From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #814

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

814. Uhlobo lwemimoya oluqukethe inzondo eyesabekayo, kanjalo olubhodla impindiso, lungaphefumuli lu-tho olunye ngaphandle kokubulala omunye umumoya, lunganeliseki lungakakufezi lokho, luvalelwe esihogweni esiwukufa nesijule kakhulu lapho kunuka khona iphunga elibi kakhulu lezidumbu. Okumangalisayo wukuthi lemi-moya ilithanda kakhulu lelophunga kangangoba ikhetha lona phakathi kwamaphunga amnandi ngokwedlulele. Lubi kakhulu kangako uhlobo namalutha aphuma ebubini kwalemimoya. Isihogo salemimoya yiso esiphafuka lel-ophunga; nalapho lesisihogo sivulwa, okuyinto engavamile ukwenzeka, futhi lapho yenzeka yenzeka isikhathi esin-cane, iphunga elibi elikhuphuka liphu ma kuso libi futhi linamandla kangangoba imimoya ayikwazi ukuhlala kuleyondawo ephafukelwayo. Abanye genii noma imimoya ephindisayo, ike yalethwa kimi iphuma kulesosihogo ukuze ngiyibone noma ngiyazi ukuti injani. Yangcolisa umoya ngokuphefumula umoya owubuthi nomubi kan-gangoba imimoya eyayingihaqile yasuka ngenxa yokuthi ayikwazanga ukuwubekezelela, khonalapho umoya wayo wabanga ukuba isisu sami siguquke, kuthi kangiphalaze.

[2] Leyomimoya ephindisayo yazethule kimi njengengane encane, enobuso obuthandekayo, ithukuse isinqindi sokugwaza kuyo, yathunyelwa kimi iphethe indishi esandleni. Ngalokhu, ngaziswa ukuthi yabe inenhloso yokubu-lala, ngokugwaza noma ngobuthi, nalokhu ikwenze ngesu lokuzenzisa ubusulwa. Kepha oqotsheni lwayo yayinqunu futhi inemizimba emnyama kakhulu. Nokho masinya yabuyiselwa esihogweni sayo esiwuqobo lokufa, ngavunyelwa nokubona indlela lemimoya eyayingena ngayo esihogweni sayo. Yayihamba iya ngakwesokunxele sami, ekuphakameni okuqondene nenhlafuno yami, yahamba ibanga elide ngaphambi kokuphulukundlela ingene esihogweni sayo. Lapho yehlela esihogweni sayo yayidlula entweni efana nomlilo, idlule entuthwini eshunqayo ne-fana nentuthu yembuthuma, maqede ngezansi kwaleyombuthuma bangene ezingxenyeni ezingaphambili lapho kwakukhona imigede eminingi emnyama eyehlela phansi. Ngesikhathi behlela esihogweni sabo, ngasosonke leso-sikhathi babebalisa emiqondweni yabo befuna ukwenza ububi—ngaphandle kwesizathu—ikakhulu emimoyeni emsulwa. Ngesikhathi lemimoya yehla yedlula emlilweni yayikhala imemeza kakhulu. Ukuze lemimoya yaziwe ukuthi iphumaphi nokuthi inhloboni, lapho ithunyelwa ngaphandle iphathiswa indilinga ethile enanyathiselwe ngameva ensimbi anombala wethusi; nalendilinga balokhu beyicindezela beyijikijikisa, okuyisu lokukhombisa ukuthi banhloboni nokuthi baboshiwe noma bavalelwe.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1861


   Parallel Passages:

Spiritual Experiences 1278, 1279, 1280, 1283, 1284, 1288


   Swedenborg Research Tools


Translate: