The Bible

 

Ezékiel 17

Hungarian: Karoli         

Study the Inner Meaning

← Previous   Next →

1 És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia, adj találós mesét, és mondj példabeszédet Izráel házának.

3 És mondjad: Így szól az Úr Isten: A nagyszárnyú nagy saskeselyû, melynek hosszú csapótollai valának, s mely rakva vala különféle színû tollakkal, jöve a Libanonra, és elfoglalá a czédrusfa tetejét.

4 Gyönge ágainak hegyét letépte, és vivé azt a kalmárok földére, az árusok városában tevé le.

5 És võn annak a földnek magvából, és elveté azt termékeny mezõbe; sok vizek mellé vivé; mint fûzfát ülteté el.

6 És felsarjadt, és lõn elterülõ, alacsony szõlõtõvé, hogy vesszõit amahhoz fordítsa s gyökerei amaz alatt legyenek, és szõlõtõvé lõn, és vesszõket terme, s ágacskákat bocsáta ki.

7 És vala más nagy szárnyú, soktollú nagy saskeselyû, és ímé, ez a szõlõtõ feléje terjeszté gyökereit s vesszeit hozzá nyújtá ültetésének ágyaiból, hogy öntözze õt;

8 Pedig földbe, sok víz mellé ültették vala el, hogy ágakat hajtson és gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szõlõtõ.

9 Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon gyökereit nem szaggatja-é ki, és gyümölcsét nem vágja-é le, hogy elszáradjon, hajtásának minden ága elszáradjon, és pedig nem erõs karral és sok néppel [támad reá,] hogy kitépje azt gyökerestõl.

10 És ímé elplántáltatott, jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti szél illeti õt, nem szárad-é el teljesen, ültetésének ágyában nem szárad-é el?

11 És lõn az Úr szava hozzám, mondván:

12 No, mondjad a pártos háznak: Avagy nem értettétek-é mi ez? Mondjad: Ímé, eljött a babiloni király Jeruzsálembe, és fogá királyát és fejedelmeit és elvivé õket magához Babilonba.

13 És võn a királyi magból, s frigyet szerze vele, s megesketé õt, de a földnek erõseit elvivé,

14 Hogy alacsony királyság legyen, hogy fel ne emelkedjék, hanem frigyét megõrizze, hogy ez megálljon.

15 De pártot üte ellene, bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, a ki ezeket cselekszi? a ki megszegte a szövetséget, megszabadul-é?

16 Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy annak a királynak lakóhelyén, a ki õt királylyá tette, a kinek tett esküjét megvetette, s a kivel tett frigyét megszegte, [ott ]nála, Babilonban hal meg.

17 És a Faraó nagy haddal és nagy sokasággal vele semmit nem tesz a háborúban, mikor sánczot töltenek és tornyot építenek sok lélek kiirtására.

18 S ha megvetette az esküt, hogy megszegje a frigyet, pedig ímé, kezet adott rá, s mégis megcselekedte mindezeket; nem fog megszabadulni!

19 Azért így szól az Úr Isten: Élek én, hogy eskümet, melyet megvetett, és frigyemet, melyet megszegett, fejéhez verem.

20 És kiterjesztem hálómat ellene, és megfogatik varsámban, és elviszem õt Babilonba s ott törvénykezem vele gonoszságáért, melylyel ellenem járt.

21 És minden menekültje minden seregébõl fegyver miatt hull el, és a megmaradottak szélnek szélednek mindenfelé, és megtudjátok, hogy én, az Úr beszéltem.

22 Így szól az Úr Isten: És veszek én ama magas czédrus tetejébõl, és elültetem; felsõ ágaiból egy gyönge [ág]at szegek le, s elplántálom én magas és fölemelt hegyen.

23 Izráel magasságos hegyén plántálom õt, és ágat nevel és gyümölcsöt terem s nagyságos czédrussá nevekedik, hogy lakjanak alatta, mindenféle szárnyas madarak ágainak árnyékában fognak lakozni.

24 És megismeri a mezõ minden fája, hogy én, az Úr tettem a magas fát alacsonynyá, az alacsony fát magassá; megszáraztottam a zöldelõ fát, és zölddé tettem az asszú fát. Én, az Úr szólottam és megcselekedtem.

← Previous   Next →

   Study the Inner Meaning
From Swedenborg's Works

Main explanations:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 140


Other references to this chapter:

Arcana Coelestia 40, 368, 776, 885, 2702, 3448, 3901, ...

Apocalypse Revealed 244, 298, 343, 400, 401, 757, 759

The Lord 28

True Christian Religion 290, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 109, 281, 283, 355, 419, 507, 577, ...

The White Horse - Appendix 1

Other New Christian Commentary

  Stories and their meanings:


Hop to Similar Bible Verses

1 Mózes 41:6

5 Mózes 17:16, 28:49

Józsué 9:20

Birák 14:12

1 Sámuel 2:7

1 Királyok 32, 33

2 Királyok 10:15, 24:12, 14, 15, 16, 20

2 Krónika 36:10

Zsoltárok 2:6

Ézsaiás 11:1, 31:1, 36:6

Jeremiás 22:23, 23:5, 24:1, 32:4, 34:3, 21, 37:5

Ezékiel 2:5, 5:13, 9:10, 12:9, 13, 14, 16:43, 19:10, 12, 20:40, 21:5, 28, 22:14, 24:3, 14, 29:6, 31:6, 36:36, 37:14

Dániel 4:8, 9

Hóseás 12:11

Mikeás 4:1

Máté 13:32, 23:12

Márk 4:32

Lukács 1:52

Word/Phrase Explanations

úr
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

fia
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

szól
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

nagy
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

hosszú
'Long' and thence to prolong, refer to good.

sok
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

vizek
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

alatt
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...


It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

víz
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Szél
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

illeti
Imagine having your mother touch your cheek. Then imagine having your spouse or someone you love romantically touch your cheek. Then imagine having a baby...

király
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

mondja
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

lélek
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

adott
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

így
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

megvetett
We tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning...

beszéltem
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Magas
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

szárnyas
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

madarak
"Birds" mean rational concepts in the external man and intellectual concepts in the internal man.

From Swedenborg's Works

 

Arcana Coelestia #10199

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

10199. 'Incense of spices' means a hearing and receiving with pleasure. This is clear from the meaning of 'incense' as the Lord's hearing and receiving with pleasure everything of worship that springs from love and charity, dealt with in 10177; and from the meaning of 'spices' as things that bring pleasure. Things bringing pleasure are meant by 'spices' on account of their odour; for 'odour' means perception, and therefore a sweet odour means a perception of that which brings pleasure, while an offensive odour means that which brings no pleasure. All things perceived by a person with the sensory organs of smell, taste, sight, hearing, and touch mean spiritual realities connected with the good of love and the truths of faith. Consequently smell means the perception of interior truth springing from the good of love; taste means perception and the desire to know and become wise; sight means an understanding of the truths of faith; hearing means perception resulting from the good of faith and from obedience; and touch in general means imparting, conveying, and being received.

[2] The reason why they have these meanings is that every reception of impressions by the outward senses begins in reception by the inward senses, which belong to the understanding and will, and so begins within the person, in the truths of faith and the good of love since these constitute the understanding and will within the human mind. Yet inward sensations, which belong properly to a person's understanding and will, do not feel the same as the outward ones, though they are turned into outward sensations when they flow in. For all the perceptions that a person receives by means of his outward sensory organs flow from inward powers of mind. The path all influx takes is from inward things to outward ones, not from outward to inward, since there is no such thing as physical influx - that is, influx from the natural world into the spiritual world - only influx from the spiritual world into the natural. A person's inner powers, which belong properly to understanding and will, exist in the spiritual world, and his outward ones, which belong properly to the bodily senses, exist in the natural world. From all this too it becomes clear what correspondence is and what the nature of it is.

[3] In general, smell corresponds to perception of some reality, as determined by the essential nature of the matter that is being perceived, see 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 10054.

Taste corresponds to perception and the desire to know and become wise, 3502, 4791-4805.

Sight corresponds to an understanding of the truths of faith, 3863, 4403-4421, 4567, 5114, 5400, 6805.

Hearing corresponds to perception of the good of faith and to obedience, 3869, 4652-4660, 7216, 8361, 9311, 9926.

Touch means imparting, conveying, and being received, 10130.

[4] 1 The fact that such things as are perceived with pleasure are meant by 'spices' - the kinds that spring from love and charity, in particular interior truths since they spring from these - is clear from the following places in the Word: In Isaiah,

Instead of spice 2 there will be rottenness, and instead of a girdle, a falling apart, and instead of well-set hair 3 , baldness. Isaiah 3:24.

This refers to the daughters of Zion, by whom the celestial Church is meant, a Church in possession of interior truths springing from the good of love to the Lord. 'Spice' here means interior truth, 'rottenness' deprivation of it; 'a girdle' means a joining together, and 'a falling apart' the dissolution of connection and order; 'well-set hair' means factual knowledge of truth, which is exterior truth or truth as the external man knows it, and 'baldness' deprivation of that truth.

'A girdle' means a joining together and a bond to ensure that everything is held in connection and has the same end in view, see 9828.

'Well-set hair' means factual knowledge of truth, 2831 4 .

'Baldness' means deprivation of that truth, 9960.

[5] In Ezekiel,

A great eagle with [great] wings came on Lebanon, and from it took a twig of the cedar away into the land of Canaan 5 ; in the city of spicers he put the top of it 6 . Ezekiel 17:3-4.

This refers in the internal sense to the beginnings and growth of the spiritual Church, and then its corruption and end. 'A great eagle with [great] wings' means the interior truth which that Church possessed, 3901, 8764, 'wings' its exterior truths, 8764, 9514. 'Lebanon' is that Church, 'the cedar' there being the spiritual Church's truth. 'The city of spicers' is a place where teachings composed of interior truth are presented, 'cities' in the Word meaning religious teachings, see 402, 2449, 3216, 4492, 4493. It is called 'the city of spicers' by virtue of its interior truths.

(References: Arcana Coelestia 4492-4493)


[6] In the same prophet,

The traders of Sheba and Raamah with the best of [every] spice, and with every precious stone and gold, carried out 7 their dealings. Ezekiel 27:22.

This refers to Tyre, which means the Church in respect of cognitions or knowledge of goodness and truth. 'The traders' are those who possess these and pass them on; 'Sheba and Raamah' are those with whom cognitions of celestial and spiritual things exist; 'the best of spice' is that which by virtue of interior truths brings pleasure; 'precious stone' is those very truths; and 'gold' is the good that goes with them.

Tyre means the Church in respect of interior cognitions of goodness and truth, and in the abstract sense those cognitions themselves, see 1201.

'The traders' are those who possess these and pass them on, 2967, 4453.

'Sheba and Raamah' are those with whom cognitions of celestial and spiritual things exist, 1171, 3240.

'Precious stone' is interior truth, 9863, 9865, 9873, 9874.

'Gold' is the good that goes with it, see the places referred to in 9874, 9881.

(References: Arcana Coelestia 9873-9874)


[7] From all this one may see what was represented by the queen of Sheba's coming to Solomon in Jerusalem with camels carrying spices, gold, and precious stones, 1 Kings 10:1-2, and by the offering of gold, frankincense, and myrrh which the wise men from the east made to the new-born Jesus, Matthew 2:11. Because 'spices' meant interior truths, thus those which bring pleasure, the incense and also the anointing oil, dealt with further on in this chapter, were scented with spices.

[8] By interior truths those truths which have become part of a person's life and affection, thus those inwardly present in him, should be understood, but not truths which are present solely in the memory and have not become part of that person's life. These truths in relation to the others are called external ones, since they have not been inscribed on the person's life, only on his memory. They reside in the external man and not in the internal. Truths of faith which have been inscribed on a person's life are present in the will, and what is in the will is present in the internal man. For by means of the truths of faith the internal man is opened up and contact with heaven is brought about. From this it is evident that the interior truths present with a person are ones that spring from the good of love and charity. Whether you say will or love it amounts to the same thing, for what composes a person's will composes his love. Therefore the truths inscribed on the person's life, called interior truths, are ones that have been inscribed on his love, and so on the will, from which they afterwards go forth when they pass into speech and action.

[9] For heaven, in which the internal man that has been opened up is present, does not enter truths directly but indirectly, through the good of love. But heaven cannot come in when a person's internal man is closed, because there is no good of love there to receive it. In the case therefore of those with whom the internal man has not been opened by means of truths springing from the good of love and charity hell enters with falsities arising from evil, no matter how many truths of faith, even interior ones, are residing in the external man alone, that is, in the memory.

From all this one may now see what should be understood by interior truths that bring pleasure, which are meant by 'spices', namely those which spring from the good of love and charity.

-----
Footnotes:

1. To judge both from the first Latin edition and his rough draft Swedenborg may have intended to add words that would have concluded what goes before and introduced what comes next.

2. i.e. fragrance

3. literally, instead of the work of plaited [hair]

4. The word rendered well-set, more literally plaited, may otherwise mean entangled.

5. Here the Hebrew may be taken to mean either the land of Canaan or the land of the merchant. See 3901:2, 8764:6, where Swedenborg adopts the latter meaning.

6. literally, its head i.e. the twig from the top of the cedar

7. literally, gave

-----

(References: Exodus 30:5, 30:7)

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10251, 10540

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 27


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 242, 281

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Translate: