From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #0

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Go to section / 10837  

Next →

IZIMFIHLO ZASEZULWINI EZIQUKETHWE EZIBHALWENI EZINGCWELE NOMA EZWINI LENKOSI ZISONJULULIWE KUQALWA ENCWADINI KAGENESIS KANYE NEZINTO EZIMANGALISAYO EZIBONWE EMHLABENI WEMIMOYA NASEZULWINI LEZINGELOSI

KULOTSHWE WU EMANUEL SWEDENBORG

KWAHUNYUSHWA KUSUSWA ESINGISINI KUYISWA ESIZULWINI UMQINGO WOKUQALA
IHUNYUSHWE NGU wuZAMOKUHLE T. ZUNGU

Arcana Coelestia: The Heavenly Arcana contained in the Holy Scripture or Word of the Lord unfolded in the Book of Genesis together with wonderful things seen in the World of Spirits and in the Heaven of Angels
Volume 1
By Emanuel Swedenborg
Translated into Zulu by Zamokuhle T Zungu

UHLU LOMLOBI LWEZIHLOKO EZIQUKETHWE EMQINGWENI WOKUQALA.

IziMfihlo zeZulu ezisonjululwe eziBhalweni eziNgcwele noma eZwini leNkosi zikwiNcazelo, eyiNgqondo engaPhakathi yeZwi. Ukuthi lengqondo inhloboni kungabonwa kulezozinto ezikhonjiswe malungana nayo ngokusukela eLwazini lokuzazela mathupha ezinombolweni 1767-1777, 1869-1879; nasemongweni noma engqikithini yenkulumo (ezinombolweni 1-5, 64-66, 167, 605, 920, 937, 1143, 1224, 1404, 1405, 1408, 1409, 1502 ekugcineni, 1540, 1659, 1756, 1783, 1807).

IZinto eziMangalisayo ezibonwe eMhlabeni weMimoya naseZulwini leziNgelosi, kuqalwe ngazo futhi zajotshelelwa ezahlukweni ezimbalwa. Kulomqingo kukhona lezizihloko ezilandelayo:

Mayelana nokuVuswa komuntu kwabafileyo, nokungena kwakhe ekuphileni okuphakade (n. 168-181).

Isiqhubezo mayelana nokungena komuntu ekuphileni okuphakade (n. 182-189; naku 314-319).

Ukuthi ngaleyonkathi impilo yoMphefumulo noma yoMumoya injani (320-323).

Ezinye izibonelo zemicabanga yeMimoya yokuthi yayicabangani ngoMphefumulo noma ngoMumoya ngenkathi isesemzimbeni wemvelo (n. 443-448).

Mayelana neZulu kanye neNjabulo yaseZulwini (n. 449-459; 537-546; 547-553).

Mayelana namaBandla abumba noma enza iZulu (n. 684-691).

Mayelana nesiHogo (n. 692-700).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa yiNzondo, ukuPhindisa, noluNyae ezimpilweni zabo zemvelo (n. 814-823).

Mayelana neziHogo zalabo abebebuswa wukuPhinga neSigweba; mayelana futhi neziHogo zabaKhohlisi nezabaThakathikazi (n. 824-831).

Mayelana neziHogo zabaHahayo; namayelana neJerusalema eliNgcolile, nabaPhangi eHlane; namayelana nothuvi obugcwele eziHogweni zalabo abebecwile ezinjabulweni zomzimba noma zezinzwa besaphila emhlabeni wemvelo (n. 938-946).

Mayelana nezinye iziHogo ezehlukile kulezi esezibalwe ngenhla (n. 947-970).

Mayelana neziNcithakalo (n. 1106-1113).

Go to section / 10837  

Next →

From Swedenborg's Works

 

Izimfihlakalo Zezulu #1408

Izimfihlakalo Zezulu (Ihunyushwe ngu Z.T. Zungu)  

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

1408. Izenzeko ezishiwo lapha nakokulandelayo zenzeka ngempela emlandweni njengoba zilotshiwe, nokho futhi lezizenzeko zomlando ziyafanekisa, nawowonke amagama achaza lezizenzeko amumethe noma agodle incazelo kamoya. Kunjalo kuzozonke izingxenye zeZwi eziwumlando, hhayi iziNcwadi zikaMose kuphela kodwa futhi eziNcwadini zikaJoshuwa, AbAhluleli, USamuweli, nama Khosi, okuyizincwadi ezingenalutho olunye ngaphandle kwemilando yangempela. Kepha yize lezizincwadi ziqukethe imilando engqondweni yemvelo noma engaphandle, nokho engqondweni engaphakathi kucashe izimfihlakalo zezulu, nokuyizimfihlakalo ezingenakubonakala uma-nje umqondo neso lawo kugqolozele umlando wasemhlabeni wemvelo, nalezizimfihlakalo kazembulwa ngaphambi kokuba umqondo uziqhelise engqondweni yemvelo noma engaphandle. IZwi leNkosi linjengomzimba onomphefumulo ophilayo ngaphakathi kwawo. Izinto zomphefumulo kazibonakali uma-nje umqondo ugxile noma ujolozele/ugqolozele izinto zomzimba, kangangoba umqondo uze ungakholwa ukuthi umzimba unomphefumulo, kungasaphathwa ukuthi umphefumulo uyaphila ngemuva kokufa. Kodwa umqondo unele wahlukane nezinto zomzimba, izinto zomphefumulo nezempilo zivela obala; nakulokhu kulele isizathu sokuba kungani izinto zomzimba kumele zife ngaphambi kokuba umuntu azalwe kabusha, nesizathu sokuba kungani umzimba wemvelo kumele ufe ukuze umuntu akwazi ukungena ezulwini abone izinto zasezulwini.

(References: 1 AmaKhosi 1:1; 1 Samuweli 1:1; 2 AmaKhosi 1:1; 2 Samuweli 1:1; Duteronomi 1:1; Eksodusi 1:1; Joshuwa 1:1; AbAhluleli 1:1; Levitikusi 1:1; Numeri 1:1)


[2] Kunjalo futhi nangeZwi leNkosi. Umzimba walo wemvelo uyizinto ezishiwo kulo ngengqondo yemvelo, nalapho umqondo ujolozele amagama aleyongqondo izinto ezingaphakathi kazibonakali nakancane. Kepha lapho umzimba walo ugudluka izinto ezingaphakathi kwalawomagama zibonakala okokuqala ngqa. Nokho, izinto ezisengqondweni yemvelo zifana nezinto ezikumuntu wemvelo lapho esesemzimbeni wenyama, nalezozinto ziyiziminya ezisenkumbulweni ezingena kuye ngesu lezinzwa neziyizikhongozelo noma izitsha kabanzi eziqukethe izinto zangaphakathi. Ngalokhu kungabonakala ukuthi izitsha ziyinto eyodwa, nezinto ezibucayi eziqukethwe yizitsha zingenye into eyahlukile. Izitsha zingezemvelo, kanti izinto ezibucayi ezisezitsheni zingezezulu likamoya nezulu lamazulu. Ngendlela efanayo imilando yeZwi, njengayoyonke imisho eseZwini, ikabanzi, ingeyomhlaba wemvelo, imbala iyizitsha zemvelo eziqukethe izinto zezulu likamoya nezezulu lamazulu. Lezizinto kazibonakali ngaphandle kokubonakala ngesu lengqondo engaphakathi.

[3] Umahluko ophakathi kwengqondo engaphandle nengqondo engaphakathi ungaba sobala kunoma wubani ngokuthi izinto eziningi eZwini ziphawulwa ngokusukela ezimbonakalweni, imbala ziphawulwa ngokusukela emalutheni ezinzwa, njengokuthi iNkosi iyathukuthela, iyajezisa, iyaqalekisa, iyabulala, neminye imisho eminingi enjengalena, ekubeni kodwa ingqondo engaphakathi isho noma iqukethe okuphambene nalokho, okungukuthi, iNkosi kayibonaze ithukuthele noma ijezise, kungasaphathwa ukuqalekisa noma ukubulala. Nokho kabalimali ngalutho abantu abakholwa ngayoyonke inhliziyo yabo ngenxa yobunguphane babo ukuthi iZwi lisho lokhu elikusho ngengqondo yemvelo umanje bephila impilo yesisa senhliziyo. Nesizathu sokungalimali ngenxa yalokho wukuthi iZwi kalifundisi lutho olunye ngaphandle kwalokhu—ukuthi bonke abantu kumele baphile impilo yesisa senhliziyo maqondana nomakhelwane nokuba bathande iNkosi ngaphezu kwazozonke izinto. Abagcina lomyalo bangumnini wezinto zangaphakathi, kanjalo kubo amalutha abawazuze ngengqondo yemvelo ahlakazeka noma achitheka kalula.

(References: Genesise 12:1)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Izimfihlakalo Zezulu 1885, 3349

The White Horse 12

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 261, 262


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary

  Spiritual Topics:

Appearances


Word or Phrase Explanations:

Anger


Glossary of Terms Used by Emanuel Swedenborg

Translate: