From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1783

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1783. INGQONDO ENGAPHAKATHI. Njengoba sekuke kwaphawulwa, okukhulunywa ngakho kulesiSahluko kuyizinto ezenzeka ngempela; okungukuthi, kuyiqiniso ukuthi uJehova wakhuluma noAbrama njengoba kuchaziwe; U-Abrama wathenjiswa izwe laseKhanani njengefa; empeleni wayalwa njengoba kushiwo ukuba ahlele isithokazi, imbuzikazi, inqama, ihobhe, nephuphu lejuba; amanqe ehlela ngempela ezidunjini; wabulala ngempela ubuthongo obujulile, nakulokho kulala lwamshaya ngempela uvalo lokwesaba ubumnyama; nalapho ilanga selishonile wakubona ngempela okufana neziko elishunqayo nelangabi lomlilo elalidabula phakathi kwezingxenye zezilwane ezabe zahlukanisiwe; neminye imininingwane eshiwo. Lezizinto zenzeka ngempela emlandweni, kodwa zonke lezozenzeko, ngisho nezincane kakhulu, ziyafanekisa; ngisho namazwi noma amagama asetshenziswe ekuchazeni lezozenzeko, nezingxenye ezincane zalawomagama, agodle incazelo kamoya, okungukuthi, yonke imininingwane yalowomagama imumethe ingqondo engaphakathi. Ngokuba yilowo nalowomniningwane weZwi ufunzelelwe, nanjengoba yonke ifunzelelwe, ngakhoke kayinakuba nomsuka ngaphandle kowasezulwini; okungukuthi, kucashe izinto zezulu lamazulu nezinto zezulu likamoya ekujuleni kwalo. Ukuba iZwi belingazimumethe lezizinto ngabe kakulona iZwi leNkosi.

[2] Izinto zezulu lamazulu nezinto zezulu likamoya yizona ezimumethwe engqondweni engaphakathi yeZwi. Lapho lengqondo ivela obala, ingqondo yemvelo inyamalala sengathi kayikho, nalapho futhi kunakwa ingqondo yemvelo noma engaphandle kuphela ingqondo engaphakathi inyamalala sengathi kayikho. Ubudlelwane obuphakathi kwalezizingqondo zombili bufana nobudlelwane bokukhanya kwasezulwini ekukhanyeni kwasemhlabeni, nangokuphendukisa, bufana nobudlelwane bokukhanya kwasemhlabeni ekukhanyeni kwasezulwini. Lapho kubonakala ukukhanya kwasezulwini, ukukhanya kwasemhlabeni bufana nesigayegaye, nalokhu ngaziswe khona ngokuzibonela mathupha. Kepha lapho umuntu esekukhanyeni kwasemhlabeni, ukukhanya kwasezulwini, uma ekubona, kungaba yisigayegaye. Kunjalo nangomqondo womuntu: kumuntu onaka inhlakanipho yobuntu kuphela noma ulwazi lwasemhlabeni kuphela, inhlakanipho yasezulwini ibonakala iyinto efiphele neyize; kodwa kumuntu onenhlakanipho yasezulwini, inhlakanipho yobuntu efiphele neyize kakhulu, nokuyinto eyisigayegaye, ngaphandle uma leyonhlakanipho ihlatshwa yimisebe yokukhanya kwasezulwini.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3438, 7870

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 49, 261


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 701


   Swedenborg Research Tools


Translate: