From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #824

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

824. ISAHLUKO 8. ISIQHUBEZO MALUNGANA NEZIHOGO.

LAPHA KUKHULUNYWA NGABANTU ABABENEMPILO YOKUPHINGA NEZENZO ZOGQOYI OLUNGENAMNGCELE; NEZIHOGO ZABAKHOHLISI NABATHAKATHI.

Ngaphansi kwesithende sonyawo lwasokunene kukhona isihogo sabantu abebethola ubumnandi ngolunya kanye nokuphinga besaphila emhlabeni wemvelo. Ngokwenza unya nangokuphinga babethola ubum-nandi nenjabulo okwedlula bonke obunye ubumnandi nenjabulo. Kuyinto emangalisayo ukuthi abantu abe-benonya besaphila emhlabeni yibona futhi abebephinga ngokwedlulele. Banesimilo esinjalo abantu abahlala kule-sosihogo. Kulesosihogo bagila ububi ngezenzo ezinolunya olungakhulumeki. Ngamalutha abo okuzikhohlisa ba-zakhela izitsha ezifana nezitsha zokugxoba noma zokucubuza amakhambi, futhi banezikhali zokuchofoza, abag-azinga ngazo noma wubani abangamchofoza. Bazakhela futhi izimbazo ezibanzi, ezifana nezimbazo ezisetshen-ziswa ukujuqula labo abanqunywayo, nemigxala ababhodlozana ngayo ngolunya, nezinye izenzo zolunya ezesa-bekayo. Kulesosihogo kukhona futhi amaJuda ayephatha abezizwe ngolunya olufanayo emhlabeni wemvelo. Na-muhla, lesisihogo siyakhula, ikakhulu sandiswa ngabantu basemazweni aMakhrestu asebethola bonke ubumnandi bempilo yabo ekuphingeni, okungabantu futhi abavame ukuba nolunya. Kwesinye isikhathi injabulo noma ubum-nandi babo buguquka bube yiphunga lothuvi womuntu, eliphafuka ngamandla lapho lesisihogo sivulwa. Lelo-phunga ngike ngalihogela emhlabeni wemimoya maqede ngawa phansi ngaquleka ngenxa yobubi balo. Lelo-phunga lathuvi elinuka kabi kakhulu ligasela ligcwale kusosonke lesosihogo ngezikhawu. Wubumnandi ababuthola ngokuphinga obuguquka bube yiphunga elibi ngokwedlulele. Ngokuhamba kwesikhathi, ngemuva kokuhlala isikhathi esithile bekulelohlazo, bayekwa bodwa, bahlale ekuhluphekeni befana nogebhezi lwamathambo, yize be-phila.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 2746, 2747


   Parallel Passages:

Spiritual Experiences 374, 2622, 2624, 2639, 2643, 2644


   Swedenborg Research Tools


Translate: