From Swedenborg's Works

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #1

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

← Previous    Next →

1. OM HIMLEN OCH HELVETET

När Herren inför lärjungarna talar om tidevarvets fulländning, som är kyrkans sista tid 1 , säger Han vid slutet av förutsägelserna om dess efter varandra följande tillstånd med avseende på kärlek och tro 2 :
»Strax efter de dagarnas bedrövelse skall solen förmörkas, och månen skall inte giva sitt sken, och stjärnorna skola falla från himlen, och himlarnas krafter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken synas i himlen; och då skola jordens alla stammar jämra sig, och de skola se Människosonen komma i himlens skyar med makt och mycken härlighet. Och Han skall utsända sina änglar med basun och stor röst, och de skola församla Hans utvalda från de fyra vindarna, från himlarnas ena ände till den andra.» (Matteus 24:29-31.)

De som förstå dessa ord efter bokstavsmeningen tro inte annat än att på den sista tid som kallas den yttersta domen skall allt detta ske i enlighet med den bokstavliga skildringen. De tro sålunda inte endast, att solen och månen skola förmörkas, och att stjärnorna skola falla från himlen, samt att Herrens tecken skall synas i himlen, och att de skola se Honom i skyarna jämte änglar med basuner, utan även, enligt förutsägelser på andra ställen, att hela den synliga världen skall förgås, och att det sedan skall uppstå en ny himmel och en ny jord.

Denna uppfattning ha de flesta i kyrkan nu för tiden. Men de som tro så känna inte till de hemligheter som är dolda i Ordets alla enskilda ting. Ty i varje särskilt uttryck i Ordet är det en inre mening, i vilken inte förstås naturliga och världsliga saker, sådana som är i bokstavsmeningen, utan andliga och himmelska ting, och detta inte endast med avseende på meningen av flera ord, utan även med avseende på vart enda ord 3 . Ordet är nämligen skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter 4 för det ändamåls skull, att det må vara en inre mening i alla enskilda ting. Hur beskaffad den meningen är, kan inses av allt som blivit sagt och visat därom i Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) och även av vad som sammanförts därifrån i förklaringen om Vita Hästen, varom talas i Uppenbarelseboken.

Enligt samma mening bör man förstå Herrens ovan anförda ord om sin ankomst i himlens skyar. Med solen, som skall förmörkas, betecknas Herren med hänsyn till kärleken 5 ; med månen Herren med avseende på tron 6 ; med stjärnorna kunskaperna om det goda och det sanna eller om kärlek och tro 7 ; med Människosonens tecken i himlen uppenbarandet av den Gudomliga Sanningen; med jordens stammar, som skola jämra sig, allt som hör till det sanna och det goda eller till tro och kärlek 8 ; med Herrens ankomst i himlens skyar med makt och härlighet Hans närvaro i Ordet och uppenbarelse 9 ; med skyar betecknas Ordets bokstavsmening 10 , och med härlighet Ordets inre mening 11 ; med änglar med basun och stor röst betecknas himlen, varifrån den Gudomliga Sanningen är 12 .

Härav kan man inse, att med dessa Herrens ord förstås, att vid kyrkans slut, då det inte mer finns någon kärlek och i följd därav inte heller någon tro, Herren skall upplåta sitt Ord med avseende på dess inre mening och uppenbara himlens hemligheter. De hemligheter som skola uppenbaras i vad som nu följer angå himlen och helvetet samt människans liv efter döden.

Den människa som tillhör kyrkan känner nu för tiden knappt något om himlen och helvetet, ej heller om sitt liv efter döden, ehuru alla dessa saker är beskrivna i Ordet. Ja, många som är födda inom kyrkan förneka dem även, sägande i sitt hjärta: Vem har kommit därifrån och berättat? För att inte ett sådant förnekande, som i synnerhet råder hos dem som ha mycken världslig vishet, även må besmitta och fördärva de i hjärtat okonstlade och de i tron enkla, har det givits mig att vara tillsammans med änglar och att tala med dem såsom en människa med en människa samt även att se, vad som är i himlarna och vad som är i helvetena, och detta nu i tretton år. Därför får jag nu beskriva dessa ting på grund av vad jag har sett och hört, i förhoppning om att okunnigheten sålunda må upplysas och otron skingras. Att nu för tiden en sådan omedelbar uppenbarelse sker, är därför, att det är den som förstås med Herrens ankomst.

-----
Footnotes:

1. »Tidevarvets fulländning» är kyrkans sista tid, Himmelska Hemligheter 4535, 10672.

2. Herrens förutsägelser i Matteus kap. 24 och 25 om tidevarvets fulländning och sin ankomst, således om kyrkans steg för steg fortgående ödeläggelse och om yttersta domen, förklaras i inledningarna till kapitlen 26-40 av Första Mosebok Himmelska Hemligheter 3353-3356, 3486-3489, 3650-3655, 3751-3759, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424, 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 5063-5071.

3. Att det i Ordets alla samtliga och enskilda ting finns en inre eller andlig mening, Himmelska Hemligheter 1143, 1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 4442, 9049, 9063, 9086.

4. Att Ordet är skrivet helt och hållet medelst motsvarigheter, och att på grund därav alla samtliga och enskilda saker däri beteckna andliga ting, Himmelska Hemligheter 1404, 1408, 1409, 1540, 1619, 1659, 1709, 1783, 2900, 9086.

5. Att solen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till kärleken och i följd därav kärlek till Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1837, 2441, 2495, 4060, 4696, 4996, 7083, 10809.

6. Att månen i Ordet betecknar Herren med hänsyn till tron och i följd därav tro på Herren Himmelska Hemligheter 1529, 1530, 2495, 4060, 4996, 7083.

7. Att stjärnorna i Ordet beteckna kunskaper om det goda och det sanna Himmelska Hemligheter 2495, 2849, 4697.

8. Att stammar beteckna alla sanningar och godheter i en sammanfattning, sålunda trons och kärlekens alla ting Himmelska Hemligheter 3858, 3926, 4060, 6335.

9. Att Herrens ankomst är Hans närvaro i Ordet samt uppenbarelse Himmelska Hemligheter 3900, 4060.

10. Att skyarna i Ordet beteckna Ordet i bokstaven eller dess bokstavsmening Himmelska Hemligheter 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574.

11. Att härlighet i Ordet betecknar den Gudomliga Sanningen sådan den är i himlen och sådan den är i Ordets inre mening Himmelska Hemligheter 4809, 5292, 5922, 8267, 8427, 9429, 10574.

12. Att basun eller trumpet betecknar den Gudomliga Sanningen i himlen och uppenbarad från himlen Himmelska Hemligheter 8815, 8823, 8915; detsamma betecknas med röst nr 6971, 9926.

-----

Go to section / 603  

← Previous    Next →

From Swedenborg's Works

Arcana Coelestia #3858

Go to section / 10837  

← Previous    Next →

3858. Quia in nunc sequentibus agitur de duodecim filiis Jacobi,

et ex illis ut patribus duodecim tribus Israelis nominatae sunt, in

antecessum hic dicendum quid tribus' significant, et cur duodecim

fuerint; nemo adhuc novit arcanum quod in his latet, quia historica

Verbi crediderunt nude historica esse, et non in illis plus Divini

1 , quam quod servire potuerint ad applicationes cum de rebus

sanctis agitur; inde etiam crediderunt quod duodecim tribus nihil

aliud significaverint quam partitiones populi Israelitici in tot

distinctas gentes seu familias communes, cum tamen Divina

involvant, nempe tot partitiones universales fidei et amoris,

proinde quae regni Domini in caelis et in terris sunt, et 2 quidem

unaquaevis tribus aliquod universale; quid autem unaquaevis

3 significat, ex mox sequentibus patebit ubi de filiis Jacobi a

quibus tribus illae nominatae sunt, agitur; in genere 5 duodecim

tribus' significarunt omnia doctrinae veri et boni, seu fidei et

amoris, haec enim, nempe verum et bonum, seu fides et amor, faciunt

regnum Domini, nam illa quae sunt veri seu fidei, sunt omne

cogitationis ibi, et illa quae sunt boni seu amoris, sunt omne

affectionis; et quia Ecclesia Judaica fuit instituta ut

repraesentaret regnum Domini, ideo 5 partitiones populi illius in

duodecim tribus illa 6 significabant: hoc est arcanum quod prius

non detectum fuit;

[2]quod duodecim' significent omnia in genere,

prius n. 577, 2089, 2129, 2130 f., 3272 ostensum est; quod autem

tribus' significent illa quae sunt veri et boni, seu fidei et

amoris, ita duodecim tribus' omnia illorum, licet hic antequam de

singulis in specie agitur, ex Verbo confirmare; apud Johannem,

Civitas sancta Hierosolyma nova habens portas duodecim et

super portis angelos duodecim, et nomina scripta quae sunt

duodecim tribuum filiorum Israelis; munus civitatis habebat

fundamenta duodecim, et in iis nomina duodecim apostolorum

Agni. . . . Mensus est civitatem calamo in stadiis duodecies

mille, . . . et mensus est murum ejus centum quadraginta

quatuor cubitorum, quae est mensura hominis, hoc est, angeli,

duodecim portae duodecim margaritae, Apoc. xxi 12, 14, 16, 17,

21;

quod civitas sancta,' seu Nova Hierosolyma, sit nova Ecclesia

Domini, patet a singulis quae ibi; in illis quae praecedunt, agitur

de statu Ecclesiae qualis ante finem ejus futurus, hic de nova

Ecclesia; et quia ita, sunt portae, murus, fundamenta' non aliud

quam quae sunt Ecclesiae, quae sunt illa quae charitatis et fidei,

haec enim Ecclesiam faciunt;

(References: Arcana Coelestia 577, Arcana Coelestia 2089, Arcana Coelestia 2129-2130, Arcana Coelestia 3272; Revelation 21:16-17, 21:12, 21:21, 21:14)


[3]inde unicuivis constare potest quod

per duodecim' toties ibi nominata, tum per tribus,' ut et per

apostolos,' non duodecim, nec tribus, nec apostoli intelligantur,

sed quod per duodecim' omnia in uno complexu, ut ostensum videatur

n. 577, 2089, 2129, 2130 f., 3272; similiter per numerum centum

quadraginta quatuor, hic enim est duodecies duodecim; et quia per

duodecim significantur omnia, inde patet quod per duodecim tribus'

significentur omnia quae sunt Ecclesiae, quae quod sint verum et

bonum, seu fides et amor, 7 supra dictum est; similiter per

duodecim apostolos,' per quos quoque quod omnia Ecclesiae, hoc

est, omnia fidei et amoris repraesentata sint, videatur n. 2129,

3354, 3488, 3857; inde nunc dicitur numerus ille mensura hominis,

hoc est, angeli,' per quod intelligitur status veri et boni; quod

mensura' sit status, videatur n. 3104; quod homo' sit id quod

Ecclesiae, patet ab illis quae de significatione hominis, n. 478,

479, 565, 768, I871, 1894 dicta sunt, et quoque ex eo quod regnum

Domini dicatur Maximus Homo, et hoc ex bono et vero, quae a Domino,

de quo ad finem capitum n. 3624-3649, 3741-3750; quod angelus' sit

idem, n. 1705, 1754, 1925, 2821, 3039.

(References: Arcana Coelestia 478-479, 565, Arcana Coelestia 577, 768, Arcana Coelestia 1705, Arcana Coelestia 1754, 1871, 1894, 1925, Arcana Coelestia 2089, 2129-2130, Arcana Coelestia 2129, Arcana Coelestia 2821, Arcana Coelestia 3039, 3104, 3272, Arcana Coelestia 3354, Arcana Coelestia 3488, 3624-3648, Arcana Coelestia 3741-3750, Arcana Coelestia 3857; Ezekiel 48:1)


[4]Similiter 8 ut apud

Johannem, etiam apud Prophetas in Veteri Testamento agitur de nova

Hierosolyma, et per illam similiter significatur nova Ecclesia

Domini, ut apud Esaiam lxv 18, 19, seq: apud Zachariam xiv;

imprimis apud Ezechielem xl-xlviii, ubi per novam Hierosolymam, per

novem Templum, et per novam terram describitur in sensu interno

regnum Domini in caelis, et regnum Domini in terris, quod est

Ecclesia; ex illis ibi constare potest manifestius quam alibi quid

per terram,' per Hierosolymam,' per Templum, et per omnia quae

ibi significata sunt, et quoque quid per duodecim tribus,' nam de

divisione terra' et hereditate ejus secundum tribus' agitur, et

quoque de civitate, et ejus muris, fundamento, portis,' et de

omnibus quae Templi' ibi erunt, a quibus solum illa quae de

tribubus dicuntur 9 , hic afferre licet,

Dixit Dominus Jehovih, Hic est terminus ad quem

hereditabitis terram, juxta duodecim tribus Israelis: . . .

dividetis terram hanc juxta tribus Israelis; sed fiet, per

sortem dividetis eam in hereditatem, et peregrinis

peregrinantibus in medio vestri, . . . cum vobis jacient

sortem in hereditatem, in medio tribuum Israelis Ezech. xlvii

13, 21-23:

Quoad terram, erit principi ad possessionem in Israele et

non affligent amplius principes populum Meum, et terram dabunt

domui Israelis secundum tribus eorum, xlv 8:

De hereditatibus, quomodo designatae singulis tribubus,

quae ibi etiam nominantur, videatur xlviii i seq.:

et de portis civitatis juxta nomina tribuum Israelis, ibid. vers.

31-34;

(References: Ezekiel 40:1, 41:1, 42:1, 43:1, 44:1, 45:1, 45:8, 46:1, 47:13, 47:1, 47:21-23, Ezekiel 48:31-34, Ezekiel 48:1; Isaiah 65:18-19; Zechariah 14:1)


[5]quod per tribus ibi non (t)tribus intellectae sint,

evidenter patet, decem enim tribus jamdum tunc fuerunt per

universum terrarum orbem {10}dispersae, et postea nec redierunt,

nec usquam redire possunt, nam gentes factae sunt, et tamen

singulae nominantur quomodo hereditaturae terram, et qui termini

cuivis, quis nempe terminus tribui Danis, vers. 2, quis terminus

tribui Asheris, vers. 3, quis Naphtali, Menasheh, Ephraim,

Reubenis, Jehudae, et de (t)hereditate Levitarum, quis Benjaminis,

quis Shimeonis, quis Jisascharis, Zebulonis, Gadis, ibid. vers.

4-29; tum quoque quod ibi duodecim portae juxta nomina tribuum

Israelis, quod portae tres versus septentrionem, Reubenis, Jehudae,

Levi; portae tres versus orientem, Josephi, Benjaminis, Danis;

portae tres versus meridiem, Shimeonis, Jisascharis, Zebulonis;

portae tres versus occidentem, Gadis, Asheris, Naphtali, ibid.

vers. 31-34;

(References: Ezekiel 48:4-29, Ezekiel 48:31-34, Ezekiel 48:2, 48:3; Genesis 25:16)


[6]inde patet quod per duodecim tribus'

significentur omnia illa quae sunt regni Domini, proinde quod sint

omnia fidei et amoris, quia haec faciunt regnum Domini, ut supra

dictum. Quia duodecim tribus omnia regni Domini significabant,

etiam duodecim tribus per castrametationes' et quoque per

profectiones' illud repraesentabant, de quibus apud Mosen

Quod castrametarentur juxta tribus circum Tentorium

conventus, versus orientem, Judas, Jisaschar, Zebulun; versus

meridiem, Reuben, Shimeon, Gad; versus occidentem, Ephraim

Menasheh, Benjamin; versus septentrionem, Dan, Asher,

Naphtali; et quod sicut castrametati, ita 11 profecti, Num.

ii 1 ad fin:

quod in his repraesentaverint regnum Domini, patet manifeste 12)a

prophetia Bileami, in qua ita,

Cum tolleret Bileamus oculos suos, et videret Israelem

habitantem juxta tribus, venit super eum spiritus Dei, et

edidit enuntiatum suum, et dixit,. . . Quam bona sunt

tabernacula tua, Jacob, habitacula tua, Israel, sicut valles

plantantur, sicut horti juxta fluvium, sicut santalos

plantavit Jehovah, sicut cedros juxta aquas, Num. xxiv 2, 3,

5, 6;

quod Bileamus illa ex Jehovah locutus, manifeste dicitur ibi xxii

8, 18, 19, 35, 38; xxiii 5, 12, 16, 26; xxiv 2, 13.

(References: Numbers 2, Numbers 22:18-19, 22:35, 22:8, 22:38, 23:5, 23:26, 23:12, 23:16, Numbers 24:2-3, 24:2-6, 24:13, 24:2, 24:5-6)


[7] 13 Ex his

etiam patet quid per hereditates terrae Canaanis secundum tribus

repraesentatum 14 fuerat, de quibus apud Mosen

Quod tolleret summam coetus filiorum Israelis juxta domum

patrum eorum, a filio viginti annorum, omnis exiens in

exercitum Israelis; per sortem distribueretur terra, juxta

nomina tribuum patrum eorum accipient hereditatem, Num. xxvi

(2), 7-56; (x)xxxiii 54; xxxiv I9-29;

et quod per Joshuam divisa sit terra per sortem secundum tribus,'

Jos. xiii, xv-xix; quod repraesentatum sit regnum Domini, ut

dictum, a singulis patet, terra enim Canaan illud significavit,

videatur n. 1585, 1607, 3038, 3481, 3705:

(References: Arcana Coelestia 1585, 1607, Arcana Coelestia 3038, Arcana Coelestia 3481, Arcana Coelestia 3705; Joshua 13:1, 15:1, 16:1, 17:1, 18:1, 19:1; Numbers 26:7-56, 33:54, 34:19-29)


[8] 14 quod vocentur

exercitus,' et dicatur quod secundum exercitus castrametarentur,

et secundum exercitus proficiscerentur,' Num. ii 4, 6, 8, 11, 13,

15, 19, 21, (22), 23, 26, 28, 30, est quia exercitus' idem

significabat, nempe vera et bona, videatur n. 3448; et Dominus'

Jehovah Zebaoth seu Jehovah Exercituum, n. 3448; exercitus

Jehovae' inde appellati sunt eum exierunt 16 Aegypto, ut apud

Mosen,

Factum a fine triginta annorum et quadringentorum

annorum, factum est in ipso die hoc exirent omnes exercitus

Jehovae e terra Aegypti, Exod. xii 41;

quisque scire potest quod qui 17 tales fuerunt in Aegypto, et dein

tales in deserto, non appellati sint exercitus Jehovae' quam

repraesentative in nullo enim bono nec vero fuerunt, pessima gens

inter omnes.

(References: Arcana Coelestia 3448; Exodus 12:41; Numbers 2:15, 2:30, Numbers 2:13, 2:4, 2:28, 2:21-23, 2:26, 2:4-30, 2:8, 2:11, 2:6, 2:19)


[9]Inde quoque manifeste patet quid per nomina

duodecim tribuum in pectorali Aharonis, quod Urim et Thummim

dictum, significatum sit, de quo ita apud Mosen,

Erunt ibi quatuor ordines, duodecim lapides, lapides hi

erunt juxta nomina filiorum Israelis, duodecim juxta nomina

eorum; sculpturae sigilli cuivis supra nomen ejus erunt pro

duodecim tribubus, Exod. xxviii (17), 21; xxxix 14;

Aharon' enim repraesentabat Divinum sacerdotium Domini, quare

etiam omnia illa quibus indutus fuit, Divina caelestia et

spiritualia significabant, 18 at quae significaverint, 19 ex

Divina Domini Misericordia, constabit ubi de illis agendum; 20 in

ipso pectorali quia sanctissimum fuit, repraesentationes erant

omnium quae amoris et fidei in Dominum sunt; haec sunt Urim et

Thummim; quod lapidibus pretiosis insculpta essent nomina, erat

quia lapides' in genere significant vera, n. 1298, 3720; lapides

pretiosi' vera quae pellucent a bono, n. 114; et quia singularum

tribuum nomina significabant quale, idcirco etiam designabatur

lapis specialis pro unaquavis tribu, Exod. xxviii 17-20; xxxix

(x)10-13, qui lapis per colorem et pellucidum suum exprimebat quale

quod significabatur per unamquamvis tribum; inde erat quod Jehovah

seu Dominus per Urim et Thummim responsa dederit.

(References: Arcana Coelestia 114, Arcana Coelestia 1298, Arcana Coelestia 3720; Exodus 28:17-21, Exodus 28:17, 28:21, 28:17-20, Exodus 39:10-14, 39:14, 39:8, 39:10-13)


[10]Per binos

lapides 21 Shoham, qui super binis humeris ephodi, simile etiam

repraesentabatur, sed in minore gradu quam per duodecim super

pectorali; humeri' enim significabant omnem potentiam, ita

omnipotentiam Domini, n. 1085; pectus' autem, seu cor et

pulmones,' 22 amorem Divinum caelestem et spiritualem, cor'

amorem Divinum caelestem pulmones' amorem Divinum spiritualem,

videatur n. 3635, et ad finem hujus capitis ubi de Maximo Homine et

de correspondentia ejus cum provincia cordis et cum provincia

pulmonum agitur; de binis lapidibus super humeris ephodi ita apud

Mosen,

Sumes duos lapides shoham, et sculpes super illis nomina

filiorum Israelis, sex de nominibus super lapide uno, et

nomina sex reliqua super lapide altero, juxta generationes

eorum; . . . pones duos lapides super humeris ephodi, lapides

recordationes filiorum Israelis, Exod. xxviii 9-11, (12);

xxxix 6, 7.

(References: Arcana Coelestia 1085, Arcana Coelestia 3635; Exodus 28:12, Exodus 28:9-10, 39:6-7)


[11] 23 Quia tribus' significabant illa quae sunt veri et boni,

seu quae sunt fidei et amoris, et (x)unaquaevis tribus universale

quoddam eorum, et tribus Levi' amorem, ut patebit ab explicatione

ad vers. 34 hujus capitis, inde sciri potest quid significabatur

per quod baculos, unum pro unaquavis tribu, ponerent in Tentorio

conventus, et quod solum baculus Levi floruerit amygdalis, de

quibus ita apud Mosen,

Acciperet duodecim baculos, anum baculum pro capite domus

patrum eorum, . . . et relinquerentur in Tentorio conventus,

et nomen Aharonis scriberet super baculo Levi,. . . baculus

Aharonis ponebatur in medio eorum: . . . postridie ecce

effloruit baculus Aharonis pro tribu Levi, produxit florem, ut

floreret flos, et ferret amygdala, Num. xvii 17-23;

significabatur quod amor omnium essentiale et principale esset in

regno Domini, et quod inde omnis fructificatio; et quod Aharonis

nomen super illo esset, erat quia Aharon repraesentabat Dominum

quoad Divinum sacerdotium Ipsius; quod per sacerdotium Domini

significetur Divinum Bonum, quod est amoris et (x)misericordiae

Ipsius, et per regium Domini, Divinum Verum quod ex Divino Bono,

videatur n. 1728, 2015 f., 3670.

(References: Arcana Coelestia 1728, Arcana Coelestia 2015, Arcana Coelestia 3670, Genesis 29:34; Numbers 17:2-8)


[12]Ex his nunc quae allata sunt,

constare potest quid per tribus,' et per duodecim tribus,' in

sequentibus locis significatur; ut apud Johannem,

Audivi numerum obsignatorum, centum quadraginta quatuor

millia obsignati ex omni tribu Israelis, ex tribu Jehudae

duodecim millia obsignati; ex tribu Reubenis duodecim millia

obsignati ex tribu Gad duodecim millia obsignati; ex tribu

Asher duodecim millia obsignati; ex tribu Naphtalim duodecim

millia obsignati; ex tribu Menasheh duodecim millia obsignati;

ex tribu Shimeonis duodecim millia obsignati; ex tribu Levi

duodecim millia obsignati; ex tribu Jisaschar duodecim millia

obsignati; ex tribu Zebulon duodecim millia obsignati; ex

tribu Joseph duodecim millia obsignati; ex tribu Benjamin

duodecim millia obsignati, Apoc. vii 4-8:

apud Mosen,

Memento dierum aeternitatis, intelligite annos

generationis et generationis, . . . cum hereditatem daret

Altissimus gentibus, cum separaret filios hominis, constituit

terminos populorum, secundum numerum filiorum Israelis, Deut.

xxxii 7, 8:

apud Davidem,

Hierosolyma aedificata sicut civitas quae cohaeret sibi

una, eo ascendunt tribus, tribus Jah, testimonium Israeli, ad

confitendum nomini Jehovae, Ps. cxxii 3, 4:

(References: Deuteronomy 32:7-8; Psalms 122:3-4; Revelation 7:4-8)


[13]apud Joshuam,

Cum transiret arca foederis Domini totius terrae coram

vobis in Jordanem, sumeret duodecim viros de tribubus,

Israelis, virum unum de tribu; fiet quando quieverint plantae

pedum sacerdotum portantium arcam Jehovae Domini totius terrae

in aquis Jordanis, aquae Jordanis exscindentur, . . .

consistent cumulo uno, iii 11-177

porro

Tollite e medio Jordanis, de statione pedum sacerdotum,

praeparando duodecim lapides, quos transferetis vobiscum,

. . . et vir lapidem unum super humero suo, juxta numerum

tribuum Israelis, ut sit in signum, . . . quod excisae sint

aquae Jordanis. . . . Insuper duodecim lapides erexit Joshua

in medio Jordanis, sub statione pedum sacerdotum portantium

arcam foederis, iv 1-9:

tum, quod

Elias sumpserit duodecim lapides, juxta numerum tribuum

filiorum Jacobi, ad quem factum est verbum, Israel erit nomen

tuum, ac struxerit altare in nomen Jehovae, 1 Reg. xviii 31,

32.

(References: 1 Kings 18:31-32; Joshua 3:11-17, 3:11-13, 4:3-9, Joshua 4:1-9)


[14](m)Quod tribus' sint bona amoris et vera fidei, etiam constat

ex Domini verbis apud Matthaeum,

Tunc apparebit signum Filii hominis, et tunc plangent

omnes tribus terrae, et videbunt Filium hominis venientem in

nubibus caeli cum virtute et gloria, xxiv 30;

ubi per quod plangent omnes tribus terrae significatur quod nulla

amplius agnitio veri et vita boni, agitur enim ibi de consummatione

saeculi: similiter apud Johannem,

Ecce venit cum nubibus, et videbit Ipsum omnis oculus, et

qui Ipsum perfoderunt, et lugebunt super Ipso omnes tribus

terrae, Apoc. i 7;

quid sit venite in nubibus caeli,' videatur Praefatio ad cap.

xviii Gen.(n) Praeterea videantur quae per experientiam de

duodecim' mihi ostensa sunt, de qua n. 2129, 2130.

(References: Arcana Coelestia 2129-2130, Arcana Coelestia 2135; Matthew 24:30; Revelation 1:7)


[15]Quod omnia

fidei et amoris dicta sint tribus,' est inde (x)quia eadem vox in

lingua originali etiam significat sceptrum et baculum; quod

sceptrum' ut et baculus' sit potentia, ex Divina Domini

Misericordia, alibi ostendetur; exinde involvit nomen tribus id

quod bonis et veris insit omnis potentia a Domino; 24 ideo quoque

angeli potentiae' nominati sunt, et quoque principatus,' nam

principes significat primaria charitatis et fidei, ut duodecim

principes qui ab Ishmaele, Gen. xxv 16, videatur 25 2089, tum

principes qui tribubus praeerant, Num. vii 1 ad f., xii 4-16.

(References: Arcana Coelestia 2089, Arcana Coelestia 3272, Genesis 25:16; Numbers 7:1, 7, 13:4-16)


[16](m)Ex his, quae hactenus de duodecim tribubus dicta sunt, sciri

potest cur discipuli Domini, qui postea vocati sunt apostoli,

numero duodecim fuerint, et quod illi repraesentaverint Ecclesiam

Domini quoad bona et vera similiter ac tribus, n. (x)2129, 3354,

3488, (x)3857; quod Petrus' repraesentaverit fidem, Jacobus'

charitatem, et Johannes' opera charitatis, videatur Praefatio ad

cap. xviii, et Praef. ad cap. xxii Gen.; tum n. 3750; quod etiam

manifeste patet ab iis quae Dominus de illis et cum illis

26 locutus est.(n)

-----
Footnotes:

1. The Manuscript inserts inesse

2. sic

3. significet

4. The Manuscript inserts autem

5. The Manuscript inserts per

6. significabantur

7. constat

8. ac

9. The Manuscript inserts apud Ezechielem

10. before jamdum

11. The Manuscript inserts quoque

12. ab hac

13. The Manuscript inserts inde quia propheticum Divinum erat, per illa quae ab illo dicta sunt, non alia quam Divina possunt significari, ita quae sunt Regni Domini, nempe caelestis ordo secundum bona et vera, qualis est in caelo, et qualis etiam est in Ecclesia, quae quod sit secundum caelestem ordinem, homo quidem nescit, sed usque ita est, et aliquatenus ab illis quae de Maximo Homine et de ejus influxu in hominem in particulari et in Ecclesiam in communi constare potest. The reason for this omission is not clear. From inde quia to significari was deleted, but the deletion is clearly negatived by dots below it, and the remainder is unmarked.

14. fuerit

15. vocantur etiam exercitus

16. The Manuscript inserts ab

17. The Manuscript inserts postea

18. et

19. The Manuscript inserts etiam

20. ipsum pectorale

21. The Manuscript has sardonychis, as Schmidius, but alters to shoham. The King James Version (1611) has onyx.

22. The Manuscript inserts haec enim sunt pectoris

23. The Manuscript inserts et

24. inde

25. The Manuscript has only 2089, the First Latin Edition has 3089 from a misreading of the 2. The Second Latin Edition corrected to 2089 and also inserts 3272

26. The Manuscript inserts omnibus aut singulis in specie

-----

(References: Arcana Coelestia 2129, Arcana Coelestia 3354, Arcana Coelestia 3488, Arcana Coelestia 3750, 3857, Genesis 29:31; Joshua 3:11-17, Joshua 4:1-9; Numbers 24:2-3, Numbers 24:5-6)

Go to section / 10837  

← Previous    Next →


Translate:
Share: