From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #684

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

684. Mathathu amazulu. Kwelokuqala kuhlala imimoya elungileyo; kwelesibili kuhlala imimoya eyizingelosi; kwelesithathu kuhlala izingelosi. Elinye izulu lingaphakathi futhi licwebile kunelilandelayo, okusho ukuthi amazulu kawafani futhi ahlukene geqe. Izulu lokuqala lahlukaniswe laba ngamabandla amaningi ngokungenakubalwa, kan-jalo nelesibili nelesithathu, nalelo nalelobandla linamalungu amaningi ahambisana noma enza izinto njen-gomuntu oyedwa ngenxa yokuvumelana nokubantonye kwawo. Khonalapho amabandla enza umuntu oyedwa. Amabandla ahlukahlukene ngenxa yokwahlukahlukana kothando lwawo olwenanayo nenkolo yawo eNkosini. Lokhu kwahlukahlukana kuningi kangangoba kungabalwe ngisho ukwahlukana kwawo kabanzi. Ngisho umahluko ungabamncane kangakanani nokho ungena khaxa ehlelweni lalolonke ibandla liphelele, kanjalo lowomahluko welekelela ekufezeni ukuphelela kokuvumelana kwalolonke ibandla, njengoba nokuvumelana kwalolonke ibandla kwesekela ukuvumelana phakathi kwamalungu alo. Ngakhoke yilelo nalelolungu lethula okuthile kwenjabulo yawowonke amalungu. Yileyo naleyongelosi nalelo nalelobandla kuyizithombe zezulu kabanzi ngalendlela, futhi kungafaniswa nezulu elincane.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 994, 1259, 1285, 1752, 1803, 2385, 2853, 3061, 3241, 3451, 4211, 4287, 7833, 9002

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 26, 49


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 269, 430


   Swedenborg Research Tools


Translate: