From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #3900

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

3900. Tunc si quis vobis dixerit, Ecce hic est Christus aut ibi,

ne credatis' significat hortationem ut sibi caveant a doctrina

eorum; Christus' est Dominus quoad Divinum Verum, inde est quoad

Verbum et quoad doctrinam ex Verbo; hic quod sit contrarium, nempe

Divinum Verum falsificatum, seu doctrina falsi, constat; quod

Jesus' sit Divinum Bonum, et Christus' Divinum Verum, videatur n.

3004, 3005, 3008, 3009.

(References: Arcana Coelestia 3004-3005, 3008-3009; Matthew 24:23-28)


[2] Surgent enim falsi Christi et falsi

prophetae' significat falsa illius doctrinae; quod falsi Christi'

sint doctrinalia ex Verbo falsificata, seu vera non Divina, patet

ab illis quae mox supra dicta sunt, videatur n. 3010, 3732 f.; et

quod falsi prophetae' sint qui falsa illa docent, n. 2534; qui

falsa docent, sunt in Christiano orbe imprimis illi qui pro fine

habent sui excellentiam, tum mundi opulentiam; illi enim Verbi vera

ad sui favorem pervertunt; sui enim et mundi amor cum pro fine est,

nihil aliud cogitatur; hi sunt falsi Christi et falsi prophetae.'

(References: Arcana Coelestia 2534, Arcana Coelestia 3010, Arcana Coelestia 3732)


[3] Et dabunt signa magna et prodigia' significat confirmantia et

persuadentia ex apparentiis externis et fallaciis, quibus simplices

se seduci patiuntur; quod haec sint dare signa et prodigia' alibi,

ex Divina Domini Misericordia, ostendetur.

[4] Ut seducant, si

possibile, etiam electos' significat illos qui in vita boni et veri

sunt, et inde apud Dominum; illi sunt qui in Verbo vocantur electi:

hi in 1 coetu illorum qui profanum cultum sub sancto velant, raro

apparent, aut si apparent, non cognoscuntur', nam Dominus illos

abscondit, ac ita tutatur; antequam enim confirmati sunt, facile se

per sanctitates externas 2 abduci patiuntur, sed postquam

confirmati sunt, permanent; tenentur enim a Domino in consortio

angelorum, quod ipsi nesciunt, et tunc impossibile est ut a turba

illa nefanda seducantur.

[5] Ecce praedixi vobis' significat

hortationem ad prudentiam, ut nempe sibi caveant 3 , sunt enim

inter pseudoprophetas, qui apparent in indumentis ovium, sed

intrinsecus sunt lupi rapaces,' Matth. (x)vii 15; pseudoprophetae

illi sunt filii saeculi, qui prudentiores sunt,' hoc est,

callidiores filiis lucis in generatione sua,' de quibus apud Lucam

xvi 8; quapropter Dominus hortatur illos his verbis,

Ecce Ego mitto vos sicut oves in medium luporum; estote ergo

prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae, Matth.

x 16.

(References: Luke 16:8; Matthew 7:15, 10:16)


[6] Si ergo dixerint vobis, Ecce in deserto est, ne exeatis, ecce

in conclavibus, ne credatis' significat quod non credendum quod

loquuntur de vero, nec quod loquuntur de bono, et plura; quod haec

sint quae significantur, nemo videre potest nisi qui sensum

internum 4 novit; quod arcanum in illis verbis contineatur,

(x)sciri potest ex eo quod Dominus illa locutus sit, et quod absque

alio sensu interius recondito sit quoddam nihil, 5 nempe si

dicerent Christum esse in deserto, non exirent, et si dicerent esse

in conclavibus, quod non crederent, sed vastatum verum est quod per

desertum' significatur, et vastatum bonum per conclavia' seu

penetralia; quod vastatum verum per desertum significetur, est inde

quia Ecclesia cum vastata est, hoc est, cum in illa non amplius

aliquod verum Divinum, quia non amplius aliquod bonum seu amor in

Dominum et charitas erga proximum, tunc dicitur illa desertum,'

seu esse in deserto,' nam per desertum intelligitur omne id quod

non excultum aut habitatum est, n. 2708, tum quod parum vitale, n.

1927, sicut tunc est verum in Ecclesia; inde patet quod desertum'

hic sit Ecclesia 6 in qua non verum;

(References: Arcana Coelestia 1927, Arcana Coelestia 2708)


[7] conclavia' autem seu

penetralia significant in sensu interno Ecclesiam quoad bonum, tum

simpliciter bonum; Ecclesia 7 quae est in bono vocatur domus

Dei,' conclavia sunt bona et 8 quae in domo; quod 9 domus Dei

sit Divinum bonum, et domus in genere bonum quod est amoris et

charitatis, videatur n. 2233, 2234, 2559, 3142, 3652, 3720; (m)quod

non credendum quod loquuntur de vero et quod loquuntur de bono, est

causa 10 quia falsum vocant verum, et malum bonum, qui enim se et

mundum spectant ut finem, non aliud per verum et bonum intelligunt

quam quod ipsi adorandi, et quod ipsis benefaciendum; 11 sique

pietatem inspirant, est ut appareant in indumentis ovium.(n)

(References: Arcana Coelestia 2233-2234, Arcana Coelestia 2559, Arcana Coelestia 3142, Arcana Coelestia 3652, 3720)


[8]

Praeterea, quia Verbum quod Dominus locutus, innumerabilia in se

continet, et desertum est vox amplae significationis, nam omne id

desertum vocatur quod non excultum et habitatum est, et conclavia

vocantur omnia illa quae interiora sunt, ideo etiam per desertum'

significatur Verbum Veteris Testamenti, nam hoc 12 abrogatum

censetur, et per conclavia Verbum Novi Testamenti, quia interiora

seu de interno homine docet; pariter etiam totum Verbum dicitur

desertum,' cum non amplius inservit pro doctrinalibus, et

conclavia' vocantur institutiones humanae, quae, quia discedunt a

Verbi praeceptis et institutis, faciunt ut Verbum sit desertum; ut

quoque notum est in orbe Christiano, qui enim in cultu sancto

externo sunt, et profano interno, propter innovationes quae

spectant sui eminentiam super omnes et opulentiam prae omnibus, ut

fines, Verbum abrogant, immo in tantum ut ne quidem legi ab aliis

permittant; et qui non in tali cultu profano sunt, tametsi Verbum

sanctum habent, et in vulgo esse permittunt, usque ad doctrinalia

sua omnia inflectunt et explicant, quod facit ut 13 reliqua in

Verbo quae non secundum doctrinalia sunt, sint desertum'; ut satis

constare potest ab illis qui in sola fide salutem ponunt et

charitatis opera contemnunt; illi omne id 14 faciunt sicut

desertum' quod Dominus Ipse in Novo Testamento, et toties in

Veteri de amore et charitate locutus est, et sicut conclavia,'

omnia quae fidei absque operibus sunt; inde patet quid per si

dixerint vobis, Ecce in deserto est, ne exeatis; Ecce in

conclavibus, ne credatis' significatur.

[9] Sicut enim fulgur

exit ab oriente, et apparet usque ad occidentem, ita erit etiam

adventus Filii hominis' significat quod cum interno cultu Domini

ita (x)erit, sicut eum fulgure, quod ilico dissipatur; per fulgur'

enim significatur id quod lucis caelestis est, ita quod de amore et

fide praedicatur, nam haec sunt lucis caelestis; oriens' in

(t)supremo sensu est Dominus, in sensu interno est bonum amoris,

charitatis et fidei a Domino, videatur n. 101, 1250, 3249;

occidens' autem in sensu interno est quod occubuit seu desiit

esse, ita non agnitio Domini, nec boni amoris, charitatis et fidei,

ita fulgur quod exit ab oriente et apparet usque ad occidentem'

est dissipatio; adventus Domini non est secundum litteram quod

appariturus iterum mundo, sed est praesentia Ipsius in unoquovis,

quae toties est, quoties praedicatur evangelium, et de sancto

cogitatur.

(References: Arcana Coelestia 101, 1250, Arcana Coelestia 3249)


[10] Ubicumque enim fuerit cadaver, illic

congregabuntur aquilae' significat quod confirmationes falsi per

ratiocinia in Ecclesia vastata multiplicabuntur; Ecclesia dum

absque bono et inde vero fidei est, seu cum vastata est, tunc

mortua dicitur, nam vita ejus est a bono et vero; inde cum mortua

est comparatur cadaveri'; ratiocinia de bonis et veris quod non

sint nisi quantum capiuntur, et per illa confirmationes mali et

falsi, sunt aquilae,' ut constare potest ab illis quae mox

sequuntur; quod cadaver' hic sit Ecclesia absque vita charitatis

et fidei, patet a Domini verbis ubi 15 de consummatione saeculi,

apud Lucam,

Discipuli dicebant, Ubi Domine? nempe consummatio saeculi seu

ultimum judicium, Jesus dixit illis, Ubi corpus, ibi

congregabuntur aquilae, (x)xvii 37;

corpus' ibi loco cadaveris, est enim corpus mortuum quod hic

intelligitur, et significat Ecclesiam, nam quod judicium a domo Dei

seu ab Ecclesia incohaturum, constat passim ex Verbo. Haec sunt

quae Verba Domini nunc allata et explicata in sensu interno

significant; quae quod in pulcherrima serie sint, tametsi non ita

in sensu litterae apparet, constare potest contemplanti illa in

nexu secundum explicationem.

-----
Footnotes:

1. The Manuscript inserts tali

2. The Manuscript has interpolates sicut alii

3. The Manuscript inserts haec

4. The Manuscript inserts Verbi

5. quod

6. quoad verum ita verum

7. enim cum est in bono tunc

8. The Manuscript inserts vera

9. The Manuscript inserts domus ac

10. quod falsum dicant

11. et si

12. The Manuscript inserts ut

13. omnia

14. spectant

15. The Manuscript inserts etiam

-----

(References: Luke 17:37; Matthew 24:23-28)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: