gregem variegati, punctati et grandinati.

11. Et dixit ad me angelus DEI in somnio, Jacob; et dixi,

Ecce me.

12. Et dixit, Tolle quaeso oculos tuos, et vide omnes hircos

ascendentes super gregem variegatos, punctatos et grandinatos, quia

vidi omne quod Laban facit tibi.

13. Ego DEUS Bethelis, quo unxisti statuam, quo vovisti Mihi

votum, nunc surge, exi e terra hac, et revertere ad terram

nativitatis tuae.

14. Et respondit Rachel et Leah, et dixerunt ei, An amplius

nobis portio et hereditas in domo patris nostri?

15. Annon alienae existimatae sumus ei, quia vendidit nos, et

comedit etiam comedendo argentum nostrum?

16. Quia omnes divitiae, quas eripuit DEUS a patre nostro,

nobis illae et filiis nostris; et nunc omne quod dixit DEUS ad te,

fac.

17. Et surrexit Jacob, et sustulit filios suos, et feminas

sua super camelos.

18. Et abduxit omnem acquisitionem suam, et omnem substantiam

suam quam comparavit, acquisitionem emptionis suae quam comparavit

in Paddan Aram, ad veniendum ad Jishakum patrem suum terram Canaan.

19. Et Laban iverat ad tondendum gregem suum, et furati

Rachel teraphim qui patri suo.

20. Et furatus Jacob cor Labanis Aramaei, per quod non

indicavi ei, quod fugiens is.

21. Et fugit is, et omne quod ei, et surrexit, et transivit

fluvium et posuit facies suas montem Gilead.

22. Et indicatum Labani in die tertio, quod fugit Jacob.

23. Et accepit fratres suos secum, et persecutus post eum via

septem dierum, et adjunxit eum in monte Gilead.

24. Et venit DEUS ad Labanem Aramaeum in somnio noctu, et

dixit ei, Cave tibi ne forte loquaris cum Jacobo a bono usque ad

malum.

25. Et assecutus Laban Jacobum, et Jacob fixit tentorium suum

in monte, et Laban fixit cum fratribus suis in monte Gilead.

26. Et dixit Laban Jacobo, Quid fecisti, et furatus es cor

meum, et abduxisti filias meas, sicut captivas gladio?

27. Quare occultasti ad fugiendum, et furatus es me, et non

indicasti mihi? et miserim te in laetitia, et in canticis, in

tympano, et in cithara.

28. Et non permisisti mihi osculari filios meos, et filias

meas, nunc stulte egisti faciendo.

29. Sit DEO manus mea ad faciendum cum vobis malum, et DEUS

patris vestri nocte praeterita dixit ad me, dicendo, Cave tibi a

loquendo cum Jacobo a bono usque ad malum.

30. Et nunc eundo ivisti, quia desiderando desideravisti ad

domum patris tui; quare furatus es deos meos?

31. Et respondit Jacob et dixit Labani, Quia timui, quia dixi,

Forte rapies filias tuas a mecum.

32. Cum quo invenis deos tuos, non vivet coram fratribus

nostris; lustra tibi quid mecum, et accipe tibi; et non scivit

Jacob quod Rachel furata illos.

33. Et venit Laban in tentorium Jacobi, et in tentorium Leae,

et in tentorium ambarum ancillarum, et non invenit; et exivit e

tentorio Leae et venit in tentorium Rachelis.

34. Et Rachel accepit teraphim, et posuit illos in stramento

cameli, et sedit super illis; et contrectabat Laban omne tentorium,

et non invenit.

35. Et dixit ad patrem suum, Ne succenseatur in oculis domini

mei, quia non possum surgere a coram te, quia via feminarum mihi;

et scrutatus est, et non invenit teraphim.

36. Et succensuit Jacobo, et jurgatus est in Labanem; et

respondit Jacob et dixit Labani, Quae praevaricatio mea, quod

peccatum meum, quod insecutus es post me?

37. Quia contrectasti omnia vasa mea, quid invenisti ab

omnibus vasis domus tuae? pone huc coram fratribus meis et

fratribus illis, et dijudicent inter ambos nos.

38. His viginti annis ego tecum; oves tuae et caprae tuae non

abortiverunt, et arietes gregis tui non comedi.

39. Discerptum non adduxi ad te, ego indemnificavi id, e manu

mea requisivisti id, furatum die et furatum nocte.

40. Fui, in die comedit me aestus et frigus in nocte, et

expulsus somnus meus ab oculis meis.

41. His mihi viginti annis in domo tua servivi tibi,

quatuordecim annis in duabus filiabus tuis, et sex annis in grege

tuo, et mutavisti mercedem meam decem modis.

42. Nisi DEUS patris mei, DEUS Abrahami et pavor Jishaki,

fuisset mihi, quod nunc vacuum misisses me; miseriam meam et

fatigationem volarum mearum vidit DEUS, et dijudicavit nocte

praeterita.

43. Et respondit Laban, et dixit ad Jacobum, Filiae filiae

meae, et filii filii mei, et grex grex meus, et omne quod tu

videns, mihi hoc; pepererunt?

44. Et nunc ito, pangamus foedus ego et tu, et sit in testem

inter me et inter te.

45. Et accepit Jacob lapidem, et erexit illum in statuam.

46. Et dixit Jacob fratribus suis, Colligite lapides; et

acceperunt lapides, et fecerunt acervum; et comederunt ibi super

acervo.

47. Et vocavit illum Laban Jegar Sahadutha; et Jacob vocavit

illum Galeed.

48. Et dixit Laban, Acervus hic testis inter me et inter te

hodie propterea vocavit nomen illius Galeed.

49. Et Mizpah, quia dixit, Spectet JEHOVAH inter me et inter

te quia latebimus vir a socio suo.

50. Si affligas filias meas, et si accipias feminas supra

filia meas, nullus vir nobiscum, vide; DEUS testis inter me et

inter te.

51. Et dixit Laban Jacobo, Ecce acervus hic, et ecce statu

quam erexi inter me et inter te.

52. Testis acervus hic, et testis statua, si ego non transibo

ad te acervum hunc, et si tu non transibis ad me acervum hunc et

statuam hanc, ad malum.

53. DEUS Abrahami, et Deus Nahoris judicent inter nos, DEUS

patris eorum; et juravit Jacob in pavorem patris sui Jishaki.

54. Et sacrificavit Jacob sacrificium in monte, et vocavit

fratres suos ad comedendum panem, et comederunt panem, et

pernoctaverunt in monte.

55. Et mane surrexit Laban in matutino, et osculatus filios

suos, et filias suas, et benedixit illis, et ivit, et reversus

Laban ac locum suum.

-----
Footnotes:

1. illorum

2. quid per illa verba post afflictionem dierum illorum' significatur, nempe postquam nulla amplius fides, quod tunc nulla erit charitas;

3. et

4. The Manuscript inserts tunc

5. quando

6. apostoli

7. quod

8. The Manuscript inserts sancta

-----

(References: Arcana Coelestia 3708, 3755-3900; Exodus 19:18; Genesis 18:1)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: