From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #947

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

947. ISAHLUKO 9. ISIQHUBEZO MALUNGANA NEZIHOGO.

LAPHA KUMALUNGANA NEZINYE IZIHOGO EZAHLUKILE KULEZO OSEKUKHULUNYWE NGAZO.

Abantu abaphila ngokukhohlisa abanye, abakholwa ukuthi bangazuza nomayini ngomacebo okukhohli-sa, nasebazigxilisa ekukhohliseni besaphila emhlabeni wemvelo ngoba bephumelela ngakho, bazibona behlala emphongolweni othile ongasokhohlo, obizwa ngo “mphongolo wasesihogweni”, onesizibekelo, nangaphandle kwawo kumi indilingana phezu kwesisekela esinxantathu abawu thatha njengawowonke umhlaba abawubusayo nabawuphetheyo. Kubonakala kanjalo kubona. Labo abebegebenga abantu abamsulwa ngokubakhohlisa bahlala isikhathi eside kakhulu kulomphongolo, futhi ngitsheliwe ukuthi abanye babo sebehlale khona isikhathi esiyiminyaka engamakhulu amabili. Lapho bekhishwa kuwo baphuma sebenalutha okuzikhohlisa kangangoba bacabanga ukuthi wonke umhlaba nomkhathi uyimbulunga abahamba phezu kwawo bewunyathela ngezinyawo zabo, bengakhohliwe bengonkulunkulu noma izithixo zaleyombu lunga nomkhathi wayo. Bengivamile ukubabona nokukhuluma nabo ngalamalutha abo okuzikhohlisa. Kepha ngoba babevele benamalutha besaphila emhlabeni wemvelo kabazange basuke kulamalutha abo. Ngibonile futhi kaningana uku thi bayedusa noma bayikhohlisa kanjani imicabango yabanye abantu ngobuqili, nangokuphazima kweso baguqulele imicabango yabantu kwezinye izinto, bafake eminye imiqondo ezikhundleni zeminye, bekwenza lokhu ngendlela yokuba kungaziwa futhi kunga-bonakali ukuthi kwenziwa yibo, bekwenza futhi ngendlela elula ngokunswempu. Njengoba lemimoya inesimilo esinje, kayivunyelwa nakancane ukuba seduze kwabantu, ngoba ingabajova ngoshevu wayo ngendlela efi hlakele necashe kakhulu.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 866


   Parallel Passages:

Spiritual Experiences 284, 285, 286, 287


   Swedenborg Research Tools


Translate: