From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1502

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1502. Ngokusukela kulemiziyo sekusobala manje ukuthi ngokungenisa noma ngokugogobala kukaAbrama eGibhithe kakulinganiswa futhi kakufanekiswa lutho olunye ngaphandle kweNkosi, ikakhulu ukufundiswa kwaYo ngenkathi iseyingane noma isengumfana. Lokhu kuqiniswa nangokushiwo kuHoseya, ukuthi:

Ngayibiza indodana yaMi ukuba iphume eGibhithe (Hoseya 11:1; Mathewu 2:15).

Kuqiniswa futhi nangokushiwo nguMose, encwadini yakhe uEksodusi, ukuthi:

Ukuhlala kwabantwana bakwaIsrayeli abakuhlalayo eGibhithe kwakuyiminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu. Kwathi ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, kwathi ngalo lolosuku, amabandla kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe (Eksodusi 12:40, 41).

Leyominyaka engamakhulu amane namashumi amathathu ayikalwanga kusukela ekungeneni kukaJakobe eGibhithe, kodwa yakalwa kusukela ekungeniseni noma ekugogobaleni kukaAbrama eGibhithe. Ngakho-ke nge“ndodana yaMi eGibhithe” kuHoseya 11:1 kufanekiswa iNkosi ngengqondo engaphakathi. Lokhu kuqiniswa futhi nawukuthi nge“Gibhithe” eZwini kakufanekiswa lutho olunye ngaphandle kolwazi, njengoba kukhonjisiwe ezinombolweni 1164, 1165, 1462.

(References: Izimfihlakalo Zezulu 1164-1165; Eksodusi 12:40-41)


[2] Ukuthi kuqukethwe lezizimfihlakalo kulamazwi kungabasobala futhi nangokuthi kushiwo okufanayo ngoAbrama ngenkathi egogobele eFilistiya, okungukuthi, wabiza umkakhe ngodadewabo (Genesise 20:1-18), nangokushiwo ngoIsaka, okwathi ngenkathi egogobele eFilistiya wabiza umkakhe ngodadewabo (Genesise 26:6-13). Lokhukubizwa kwabafazi ngodade kwakungeke kulotshwe noma kubikwe eZwini, nezimo zakho ezifanayo, ukuba kwakungacashe mfihlakalo kukho. Okunye, leli yiZwi leNkosi elingeke libe nempilo kulo ngaphandle kokumumatha ingqondo engaphakathi emalungana neNkosi uqobo.

[3] Izimfihlakalo ezicashe emazwini alengxenye yeZwi, nasemazwini amalungana noAbrama kanye noIsaka beseFilistiya, zimayelana nendlela okwahlanganiswa ngayo iNgqikithi yoBuntu beNkosi eNgqikithini yoBunkulunkulu baYo, noma okuyinto efanayo, zimayelana nokuthi iNkosi yaphenduka kanjani yaba wuJehova nangeNgqikithi yaYo yoBuntu. Zimayelana futhi nokuthi ukwethwasiswa noma ukufundiswa kweNkosi, okuyisihloko salesiSahluko, kwaqala ebunganeni baYo. Nangaphezu kwakhokonke lokhu, kulamazwi kucashe izimfihlakalo eziningi kangangoba umuntu angekukholwe ubuningi bazo, nalezo ezibaliwe ziyingcosana kangangoba kufana nokuthi kazikho. Nangaphezu kwezimfihlakalo ezijule kakhulu ezimalungana neNkosi lamazwi amumethe izimfihlakalo ezimalungana nokufundiswa kanye nokuzalwa kabusha komuntu ukuze abe ngowezulu lamazulu, nokufundiswa nokuzalwa kabusha komuntu ukuze abe ngokamoya; zimalungana hhayi nomuntu ngamunye kuphela kodwa futhi zimalungana neSonto kabanzi. Kulamazwi kucashe futhi imfihlakalo emalungana nokufundiswa kwezingane ezulwini. Ngamafuphi iphathelene nokwenzeka kubobonke abantu abagcina beyizithombe nofuzo lweNkosi. Lezizimfihlakalo kazibonakali nakancane engqondweni engaphandle noma yemvelo yeZwi, ngenxa yokuthi zimbozwa futhi zifiphazwe yimininingwane yomlando; kepha zibonakala ngokuchachile engqondweni engaphakathi.

(References: Genesise 12:20)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3368

The White Horse 11

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 260


   Swedenborg Research Tools


Translate: