From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1767

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1767. 1 . ISAHLUKO 15.

MALUNGANA NOKUTHI IZIBHALO EZINGCWELE, NOMA IZWI, LIZIFIHLE KANJANI IZINTO ZOBUNKULUNKULU KULO, OKUYIZINTO EZIBONAKALA NGOKUCHACHILE EMIMOYENI ELUNGILEYO NASEZINGELOSINI.

Lapho iZwi leNkosi lifundwa ngumuntu othanda iZwi futhi ephila impilo yesisa senhliziyo—ngisho noma imbala lifundwa ngumuntu owumnguphane kumbe ongazithwele futhi okholwa wukuthi okulotshwe eZwini kuyiqiniso, engakazibumbeli imibono ephambene neqiniso lenkolo elicashe engqondweni engaphakathi—iNkosi yethula lokho okufundwayo phambi kwezingelosi ngendlela enhle nemnandi, isebenzisa nezifanekiso. Ikwethula lokho ngokwahlukahlukana okumangalisayo, kuyilowo nalowomahluko uhambisana nasosonke isimo sengelosi ngalesosikhathi, kangangoba yonke imininingwane eyethulwayo ibonakala sengathi iyaphila. Lempilo yilokho okungaphakathi kweZwi okuyikhona okwasuselwa kukho iZwi maqede lehliselwa emhlabeni ngomgudu odlula ezulwini. Ngesizathu salokhu, yize engqondweni yalo engaphandle libukeka lilihlaza noma lingenanhlonipho, nokho engaphakathini leZwi leNkosi kufihlwe izinto zikamoya nezinto zezulu lamazulu, okuyizinto ezibonakala ngokuchachile emimoyeni elungileyo nasezingelosini lapho lifundwa ngumuntu osemhlabeni wemvelo.

-----
Footnotes:

1. Azikho Izigaba 1765 no 1766 olimini lwesiLathini

-----

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3473

The White Horse 9, 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 258, 260


   Swedenborg Research Tools


Translate: