From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1869

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1869. ISIQHUBEZO MAYELANA NEZIBHALO EZINGCWELE NOMA IZWI.

Ukuthi ziningi kangakanani izinto eziqukethwe wumusho owodwa weZwi ngakhonjiswa khona ngesu lokuvulwa kubonakale imiqondo ebumba umcabango. Lokhu kuyenzeka empilweni engemuva kokufa—ekubeni lokhu kungezinye zezimangaliso zakuleyompilo—futhi kwenzeka ngendlela echache kangangokuba imiqondo uqobo lwayo iba yizakheko ezibonakala ngamehlo, sengathi imiqondo iyizithombe ezigqamile. Ngavulelwa ngakhonjiswa kanjalo imiqondo yomuntu obephila impilo yesisa senhliziyo noma yothando olwenananayo, nobethola injabulo noma ubumnandi obukhulu ngokufunda iZwi esaphila emhlabeni. Kwabonakala kulemiqondo yakhe izinto eziningi ezinhle, kanye nalezo ezazimnandi futhi zithokozisa kakhulu. Ngatshelwa nokuthi izinto ezibonakala emiqondweni eyizakheko zingabuye zivulwe ingaphakathi lazo futhi, nalapho zivulwa futhi kubonakala izinto ezinhle nezimnandi ngaphezulu, kanye nalezo ezibumba injabulo uqobo. Yonke imiqondo yezingelosi iwuloluhlobo, ngokuba ivuleka ngokusukela eNkosini uQobo.

[2] Emimoyeni eyayimangaliswa wukuthi empilweni yangemuva kokufa imiqondo yomcabango ingavulwa ibonakale ngalendlela, iqiniso lakho lakhonjiswa ngesu lesibonelo sokubona kweso, okuwukubona okubuthuntu nokufiphele kangangokuba izinto zemvelo ezincane kakhulu nezinemininingwane eminingi ngokungenakubalwa kazibonakali kulo, ngaphandle kokubonakala zifiphele, zimnyama futhi zingenasimo. Kodwa lapho lezizinto zibukwa ngemasikilophu (microscope) imininingwane noma okungaphakathi kwazo kuyabonakala, futhi kubonakala kuxhumene ngokulandelana okuthandekayo nangehlelo elihle ngokubabazekayo. Kusobala futhi ukuthi imininingwane yalezizinto ezincane ibingavuleka nangaphezulu kwalokho ukuba ibibukwa ngemasikilophu enamandla kakhulu. Lesisibonelo sakwenza kwachacha kuleyomimoya ukuthi isimilo sokubona kwangaphakathi sinjani, okumisebe yakho kayilutho olunye ngaphandle kwemiqondo; ngokuba oqotsheni lwayo lemiqondo iqatha kangangoba kakukho lutho oluqatha ngaphezu kwayo kulesosiyingi, yize umuntu ekuphika lokho. Nokho okunye okumalungana nemiqondo kuzophawulwa kamuva ngomusa weNkosi woBunkulunkulu.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3473, 3607

The White Horse 7, 9

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 35, 256, 258, 262


   Swedenborg Research Tools


Translate: