From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #605

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

605. INGQONDO ENGAPHAKATHI

Okuyisihloko noma okukhulunywa ngakho kulezizahlukwana wukubunjwa kweSonto elisha elibizwa ngo “Nowa”. Ukubunjwa kwaleliSonto kuchazwa njengemgomkhumbi okuyongeniswa kuwo zonke izinhlobo zezil-wane. Kodwa ngaphambi kokuba umuntu waleSonto angeniswe kulo, njengokujwayelekile, kwakumele nakanjani adlule ezilingweni, ezichazwa ngokuphakanyiswa komkhumbi, uthwalwe, umiswe emanzini kazamcolo. Ekugcineni, ukuthi lowomuntu waba ngumuntu wezulu likamoya wempela, umuntu owayesekhululiwe, uchazwa njengamanzi kazamcolo abohlayo nangeminye imininingwane elandelayo. Kakho umuntu onengqondo yemvelo yeZwi yodwa ongaba nolwazi noma ongayibona lencazelo, nomphumela wokungayazi lencazelo wukuthi yonke iminining wane okukhulunywa ngayo lapha ixhunyaniswa ngokulandelani njengomlando, ikhiqize uhide lwezigigaba zomlando. Nokho lokhukulandelanisa imininingwane njengomlando, okwakuyinto eyayibanika injabulo enkulu kakhulu, kwakuwuhlobo lokukhuluma kwabantu bangaleyonkathi, nokwakuwuhlobo lokuba zonke izinto zazigoqwe ngemi-fanekiso, zaphicwa maqede zethulwa njengomlando; nokuxhumana kwezigigaba njengomlando owodwa babekuthanda futhi kwakufanelene nohlobo lwesimilo sabo. Ngokuba abantu bangaleyonkathi yasemandulo babengagebele ezintweni elwazini olusenkumbulweni njenganamuhla, kepha babegebele emicabangweni ejulile nemiphumela yayo kwakuyizinto ezichazwa lapha. Lokhu kwakuyinhlakanipho yabantu basemandulo.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 261


   Swedenborg Research Tools


Translate: