From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #64

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

64. Yonke lencazelo engenhla, iyonake ingqondo yangaphakathi yeZwi, ewuqobo lwempilo yaLo, nengabona-kali nakancane engqondweni yaLo yemvelo noma yamabala. Izimfihlakalo ezingabonakali nakancane eZwini zi-ningi kangagoba imiqingo ngemiqingo ayinakwenela ukuyidalula noma ukuyichaza yonke. Lapha kwethulwe izim-fihlakalo ezimbalwa kakhulu, ezifakazela ukuthi isihloko lapha wukuzalwa kabusha, nokuthi ukuzalwa kabusha kuqala kumuntu ongaphandle, kwedlulele kumuntu ongaphakathi. Izingelosi ziliqonda kanjalo iZwi. Azazi lutho noluncane olushiwo engqondweni yemvelo, kazazi ngisho nokuthi igama elilodwa lemvelo likhombani, kungasaphathwa ukwazi amagama amazwe, amadolobha, imifula, nabantu, okuyizinto ezivamile ezingxenyeni zeZwi ezilandayo nezibikezelayo. Zinomqondo kuphela wezinto ezifanekiswa ngamazwi nangamagama noma nangamabizo. Isibonelo: ngoAdam epharadisi ziqonda iSonto laseMandulondulo, nokho hhayi lelosonto, kodwa inkolo yalo eNkosini. NgoNoah ziqonda isonto elasala ezizukulwaneni zesonto lasemandulondulo nelaqhubeka kwaze kwaba yisikhathi sikaAbram. NgoAbraham kaziqondi neze umuntu ogama lakhe nguAbraham, kodwa ziqonda inkolo esindisayo, ayeyifanekisa; njalo njalo. Kanjalo izingelosi ziqonda izinto zikamoya nezezulu lamazu-lu, okuyizinto ezingahlangene namagama namabizo aseZwini.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885

The White Horse 10

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 259


   Swedenborg Research Tools


Translate: