The Bible

 

Joel 1

Greek OT: LXX [A] Unaccented         

Study the Inner Meaning

Next →

1 λογος κυριου ος εγενηθη προς ιωηλ τον του βαθουηλ

2 ακουσατε δη ταυτα οι πρεσβυτεροι και ενωτισασθε παντες οι κατοικουντες την γην ει γεγονεν τοιαυτα εν ταις ημεραις υμων η εν ταις ημεραις των πατερων υμων

3 υπερ αυτων τοις τεκνοις υμων διηγησασθε και τα τεκνα υμων τοις τεκνοις αυτων και τα τεκνα αυτων εις γενεαν ετεραν

4 τα καταλοιπα της καμπης κατεφαγεν η ακρις και τα καταλοιπα της ακριδος κατεφαγεν ο βρουχος και τα καταλοιπα του βρουχου κατεφαγεν η ερυσιβη

5 εκνηψατε οι μεθυοντες εξ οινου αυτων και κλαυσατε θρηνησατε παντες οι πινοντες οινον εις μεθην οτι εξηρται εκ στοματος υμων ευφροσυνη και χαρα

6 οτι εθνος ανεβη επι την γην μου ισχυρον και αναριθμητον οι οδοντες αυτου οδοντες λεοντος και αι μυλαι αυτου σκυμνου

7 εθετο την αμπελον μου εις αφανισμον και τας συκας μου εις συγκλασμον ερευνων εξηρευνησεν αυτην και ερριψεν ελευκανεν κληματα αυτης

8 θρηνησον προς με υπερ νυμφην περιεζωσμενην σακκον επι τον ανδρα αυτης τον παρθενικον

9 εξηρται θυσια και σπονδη εξ οικου κυριου πενθειτε οι ιερεις οι λειτουργουντες θυσιαστηριω

10 οτι τεταλαιπωρηκεν τα πεδια πενθειτω η γη οτι τεταλαιπωρηκεν σιτος εξηρανθη οινος ωλιγωθη ελαιον

11 εξηρανθησαν οι γεωργοι θρηνειτε κτηματα υπερ πυρου και κριθης οτι απολωλεν τρυγητος εξ αγρου

12 η αμπελος εξηρανθη και αι συκαι ωλιγωθησαν ροα και φοινιξ και μηλον και παντα τα ξυλα του αγρου εξηρανθησαν οτι ησχυναν χαραν οι υιοι των ανθρωπων

13 περιζωσασθε και κοπτεσθε οι ιερεις θρηνειτε οι λειτουργουντες θυσιαστηριω εισελθατε υπνωσατε εν σακκοις λειτουργουντες θεω οτι απεσχηκεν εξ οικου θεου υμων θυσια και σπονδη

14 αγιασατε νηστειαν κηρυξατε θεραπειαν συναγαγετε πρεσβυτερους παντας κατοικουντας γην εις οικον θεου υμων και κεκραξατε προς κυριον εκτενως

15 οιμμοι οιμμοι οιμμοι εις ημεραν οτι εγγυς ημερα κυριου και ως ταλαιπωρια εκ ταλαιπωριας ηξει

16 κατεναντι των οφθαλμων υμων βρωματα εξωλεθρευθη εξ οικου θεου υμων ευφροσυνη και χαρα

17 εσκιρτησαν δαμαλεις επι ταις φατναις αυτων ηφανισθησαν θησαυροι κατεσκαφησαν ληνοι οτι εξηρανθη σιτος

18 τι αποθησομεν εαυτοις εκλαυσαν βουκολια βοων οτι ουχ υπηρχεν νομη αυτοις και τα ποιμνια των προβατων ηφανισθησαν

19 προς σε κυριε βοησομαι οτι πυρ ανηλωσεν τα ωραια της ερημου και φλοξ ανηψεν παντα τα ξυλα του αγρου

20 και τα κτηνη του πεδιου ανεβλεψαν προς σε οτι εξηρανθησαν αφεσεις υδατων και πυρ κατεφαγεν τα ωραια της ερημου

Next →

   Study the Inner Meaning

Explanation of Joel 1 - Revised      

Joel Chapter 1, the Internal Sense.
From Swedenborg's work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms"

(Verse 1) The Word has been perverted by false worship,

(2) when instead the Word should have been obeyed by everyone in the Church,

(3) and communicated to everyone who holds false beliefs that arise from evil loves.

(4) Instead, the spiritual things of the Church have been destroyed by sensualism.

(5) Now, remorse should be awakened, because of this loss of faith,

(6) a faith which has been destroyed by the lust of worshipping false gods,

(7) depriving the Church of spiritual truth and good.

(8) The Church should return to the Lord

(9) with inward mourning and contrition

(10) over the loss of good and truth in the natural and spiritual man -

(11) especially people who seek the good of the Church and who desire its genuine doctrine: for the Church is about to perish.

(12) Spiritual truth, its good, its knowledge, and its delights, which constitute the Church, are perverted.

(13) Only by repentance can communion with the Lord be renewed.

(14) The Church can only remove the evil and falsity by acknowledging and worshipping the Lord,

(15) for the end of the Church is near, when it will be judged.

(16) Good works are not being done, nor are there any people who delight in spiritual things.

(17) Natural good has been subordinated to evil, and the truth and good of the Word are rejected.

(18) Wherefore there is no good in the Church,

(19) and our hearts must be turned again to the Lord: for the love of self has corrupted all things in the church.

(20) Although truth is desired, it has been misappropriated to ourselves.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 198


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 368, 488, 566, 1072, 1992, 2708, 3580, ...

Apocalypse Revealed 241, 315, 316, 334, 424, 435, 492, ...

The Lord 4

Sacred Scripture 87

True Christian Religion 82, 252


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 278, 374, 375, 376, 403, 458, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56, 58

Marriage 82

Scriptural Confirmations 4, 55

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:2, 14, 15

Numbers 28:4, 7, 14

Deuteronomy 16:11, 14, 28:38

1 Kings 17:7

2 Chronicles 6:28

Psalms 104:21

Isaiah 13:6, 22:12, 24:11, 32:11, 12

Jeremiah 3:9, 9:9, 12:4, 14:2, 4, 36:9, 48:33

Ezekiel 7:5, 7, 10, 12, 27:31

Hosea 4:1, 5:1

Joel 2:1, 2, 3, 12, 14, 15, 17, 25

Amos 4:9

Obadiah 1:15

Zephaniah 7

Malachi 2:3, 3:11

Revelation 9:7

Word/Phrase Explanations

Εθνος
'A nation,' as in Genesis 21:18, signifies the spiritual church which should receive the good of faith. Nation from afar,' as in Jeremiah 5:17, signifies...

From Swedenborg's Works

 

Apocalypse Revealed #645

Apocalypse Revealed (Rogers translation)      

Study this Passage

Go to section / 962  

← Previous   Next →

645. Crying with a loud voice to Him who sat on the cloud, "Thrust in Your sickle and reap, for the hour has come for You to reap, for the harvest of the earth has dried." This symbolizes a supplication by angels in heaven to the Lord to bring things to an end and execute judgment, because the church had now reached its last state.

To cry with a loud voice to Him who sat on the cloud symbolizes a supplication by angels in heaven to the Lord, because they lacked anything corresponding to them on earth. For the church on earth is to the angelic heaven like the foundation on which a house rests, or like the feet on which a person stands and which he uses to walk. When the church on earth has been destroyed, therefore, the angels lament and supplicate the Lord. Their supplication is that He may bring the church to an end and raise up a new one. The angel's crying with a loud voice to Him who sat on the cloud accordingly symbolizes a supplication by angels in heaven to the Lord.

That He who sat on the cloud symbolizes the Lord in relation to the Word may be seen just above in no. 642. That to thrust in a sickle and reap means, symbolically, to put an end to something and execute judgment - this, too, may be seen in nos. 642, 643 above. For the hour has come to reap means symbolically that the church is at an end. For the harvest has dried means symbolically that the church has reached its last state. A harvest symbolizes the state of the church with respect to Divine truth. The reason is that a harvest yields the grain used to make bread, and grain and bread symbolize the church's goodness, which is achieved through truths.

(References: Apocalypse Revealed 642-643; Revelation 14:15)


[2] That this is the symbolic meaning of these words can be more clearly seen from passages in the Word where a harvest, reaping, or sickle are mentioned, as in the following:

...I will sit to judge all the... nations. Put in the sickle, for the harvest is ripe... For their wickedness is great. (Joel 3:12-13)

Cut off the sower..., and him who handles the sickle at harvest time. (Jeremiah 50:16)

The daughter of Babylon is like a threshing floor...; a little while yet till the time of her harvest comes. (Jeremiah 51:33)

It shall be when the standing grain of the harvest is gathered, and his arm reaps the ears... ...in the morning your seed flourishes..., the harvest a heap in the day of your possession and desperate sorrow. (Isaiah 17:5-6, 11)

Be ashamed, you farmers..., because the harvest of the field has perished. (Joel 1:11)

(Jesus said to His disciples:) "There are still four months until the harvest comes. ...lift up your eyes and behold the fields, that they are already white for harvest! ...I sent you to reap...." (John 4:35-38)

(Jesus) said to His disciples, "The harvest... is plentiful, but the laborers are few. Pray... the Lord of the harvest to send laborers into His harvest." (Matthew 9:37-38, Luke 10:2)

In these places, and also in Isaiah 16:9, Jeremiah 5:17; 8:20, the harvest symbolizes the church with respect to Divine truth.

(References: Isaiah 17:5)


[3] Everything contained in these verses in the present chapter, however, and also in the following two chapters, was foretold by the Lord in the parable of a sower and his gathering in of the harvest, and because it shows and illustrates what the symbolism is, we will quote it here:

(Jesus said:) "The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field; but... his enemy came and sowed tares... ...when the plants sprouted..., ...the tares also appeared....

"The servants said..., 'Do you want us to... gather them up?'

"But he said, 'No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, "First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn...." ' "

And His disciples came to (Jesus), saying, "Explain to us the parable...."

(Jesus) said...: "He who sows the good seed is the Son of Man (or the Lord). The field is the world (the church), the... seeds are the sons of the kingdom (the church's truths), the tares are the sons of the evil one (falsities from hell), the enemy who sowed them is the devil, the harvest is the culmination of the age (the end of the church), the reapers are the angels (Divine truths). Therefore as the tares are gathered and burned in the fire, so it will be at the culmination of this age (at then end of the church)." (Matthew 13:24-30, 36-43)

(References: Revelation 14:15)

Go to section / 962  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Apocalypse Revealed 612, 646, 647, 649

Other New Christian Commentary

Thanks to the General Church of the New Jerusalem for the permission to use this translation.


Translate: