The Bible

 

Jonah 4

Greek OT: LXX [A] Accented         

Study the Inner Meaning

← Previous  

1 καὶ ἐλυπήθη ιωνας λύπην μεγάλην καὶ συνεχύθη

2 καὶ προσεύξατο πρὸς κύριον καὶ εἶπεν ὦ κύριε οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι μου ἔτι ὄντος μου ἐν τῇ γῇ μου διὰ τοῦτο προέφθασα τοῦ φυγεῖν εἰς θαρσις διότι ἔγνων ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις

3 καὶ νῦν δέσποτα κύριε λαβὲ τὴν ψυχήν μου ἀπ' ἐμοῦ ὅτι καλὸν τὸ ἀποθανεῖν με ἢ ζῆν με

4 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς ιωναν εἰ σφόδρα λελύπησαι σύ

5 καὶ ἐξῆλθεν ιωνας ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκάθισεν ἀπέναντι τῆς πόλεως καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἐκεῖ σκηνὴν καὶ ἐκάθητο ὑποκάτω αὐτῆς ἐν σκιᾷ ἕως οὗ ἀπίδῃ τί ἔσται τῇ πόλει

6 καὶ προσέταξεν κύριος ὁ θεὸς κολοκύνθῃ καὶ ἀνέβη ὑπὲρ κεφαλῆς τοῦ ιωνα τοῦ εἶναι σκιὰν ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τοῦ σκιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτοῦ καὶ ἐχάρη ιωνας ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ χαρὰν μεγάλην

7 καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς σκώληκι ἑωθινῇ τῇ ἐπαύριον καὶ ἐπάταξεν τὴν κολόκυνθαν καὶ ἀπεξηράνθη

8 καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον καὶ προσέταξεν ὁ θεὸς πνεύματι καύσωνος συγκαίοντι καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ιωνα καὶ ὠλιγοψύχησεν καὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ εἶπεν καλόν μοι ἀποθανεῖν με ἢ ζῆν

9 καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς ιωναν εἰ σφόδρα λελύπησαι σὺ ἐπὶ τῇ κολοκύνθῃ καὶ εἶπεν σφόδρα λελύπημαι ἐγὼ ἕως θανάτου

10 καὶ εἶπεν κύριος σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς κολοκύνθης ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐκακοπάθησας ἐπ' αὐτὴν καὶ οὐκ ἐξέθρεψας αὐτήν ἣ ἐγενήθη ὑπὸ νύκτα καὶ ὑπὸ νύκτα ἀπώλετο

11 ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ νινευη τῆς πόλεως τῆς μεγάλης ἐν ᾗ κατοικοῦσιν πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριστερὰν αὐτῶν καὶ κτήνη πολλά

← Previous  

   Study the Inner Meaning

Exploring the Meaning of Jonah 4      

By New Christian Bible Study Staff

In this fourth chapter of the Book of Jonah, (Jonah 4), the prophet Jonah has a strange reaction to his success. He's angry, and sulky. He thinks he knows better than God does. What is this story about?

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers a summary in his Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use. Below, we've excerpted part of his summary, and edited it for use in this context.

The people of the Jewish church in Jonah's time didn't want to reconsider their belief in their "most-favored-nation status." They challenged the Lord. They couldn't understand why He wanted to save their enemies in Nineveh.

Despite the hard lessons in chapters 1 and 2, and his success as described in chapter 3, Jonah still thought he knew better than the Lord. He thought that God was being too soft and loving -- too forgiving -- and that He needed to come around to Jonah’s tougher view.

Jonah got so angry and vengeful that he preferred to die rather than approve of the Lord’s way to save the Ninevites. His self-love wanted shade -- protection for its concepts. The Lord needed to bring such thinking to an end; the worm brought about death to the gourd from within. The Lord then sent a vehement east wind, that represents a blowing away of the stagnant thinking of the church.

The Lord's heavenly sun shone upon Jonah, but he felt faint. Here, Jonah's insistence on his own troubling view of things made him uncomfortable with the Lord’s view. The Divine guidance offered him a way to learn to enjoy the success of his neighbors as his own, but he wouldn't take it.

For us, then -- what? This story is telling us that we can't just keep the truths of the Word for ourselves; we have to go to Nineveh and share them. And then, if people start to hear them, and use them to turn their lives around, we can't allow ourselves to get resentful that the Lord accepts their repentance and forgives them. It's a very human reaction; think of the disciples vying to be first in the Lord's command structure (Luke 9:46), or the brother of the prodigal son (Luke 15:28-29), or the workers in the vineyard who had worked all day for a denarius (Matthew 20:10-12). But... it's not a good reaction. The Lord doesn't admire it in Jonah, and doesn't admire it when it crops up in our minds, either.

Rev. Martin Pennington recommends several explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Shade or shadow means the perception of good and truth lies in obscurity." (Arcana Coelestia 2367)

"A vine is spiritual good (the spiritual church)". (Arcana Coelestia 217)

"A worm represents falsity gnawing away and tormenting one." (Arcana Coelestia 8481)

"'And the sun grew hot' in the contrary sense means self-love and love of the world." (Arcana Coelestia 8487)

And... here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.

From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 214


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 10441

Sacred Scripture 51

True Christian Religion 226


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 401, 419

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


  Bible Study Videos:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 4:6, 41:6

1 Kings 19:4, 21:4

Job 7:2, 15, 16

Psalms 86:15, 145:9

Ecclesiastes 7:9

Hosea 13:15

Jonah 1:2, 3:9

Matthew 2:10, 20:15

Luke 15:28

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website.


 Jonah
Article | Ages 15 - 17

 Jonah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jonah and the Gourd (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Jonah and the Gourd (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 Jonah and the Gourd (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14

 Jonah and the Great Fish
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jonah Goes to Nineveh
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Prophet Jonah
This article shows how the Lord tried to teach Jonah to be merciful and kind when Jonah disobeyed the Lord because of his hatred toward the Assyrians. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

Commentary

 

Exploring the Meaning of Jonah 4      

By New Christian Bible Study Staff

In this fourth chapter of the Book of Jonah, (Jonah 4), the prophet Jonah has a strange reaction to his success. He's angry, and sulky. He thinks he knows better than God does. What is this story about?

Rev. George McCurdy, in his exegesis of this chapter, offers a summary in his Study Guide for the Book of Jonah, which is available for free as a .pdf, for your use. Below, we've excerpted part of his summary, and edited it for use in this context.

The people of the Jewish church in Jonah's time didn't want to reconsider their belief in their "most-favored-nation status." They challenged the Lord. They couldn't understand why He wanted to save their enemies in Nineveh.

Despite the hard lessons in chapters 1 and 2, and his success as described in chapter 3, Jonah still thought he knew better than the Lord. He thought that God was being too soft and loving -- too forgiving -- and that He needed to come around to Jonah’s tougher view.

Jonah got so angry and vengeful that he preferred to die rather than approve of the Lord’s way to save the Ninevites. His self-love wanted shade -- protection for its concepts. The Lord needed to bring such thinking to an end; the worm brought about death to the gourd from within. The Lord then sent a vehement east wind, that represents a blowing away of the stagnant thinking of the church.

The Lord's heavenly sun shone upon Jonah, but he felt faint. Here, Jonah's insistence on his own troubling view of things made him uncomfortable with the Lord’s view. The Divine guidance offered him a way to learn to enjoy the success of his neighbors as his own, but he wouldn't take it.

For us, then -- what? This story is telling us that we can't just keep the truths of the Word for ourselves; we have to go to Nineveh and share them. And then, if people start to hear them, and use them to turn their lives around, we can't allow ourselves to get resentful that the Lord accepts their repentance and forgives them. It's a very human reaction; think of the disciples vying to be first in the Lord's command structure (Luke 9:46), or the brother of the prodigal son (Luke 15:28-29), or the workers in the vineyard who had worked all day for a denarius (Matthew 20:10-12). But... it's not a good reaction. The Lord doesn't admire it in Jonah, and doesn't admire it when it crops up in our minds, either.

Rev. Martin Pennington recommends several explanatory passages from Swedenborg's theological writings:

"Shade or shadow means the perception of good and truth lies in obscurity." (Arcana Coelestia 2367)

"A vine is spiritual good (the spiritual church)". (Arcana Coelestia 217)

"A worm represents falsity gnawing away and tormenting one." (Arcana Coelestia 8481)

"'And the sun grew hot' in the contrary sense means self-love and love of the world." (Arcana Coelestia 8487)

And... here's a link to an interesting (audio) sermon on this chapter, by Rev. Todd Beiswenger.


Translate: