From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1659

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1659. INGQONDO ENGAPHAKATHI. Imininingwane equkethwe kulesiSahluko ibonakala sengathi kayifanekisi lutho, ngokuba isihloko sikhuluma ngezimpi ezaziphakathi kwamakhosi athile njekuphela, nangokubuyiswa kukaLothi ngU-Abrama, nasekugcineni sikhulume ngoMelkhizedeki; okuyizinto ezenza kube sengathi imininingwane yaso kayimumethe ngisho neyodwa imfihlakalo yasezulwini. Nokho njengayoyonke imininingwane efana nale, lemininingwane ifihle izimfihlakalo ezijule kakhulu engqondweni engaphakathi, okuyizimfihlakalo ezibekwe ngokulandelana nalezo ezandulelayo, futhi ezilandelwa ngezinye ezixhumene nazo kulolohhume lwezimfihlakalo ezilandelanayo.

[2] Emininingwaneni eyandulelayo bekukhulunywa ngeNkosi nangokufundiswa kwayo; bekukhulunywa futhi nangoMuntu waYo ongaphandle okwakumele ahlanganiswe noMuntu waYo ongaphakathi ngesu lolwazi neziminya. Kepha ngesizathu sokuthi uMuntu waYo ongaphandle, njengoba sekuphawuliwe, wayenofuzo ayeluthathe kunina olwalugodle izinto ezazivimbela ukuhlanganiswa koMuntu ongaphandle kuMuntu ongaphakathi, okwakuyizinto okwakumele zikhishwe noma zilahlwe ngesu lokulwa nazo nangokulingwa ngaphambi kokuba bahlangane—okungukuthi, ngaphambi kokuba iNgqikithi yeNkosi yoBuntu ihlanganiswe neNgqikithi yaYo yoBunkulunkulu—ngakhoke lesiSahluko sikhuluma ngalokhokulwa noma ngalezozimpi zokulingwa. Lokhokulwa engqondweni engaphakathi kulinganiswa futhi kufanekiswa ngezimpi njengoba zichaziwe. ESontweni kwaziwa kahle ukuthi uMelkhizedeki wayemele iNkosi, nokuthi kanjalo lapho kuphathwa uMelkhizedeki eZwini kufanekiswa iNkosi. Ngalokhu, umuntu anganquma ukuthi akuyona yodwa imininingwane emalungana noMelkhizedeki efanekisayo kodwa yonke eminye imininingwane iyafanekisa; ngokuba kwakungeke kulotshwe ngisho elincane izwi noma igama eZwini elingehliswanga livela ezulwini, kanjalo izingelosi ezingaboni kulo izinto zasezulwini.

[3] Okunye, ezinkathini zasemandulondulo ziningi izinto noma izenzeko ezazifanekiswa ngezimpi, abantu ababezibiza nge“Zimpi zikaJehova”. Lezo“Zimpi” zazingafanekisi lutho olunye ngaphandle kwezimpi nokulwa kweSonto kanye nabantu balo, okungukuthi, ukulwa nezilingo zabo—ezingelutho olunye ngaphandle kokulwa nobubi okungaphakathi kubo, kanjalo ukulwa nebandla likadeveli elivusa ububi babo lizame nokubhubisa iSonto labo. Ukuthi nge“zimpi” eZwini kakufanekiswa lutho olunye kubasobala ngokuthi iZwi kaliyukuba naso esinye isihloko ngaphansi kweNkosi, umbuso waYo, neSonto, ekubeni kungelona elobuntu kepha lingeloBunkulunkulu, kanjalo lingelezulu kungelona elomhlaba wemvelo. Ngalesisizathu izimpi okukhulunywa ngazo engqondweni yemvelo yeZwi kungefanekise lutho olunye engqondweni engaphakathi ngaphandle kokulwa komuntu nobubi bakhe obungaphakathi. Lokhu kuzochacha kakhulu kulokhu okulandelayo.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 10540

The White Horse 11, 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260, 261


References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries:

Apocalypse Explained 64, 131


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary

Translate: