From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #692

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

692. ISAHLUKO 7

MALUNGANA NESIHOGO

Njengoba umuntu enomqondo ofiphele ngezulu, umqondo ofiphele kangangoba kuyafana nokuthi akanawo nomncane umqondo ngalo, kunjalo nangomqondo wakhe ngesihogo. Malungana nesimo somqondo wabantu ngezulu nesihogo, ufana nowabantu abahlala emaqhugwaneni ehlathini limbe abangaka ze baphumele ngaphandle kwehlathi labo abangaba nesithombe esithile emiqondweni yabo ngomhlaba ongaphandle kwehlathi, kodwa bengayazi imibuso yawo, kungasaphathwa ukwazi uhlobo lukahulumeni wawo, ikakhulu kungasaphathwa ukwazi imiphakathi yawo nempilo yaleyomiphakathi. Ngaphandle kokuba nolwazi lwalezizinto imiqondo yabo ngomhlaba ongaphandle kwehlathi labo kayikwazi ukungabi yimiqondo efiphele kangangokufana nokuthi ka-banawo nomncane umqondo ngawo. Kunjalo nangomqondo womuntu ngezulu nangesihogo. Nokho iqiniso wukuthi ziningi ngokungenakubalwa izinto nezenzeko ezulwini nasesihogweni, futhi ziningi kakhulu kunezinto nezenzeko zakunoma yimuphi umhlaba wemvelo. Ukuthi ziningi ngokungenakubalwa kangakanani kungabonwa ngalokhu, ukuthi, njengoba engekho umuntu onezulu elifana ncamashi nelomunye, kanjalo kakho umuntu onesi-hogo esifana ncamashi nesomunye ; kunga bonwa futhi ngokuthi yonke imiphefumulo eke yaphila emhlabeni wemvelo kusukela ekudalweni kwayo iya ezulwini noma esihogweni ibuthane khona.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →


Translate: