From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1756

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1756. Konke lokhu okwethulwe ngenhla kuyizinto eziqukethwe yingqondo engaphakathi yalesiSahluko esiphezu kwaso; kodwa konke ukulandelana kwemicabango, nobuhle bakho, kakunakubonakala uma zonke izinto, yileyo naleyo ichazwa ngokusukela encazelweni yamagama, njengoba kungabonakala uma imicabango iqondwa njengomqondo owodwa. Lapho lemicabango yalesiSahluko iqondwa ngengomqondo owodwa leyomicabango ehlakazekile noma esabalele ibonakala ihlangene ngokumangalisayo futhi ixhumene. Lesisimo sifana nesomuntu olalele omunye umuntu ekhuluma kodwa olalele anake noma ahlaziye amagama asetshenziswayo. Lapho-ke umuntu olalele kawutholi umqondo ophelele njengoba ebezowuthola ukuba ubenganakile amagama noma amazwi ngalinye nokufanekiswa ngawo. Ngokuba ubuhlobo obuphakathi kwengqondo engaphakathi yeZwi nengqondo engaphandle noma yemvelo yeZwi buyafana nobuhlobo obuphakathi kwenkulumo namazwi ayo lapho izwi ngalinye lenkulumo lingahlaziywa, ikakhulu lapho linganakwa, nalapho umqondo ugxiliswa engqondweni yezinto ezifanekiswa ngamagama noma ngamazwi omuntu okhulumayo.

[2] Indlela yokubhala yasemandulondulo yayifanekisa izinto zempela kumbe izihloko ezithile ngabantu nangezisho, okwakuyizihloko nezisho okwakufanekiswa ngakho izinto ezazehluke geqe kulabobantu noma kulezozisho. Abalobi bangaleyonkathi babeloba imilando yabo ngalendlela, beloba kanjalo malungana nempilo noma nezenzeko zomphakathi kanye nangempilo yangasese. Imbala babebhala ngendlela yokuba kungabikho lutho emibhalweni yabo eyayifanele ukuqondwa njengoba ilotshiwe, kodwa kufanele kuqondwe okunye okumumethwe ngamazwi noma ngamagama elotshwe ngawo. Umkhuba wokubhala ngalendlela babenawo kangangoba babethula zonke izinhlobo zezinkanuko njengezithixo nezithixokazi ezakhonzwa kamuva ngabahedeni noma ngamaqaba njengezinto ezinoBunkulunkulu, njengoba abantu abafundileyo bekwazi lokhu ngoba izincwadi ezilotshwe ngaleyondlela zisekhona nanamhlanje. Loluhlobo lokuloba lwalusuka kubantu basemandulondulo ababephila ngaphambi kukaZamcolo, ababefanekisa izinto zasezulwini nezinto zoBunkulunkulu ngesu lezinto zemvelo ezisemkhathini nasemhlabeni. Ngokufanekisa kanjalo babegcwalisa imiqondo nemiphefumulo yabo ngezintokozo nangobumnandi lapho bebuka izinto zemvelo ezisemkhathini, ikakhulu lezozinto ezazikhanga ngesimo, ngesakheko nangehlelo kwazo. Yingakho zonke izincwadi zeSonto langaleyonkathi zazilotshwe ngaleyondlela. UJobe ungenye yezincwadi ezilotshwe ngalendlela; neCulo lamaCulo likaSolomoni lilotshwe ngendlela elingisa eyalezozincwadi. Zombili izincwadi ezigagulwa wuMose kuNumeri 21:14, 27, zazilotshwe ngaleyondlela, kanye nezinye izincwadi eziningi esezashabalala.

(References: IzEnzo 1:1)


[3] Ngenxa yokuthi loluhlobo lokuloba lwalusuka emandulondulo, ngakhoke lwaluhlonishwa kakhulu ngabantu abangaphandle kweSonto kanye nozalo lukaJakobe, luhlonishwa kangangoba konke okwakungalotshiwe ngalolohlobo noma ngaleyondlela kwakungathathwa njengento yoBunkulunkulu. Yingakho futhi labobantu begunywa noma bevuswa wumumoya obikezelayo, babekhuluma ngendlela efanayo, okuyinto eyayenzeka ngezizathu ezifihlakele. Wayekhuluma ngaleyondlela uJakobe (Genesise 49:3-27) ; uMose wayekhuluma ngaleyondlela (Eksodusi 15:1-21) ; naku (Duteronomi33:2 ekugcineni) ; uBhalamu, owayengomunye wamadodana asempumalanga yeSiriya, lapho iSonto laseMandulo laqhubeka nokusimama (Numeri 23:7-10; 19-24; 24:5-9; 17-24) ; uDebhora noBharakhi (AbAhluleli 5:2 ekugcineni) ; uHanna (1 Samuweli 2:2-10), nabanye abaningi. Yize, ngaphandle kwengcosane, babengaqondi futhi bengazi ukuthi amazwi ababewaphimisa ayefanekisa izinto zasezulwini zombuso weNkosi neSonto, nokho babengenwa yitwetwe nokumangala, ngoba bezwa ukuthi kukhona okoBunkulunkulu nokungcwele kubona.

(References: Duteronomi 33:2-29; Genesise 49:3-17; AbAhluleli 5:2-31)


[4] Kodwa abantu abafundileyo emhlabeni bebengakakwazi ukuthi imilando eseZwini ibhalwe ngendlela efanayo, okungukuthi, ukuthi amagama agagulwa kulo nezisho ezithile okusetshenziswe ekufanekiseni izinto zezulu lamazulu nezinto zezulu likamoya zombuso weNkosi, ngaphandle kokuthi iZwi lifunzelelwe ngisho nangechashaza uqobo lwalo, nokuthi lowo nalowomniningwane okulo umumethe imfihlakalo ethile.

(References: Genesise 14:24)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885

The White Horse 11, 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260, 261


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary

Translate: